Fodor_J_Peter 4
Aktuális olvasmányok

Frank Zöllner – Christof Thoenes – Thomas Pöpper: Michelangelo
Rónay György: Petőfi és Ady között
Rainer Maria Rilke: Levelek I-IV.
Féja Géza: Csillagok vigyáznak
Schmidt József: A szanszkrit irodalom története
Italo Calvino: Ha egy téli éjszakán egy utazó
Theophrasztosz: Az érzékekről / Jellemrajzok
Hitseker Mária (szerk.): Empedoklésztől Démokritoszig
Hitseker Mária (szerk.): Thalésztól Anaxagoraszig
Lautner Péter (szerk.): A kürénéi hedonizmus
Steiger Kornél (szerk.): A cinikus és a megarai filozófia
Dennis Kelly: Girls & Boys
Körtvélyesi Tibor: Szanszkrit nyelvtan
Baktai Ádám: Ájurvéda az élet tudománya
Horváth Iván: A vers
Ferenc pápa: Amoris laetitia
Ferenc pápa: Fratelli tutti
Ferenc pápa: Misericordiae vultus
Ferenc pápa: Gaudete et exsultate
Ferenc pápa: Laudate Deum
Ferenc pápa: Sublimitas et miseria hominis
Ferenc pápa: Desiderio desideravi
Ferenc pápa: Totum amoris est
Ferenc pápa: Aperuit illis
Ferenc pápa: Christus vivit
Ferenc pápa: Admirabile signum
Ferenc pápa: Evangelii gaudium – Az evangélium öröme
Ferenc pápa: Imádság
Ferenc pápa: C'est la confiance
Jean-Jacques Rousseau: Emil, vagy a nevelésről
Nyirő József: Néma küzdelem
Faludy Judit – Kiss Gabriella – Lovász Irén – Sepsi Enikő (szerk.): Vallás és művészet
Lovász Irén: Szakrális kommunikáció
Carl Gustav Jung: A tudattalan dinamikája
Immanuel Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése
Picatrix
Marsilio Ficino: Három könyv az életről
Kodolányi János: Pogány tüzek
Paul Ricoeur: Vallás, ateizmus, hit
Loyolai Szent Ignác: A zarándok / Napló
Loyolai Szent Ignác: Lelkigyakorlatok
Loyolai Szent Ignác: Loyolai Sz. Ignác lelkigyakorlatai
Immanuel Kant: A gyakorlati ész kritikája
Immanuel Kant: Történetfilozófiai írások
Paul Watzlawick – John H. Weakland – Richard Fisch: Change
Parmenidész: Töredékek
Martin Heidegger: „…költőien lakozik az ember…”
Keith Ward: Isten, véletlen és szükségszerűség
Zsolozsmáskönyv
Végel László: Ábrahám kése
Tatay Sándor: A szezon vége
Terjék József: Klasszikus tibeti nyelv
Csanádi Imre: Összegyűjtött versek 1936–1974
Hérakleitosz: Hérakleitos múzsái vagy a természetről
Az egyiptomi Halottak könyve – Ani papirusza
Fodor Ákos: Jelentés az útról
Péterfy Sarolt (szerk.): Jékely 100
Féja Géza: Lázadó alkonyat
Veress Miklós: Éjféli verőfény
Veress Miklós: Erdő a vadaknak
Albert Einstein: A speciális és általános relativitás elmélete
Albert Einstein – Leopold Infeld: Hogyan lett a fizika nagyhatalom?
Györkösy Alajos – Kerényi Károlyné: Görög nyelvkönyv
Buddha beszédei – Majjhima Nikāya I-III.
Nádas Péter: Szépírás mint hivatás
Jean-Paul Sartre: Drámák I-II.
Samuel Beckett: Molloy / Malone meghal / A megnevezhetetlen
Jean-Paul Sartre: Les mots
Jean-Paul Sartre: Les mains sales
Pierre Bourdieu: A művészet szabályai
Gustave Flaubert: Bouvard és Pécuchet
Gyenge Zoltán (szerk.): Søren Kierkegaard – A jelenkor kritikája
Féja Géza: Törzsek, hajtások
Novum Testamentum Graece et Latine
Novum Testamentum Graece
Jean-Paul Sartre: Főbelövendők klubja
Hankiss Elemér: Diagnózisok
Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák
José Ortega y Gasset: Elmélkedések Európáról
Déri Balázs (szerk.): Missale Strigoniense 1484
Sinkó Ervin: Optimisták
Jean-Paul Sartre: A szavak
E. Dennett – W. Kelly: Ezsdrás könyve / Jób könyve
Závada Pál: Hajó a ködben
Virginia Woolf: Flush
Reinhart Koselleck: Kritika és válság
Jean-Paul Sartre: Az ördög és a jóisten
Archibald MacLeish: J.B. – A Play in Verse
Remenyik Zsigmond: A keselyű
Kodolányi János: Szív és pohár
G. W. F. Hegel: A logika tudománya
Herceg János: Előjáték
Søren Kierkegaard: A szorongás fogalma
Csorba Győző: Csorba Győző válogatott versei
Csorba Győző: Hátrahagyott versek
Csorba Győző: A szavak bolyhai
Martin Heidegger: A metafizika alapfogalmai
Martin Heidegger: Mi a metafizika?
Gabriel Marcel: Metafizikai napló
Márton László: Az áhítatos embergép
Fodor András: Fodor András összegyűjtött versei
Christophorus Columbus: Kolumbusz hajónaplója
Gombos Gyula: A harmadik út
Görög-magyar Újszövetség
Lewis Carroll: Aliz kalandjai Csodaországban és a tükör másik oldalán
T. S. Eliot: Gyilkosság a székesegyházban
Carl Gustav Jung: A nyugati és a keleti vallások lélektanáról
Carl Gustav Jung: Válasz Jób könyvére
Fodor András: A hetvenes évek
Steiger Kornél (szerk.): A szofista filozófia
Simone Weil: Ami személyes, és ami szent
Simone Weil – Pilinszky János: Simone Weil
Békés Pál: A bűntárs
Szerb Antal: Naplójegyzetek (1914-1943)
Nicolaus Cusanus: De pace fidei / A hit békéjéről
Simone Weil: Jegyzetfüzet
Jonathan Swift: Szatírák és röpiratok
Tallár Ferenc (szerk.): Az individuum és az európai tradíció
Martin Heidegger: Rejtekutak
Martin Heidegger: Bevezetés a metafizikába
Balla D. Károly: Harmadvalaki
Martin Heidegger: Lét és idő
Søren Kierkegaard: Az ismétlés
Várnai Jakab: Kézikönyv a Ferences Világi Rend életéhez
Lányi András: Bevezetés az ökofilozófiába
Jean-Paul Sartre: A lét és a semmi
Eörsi István: A szabadság titokzatos bája
Eörsi István: Az ötlábú bárány
Mahátma Gandhi: Önéletrajz
Aklan Anna Katalin (szerk.): Gandhi
Szigethy Gábor: Mezei–Márai szerelem
Márai Sándor: Japán kert II.
Nádas Péter: A Biblia
Csurka István: Utasok
Lőrinczy Huba: Ambrustól Máraihoz
Lőrinczy Huba: Világkép és regényvilág
Beck Zoltán – Jónás Tamás – Süth Gabriella: Talajgyakorlatok
Fábián László: Az irodalom mint Nagy Életjáték
Milovan Dilas: Beszélgetések Sztálinnal
Milovan Dilas: Találkozások Sztálinnal
Díner Tamás – Fodor Ákos: Beszédes kép / Képes beszéd
Bödecs László: Kánaánhoz közelebb
Dietrich Bonhoeffer: Börtönlevelek
Kodolányi János: Vízválasztó
Vittorio Alfieri: Tragédiák
Molnár Ferenc: Pesti napló
Heltai Jenő: Szines kövek
Bodrogi Tibor – Dobossy László – Dömötör Tekla: Mitológiai ábécé
George Friedman: Vihar a csönd előtt
Mohandász Karamcsand Gandhi: Hind Szvarádzs avagy az indiai önkormányzat
Molnár Ferenc: Egy haditudósító emlékei
Emily Dickinson: Emily Dickinson versei
Fodor András: Különös szép hajsza
Fodor András: A párbeszéd oltalma
Weöres Sándor: Egybegyűjtött prózai írások
Weöres Sándor: Egybegyűjtött színjátékok
Weöres Sándor: Egybegyűjtött műfordítások
Weöres Sándor: Egybegyűjtött költemények I-III.
Polcz Alaine: Asszony a fronton
Giambattista Basile: Pentameron
Selma Lagerlöf: Az Antikrisztus csodái
José Saramago: Jézus Krisztus evangéliuma
Fodor András: Ezer este Fülep Lajossal I-II.
Curzio Malaparte: Kaputt
Márai Sándor: Verses könyv
Saint-Simon: Saint-Simon herceg emlékiratai
Friedrich Nietzsche: Adalék a morál genealógiájához (Vitairat)
Johan Huizinga: Őszi középkor
Benedictus de Spinoza: Politikai tanulmány / Levelek
Bertrand Russell: Autobiography
Bertrand Russell: Önéletrajz
Erdélyi Zsuzsanna: Mária anya – Mária anyánk
Hermész Triszmegisztosz: Hermész Triszmegisztosz bölcsessége
Charles Darwin: The Voyage of the Beagle
Charles Darwin: On the Origin of Species
Charles Darwin: A fajok eredete
Ayn Rand: We the Living
Ayn Rand: Fogoly lelkek
Ayn Rand: Veszett világ
John Stuart Mill: A szabadságról / Haszonelvűség
Alekszandr Ivanovics Herzen: Levelek a természet tanulmányozásáról
Alekszandr Ivanovics Herzen: Válogatott filozófiai tanulmányok
Alekszandr Ivanovics Herzen: Emlékek és elmélkedések
Kállay Béni: „A szabadságról”
John Stuart Mill: On Liberty / The Subjection of Women
Auguste Comte: A pozitív szellem
John Stuart Mill: A szabadságról
Bacsó Béla (szerk.): Filozófiai hermeneutika
Reinhart Koselleck: Elmúlt jövő
Francis Bacon: Új Atlantisz
B. S. Aldrich: És lámpást adott kezembe az Úr
Zoltán Gábor: Levegőt venni
Vermes Géza: A passió
Vermes Géza: Jézus hiteles evangéliuma
Vermes Géza: A zsidó Jézus vallása
Vermes Géza: Jézus és a judaizmus világa
Vermes Géza: Jézus változó arcai
Vida Gábor: Ahol az ő lelke
Tornai József: Nap jár a homoktetőkön
Remenyik Zsigmond: Az idegen
Oláh János: Száműzött történetek
Kukorelly Endre: TündérVölgy
Kodolányi János: Visszapillantó tükör
Vermes Géza: A zsidó Jézus
Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története
Vanyó László (szerk.): Órigenész – Az imádságról és a vértanúságról
Remenyik Zsigmond: Por és hamu
John Gray: Az ateizmus hét formája
Fehér Renátó: Torkolatcsönd
Fehér Renátó: Holtidény
Timothy J. Trull – E. J. Phares: Klinikai pszichológia
Vaszilij Rozanov: Dosztojevszkij
Tatay Sándor: A Simeon ház
Salman Rushdie: A sátáni versek
Izsó Zita: Bekerített erdő
Jean Piaget: Szociológiai tanulmányok
Tandori Dezső: Válogatott versek
Hunyady György (szerk.) – Székely Mózes (szerk.): Gazdaságpszichológia
Adamik Tamás – Adamikné Jászó Anna – Aczél Petra: Retorika
Adamik Tamás: Latin irodalom a Karoling-korban (8-9. század)
Adamik Tamás: Latin irodalom az átmeneti korban – 9–11. század
Adamik Tamás: Latin irodalom az érett középkorban (12-13. század)
Konrád György: Várakozás
Eörsi István: Utasok a senkiföldjén
Tandori Dezső: Tandori Dezső válogatott versei
Kodolányi János: Süllyedő világ
Szilágyi Domokos: Válogatott versek és műfordítások / Kortársunk, Arany János
Marcus Tullius Cicero: Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei
Marcus Tullius Cicero: Marcus Tullius Cicero összes levelei
Marcus Tullius Cicero: Cicero összes beszédei
Bálint Tibor: Császár és kalaposinas
Tüskés Tibor: Az újraolvasott Kodolányi
Szakács Péter: Giordano Bruno ars poétikája az exaltációtan tükrében
Lana Del Rey: Violet a fűben hátrahajol
Adamik Tamás: Latin irodalom a kora középkorban (6-8. század)
Bakai László – Keller Ervin – Takács Ferenc: A járművezetői vizsga tankönyve
Kotra Károly: Interaktív KRESZ könyv személygépkocsi-vezetők részére
Ralf Brandau – Manfred Fehlmann – Matthias Haake: Teherautóvezetés – európai szinten I.
Allan Pease: Testbeszéd
Csalog Zsolt: Parasztregény
Rakovszky Zsuzsa: Boldog vég
Francis Jammes: A nyúl regénye
Kodolányi János: A vas fiai
Rónay György: Esti gyors
Remenyik Zsigmond: Amerikai ballada
Pócs Éva (szerk.): Hiedelemszövegek
Kisfaludy Sándor: Kisfaludy Sándor összes költeményei I-II.
Magyar Zoltán (szerk.): Őrségi mesék és mondák
Tatay Sándor: Hét szűk évtized / Lyuk a tetőn
Tatay Sándor: Hét szűk évtized / Meglepetéseim könyve / Lődörgések kora
Nádas Péter: Minotaurus
Cseres Tibor: Itt a földön is
Bartucz Lajos – Tasnádi Kubacska András – Regöly-Mérei Gyula: Palaeopathologia I-III.
Komoróczy Géza (szerk.): Fénylő ölednek édes örömében
Eduardo De Filippo: Le voci di dentro
Eduardo De Filippo: Naples Millionnaire !
Szabó György (szerk.): Bűntény a kecskeszigeten
Eduardo De Filippo: Non ti pago
Cseres Tibor: Hol a kódex?
Cs. Gyímesi Éva: Colloquium Transsylvanicum
Milan Kundera: Tréfa
Jorge Luis Borges: A végtelen életrajza
Balassa Péter: Halálnapló
Márai Ilona: Betűbe zárva
Lászlóffy Aladár: …hogy kitudódjék a világ
Kolozsvári Papp László: Variációk
Pierre Teilhard de Chardin: Hit az emberben
Roland Barthes: A szöveg öröme
Pilinszky János: Tanulmányok, esszék, cikkek I-II.
Pilinszky János: Naplók, töredékek
Pilinszky János: Pilinszky János összegyűjtött művei – Széppróza
Kolozsvári Papp László: Bűnös vadász
Habsburg Ottó: Jalta és ami utána következett
Vihar Béla (szerk.): Sárga könyv
Randolph L. Braham: A népirtás politikája
Randolph L. Braham: A magyar holocaust
Beney Zsuzsa: Összegyűjtött versek I-III.
Paul Watzlawick – John H. Weakland – Richard Fisch: Változás
Simone Weil: Kegyelem és nehézkedés
Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Tüzes cipőben
Beney Zsuzsa: Az elérhetetlen jelentés
Bornemisza Péter: Predikatioc, egesz esztendö altal minden vasarnapra rendeltetet euangeliombol
Mihail Mihajlovics Bahtyin: A szó esztétikája
Mihail Mihajlovics Bahtyin: A szó az életben és a költészetben
Winston Groom: Forrest Gump
Fejes Endre: Drámák
Cs. Gyímesi Éva: Teremtett világ
Széchenyi István: Napló
Gombos Gyula: Eszmélet
Bánffy Miklós: Milolu
Mihail Mihajlovics Bahtyin: A szerző és a hős
Mihail Mihajlovics Bahtyin: A tett filozófiája / A szó a regényben
Mihail Mihajlovics Bahtyin: A beszéd és a valóság
Bazsányi Sándor: Nádas Péter
Zoltán Gábor: Szép versek 1944
Zoltán Gábor: Szomszéd
Vasadi Péter: Körülnéz. Megköszöni.
Vasadi Péter: „A szív szüntelen mormolása”
Vitruvius: Tíz könyv az építészetről
Szabó Zoltán: A tardi helyzet
Száraz György: A tábornok
Tóth Krisztina: Hazaviszlek, jó?
Tóth Krisztina: Pixel
Giacomo Casanova: Giacomo Casanova emlékiratai I-II.
Karinthy Ferenc: Epepe
Karinthy Ferenc: Budapesti tavasz
Iluh István: Jó reggelt fény …
Weöres Sándor: Magyar etűdök
Gyurgyák János: Elvesztett illúziók – megtalált történelem
Branko Milanovic: Egyedül a kapitalizmus
Lányi András: Valahol megint utat vesztettünk
Tüskés Tibor: Kedves Professzor Úr
Csurka István: Közép-Európa hó alatt
Lányi András: Egy örömóda titkos záradéka
Rakovszky Zsuzsa: Célia
Sándor Márai: Il sangue di San Gennaro
Radó Polikárp (szerk.): Tematikus szentbeszédek a görög egyházatyákból
Radó Polikárp (szerk.): Aranyszájú Szent János homíliái a Római-levélhez
Radó Polikárp (szerk.): Aranyszájú Szent János homíliái a Genezishez
Radó Polikárp (szerk.): A szentatyák beszédei a karácsonyi és húsvéti ünnepkör vasárnapjaira
Radó Polikárp (szerk.): A szentatyák beszédei a pünkösd utáni vasárnapokra
Radó Polikárp (szerk.): A szentatyák beszédei az egyházi év ünnepeire
David Mitchell: Felhőatlasz
Fűzfa Balázs (szerk.): Szondi két apródja
Fűzfa Balázs (szerk.): Szeptember végén
Fűzfa Balázs (szerk.): Hajnali részegség
Fűzfa Balázs (szerk.): Kocsi-út az éjszakában
Fűzfa Balázs (szerk.): Esti kérdés
Fűzfa Balázs (szerk.): Apokrif
Fűzfa Balázs (szerk.): Levél a hitveshez
Tverdota György: Tizenkét vers
Lana Del Rey: Violet Bent Backwards Over the Grass
Kodolányi János: Julianus barát
Tüskés Tibor: A határtalan énekese
Tüskés Tibor: Az édenalapító
Graham Greene: Hatalom és dicsőség
Szuzuki Daiszecu Teitaró: Bevezetés a zen buddhizmusba
Esterházy Péter: Javított kiadás
Kerényi Károly: Az örök Antigoné
Czakó Gábor: Luca néni föltámadása
Balassa Péter: Segédigék
Julius Evola: Lázadás a modern világ ellen
Ady Endre: Ady Endre összes versei
Zelkó Zoltán: A kősivatag titka
Nádasdy Ádám: A csökkenő költőiség
Sütő Csaba András: jönnek a házak
Sütő Csaba András: Nempróza
Apollodórosz: Mitológia
Mircea Eliade: A szent és a profán
Hajnal Anna: Hajnal Anna összegyűjtött művei I-II.
Féja Géza: Lapszélre
Michel Foucault: A szexualitás története I–IV.
Lucius Annaeus Seneca: Seneca drámái
Kodolányi János: Új ég, új föld
Zilahi Anna: A bálna nem motívum
Caius Valerius Catullus: Caius Valerius Catullus összes versei
Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet I-V.
Adamik Tamás (szerk.): Retorikai lexikon
Tandori Dezső: Szép Ernő
Kallimakhosz: Kallimakhosz himnuszai
Lányi András: A globalizáció folyamata
Soltész Ferenc – Szinyei Endre: Ógörög–magyar szótár
Futász Dezső – Kövecses Zoltán – Országh László: Magyar-angol nagyszótár
Országh László – Magay Tamás: Angol-magyar nagyszótár
Danilo Gheno – Fábián Zsuzsanna: Italianizmusok
Devecseri Gábor: Epidauroszi tücskök, szóljatok
Kosztolánczy Tibor – Reichert Gábor – Szávai János (szerk.): „maradj izzó parázs”
Menandrosz: A lenyírt hajú lány
Eperjessy László (szerk.): A Nazca-vonalak
Devecseri Gábor: A meztelen istennő és a vak jövendőmondó
Eötvös József: Gondolatok
Boldizsár Ildikó: Meseterápia
Féja Géza: Szabadcsapat
Szentkuthy Miklós: Cicero vándorévei
Adamik Tamás: Római irodalom
Mindszenty József: Emlékirataim
Horthy Miklós: Emlékirataim
Kádártól Orbánig
Molnár Ferenc: A százados köpönyege
Féja Géza: Bölcsődal
W. H. Auden: Wystan Hugh Auden válogatott versei
Dylan Thomas: Dylan Thomas versei
Lakatos István (szerk.): Évezredek eposzai
Szakács Eszter: Vízre írt
Spiró György: Magtár
Arany László: Énok összes könyve
Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora
Jókai Mór: Emléksorok – Napló 1848-49-ből
Heltai Jenő: Négy fal között
Spiró György: Álmodtam neked
Spiró György: Válogatott esszék 1979–2016
Spiró György: Tavaszi Tárlat
Spiró György: Malaccal teljes éveink
Fodor András: Kulcsolt vállak tengelye
Gion Nándor: Latroknak is játszott
Spiró György: Sajnálatos események
Szécsi Margit: Tenger véled!
Szécsi Margit: Szécsi Margit válogatott versei
Rainer Maria Rilke: Levelek egy ifjú költőhöz
Szabó István: Isten teremtményei
Csaplár Vilmos: A kék szem és a rózsaszínű mellbimbó históriája
Csiki László: Idegen tollaim
Tóth Krisztina: Vonalkód
Tóth Krisztina: Fehér farkas
Tóth Krisztina: Pillanatragasztó
Tóth Krisztina: Párducpompa
Jules Renard: Jules Renard naplója
Spiró György: Mikor szabad ölni?
Szepessy Tibor: Bevezetés az ógörög verstanba
Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerda
Tíz igaz történet 2.
Berzsenyi Dániel: Berzsenyi Dániel összes művei
Juhász Tibor: Salgó blues
Juhász Tibor: Amire telik
Juhász Tibor: Ez nem az a környék
Vörös Ferenc: Kárpát-medencei történeti családnévatlasz
Tersánszky Józsi Jenő: Barbara szerelme
Tersánszky Józsi Jenő: Rossz szomszédok / Az én fiam
Tíz igaz történet
Vörös István: Százötven zsoltár
John Lukacs: Budapest, 1900
Samuel Pepys: Samuel Pepys naplója
Tersánszky Józsi Jenő: Szerenád / Vadregény
Tersánszky Józsi Jenő: A margarétás dal
Karinthy Frigyes: Karinthy Frigyes összegyűjtött versei
Julien Benda: Az írástudók árulása
Steiger Kornél: Tanulmányok az antik görög filozófiáról
Steiger Kornél: Tanulmányok a sztoikus etika köréből
Steiger Kornél (szerk.): Musonius Rufus és Sztoikus Hieroklész töredékei / Kebész táblaképe
Horváth János: Rendszeres magyar verstan
Miguel de Cervantes: Példás elbeszélések
Pilinszky János: Pilinszky János összegyűjtött művei – versek
Søren Kierkegaard: A keresztény hit iskolája
Peter Wohlleben: A fák titkos élete
Mészöly Miklós: Nem felelt meg neki
Petronius Arbiter: Satyricon
Rónay György: A párduc és a gödölye
Marcus Tullius Cicero: Cicero összes retorikaelméleti művei
Anatole France: Pontius Pilatus / Laeta Acilia
Tadeusz Borowski: Kővilág
Cseres Tibor: Különféle szerelmek
Cseres Tibor: Foksányi szoros / Rokonkereső / Ezüstpajca
Johann Wolfgang Goethe: Faust
Balázsi József Attila – Kiss Gábor: Jókai-enciklopédia
Halápy István – Margalits Ede: Latin–magyar közmondásszótár
Margalits Ede – Kovács Erzsébet: Magyar-latin közmondásszótár
Keresztes Szent János: Keresztes Szent János művei I-II.
Keresztes Szent János: A lélek éneke
Kilián Zoltán: Gépművészetek
José Ortega y Gasset: Gondolatok a regényről
Kolozsvári Papp László: Lecsókolt kép
Balázs József: A torcellói Krisztus
Bernard Mandeville: A méhek meséje
Rákos Sándor – Bodrogi Tibor (szerk.): Táncol a hullámsapkás tenger
Szentsei György daloskönyve I-II.
Horváth István: Magyarózdi toronyalja
Jürgen Habermas – Jean-François Lyotard – Richard Rorty: A posztmodern állapot
Kertész Imre: A stockholmi beszéd
Vas István: Igen is, nem is
Boros Gábor (szerk.): Ész és szenvedély
Friedrich Nietzsche: A hatalom akarása
Molnár Tamás: Keresztény humanizmus
Mannheim Károly: A konzervativizmus
Arthur Schopenhauer: A halálról
Giorgio T. Faggin: Van Eyck festői életműve
Dylan Thomas: A mi erdőnk alján
Karl Jaspers: Vom Ursprung und Ziel der Geschichte
Laurens van der Post: A Kalahári letűnt világa
A. Ja. Gurevics: A középkori népi kultúra
Máté Gábor – Gordon Neufeld: A család ereje
Máté Gábor: A sóvárgás démona
Máté Gábor: A test lázadása
Máté Gábor: Szétszórt elmék
Edith Eva Eger: Az ajándék
Edith Eva Eger: A döntés
Cseres Tibor: Here-báró / Ember fia és farkasa / Fekete rózsa
Cseres Tibor: Parázna szobrok
Domokos Mátyás: A pályatárs szemével
Galgóczi Erzsébet: Magyar karrier
Galgóczi Erzsébet: Inkább fájjon
Galgóczi Erzsébet: Kinek a törvénye?
Zoltán Gábor: Orgia
Galgóczi Erzsébet: Nádtetős szocializmus
Galgóczi Erzsébet: Vidravas
Galgóczi Erzsébet: A közös bűn
Galgóczi Erzsébet: Úszó jégtábla
Galgóczi Erzsébet: Bizonyíték nincs
Galgóczi Erzsébet: Közel a kés
Székely Mózes: Egy régi udvarház árnyékában / A térkép
Galgóczi Erzsébet: Törvényen kívül és belül
Galgóczi Erzsébet: Pókháló
Márai Sándor: Rómában történt valami
Fried István: Márai Sándor
Hannah Arendt: Múlt és jövő között
Szegedy-Maszák Mihály: Márai Sándor
Benedetto Croce: A politika elemei
Benedetto Croce: A szellem filozófiája – Válogatott írások
Benedetto Croce: Történelem és szabadság
Benedetto Croce: Az aesthetika alapelemei
Benedetto Croce: A szabadság hitvallása
Csiki László: Magánháború
Maár Judit: A drámai és az elbeszélő szöveg szemantikai vizsgálata
Renan Ernő: Az apostolok
Arnold J. Toynbee – Ikeda Daisaku: Válaszd az életet
Arnold J. Toynbee: Válogatott tanulmányok
Bibó István: Különbség
Avilai Szent Teréz: A belső várkastély
Czakó Gábor: Gyepű
Theophrasztosz: Jellemrajzok
Arthur de Gobineau: A renaissance
Bibó István: Bibó István összegyűjtött munkái I-IV.
Bibó István: Válogatott tanulmányok
Bibó István: Demokratikus Magyarország
Bibó István: Válogatott tanulmányok I-IV.
Bibó István: Politikai hisztériák
Karinthy Frigyes: Ki kérdezett… ?
Balázs József: Magyarok
Balázs József: Az ártatlan
Kali Ágnes: Ópia
Mahátma Gandhi: Az erkölcsiség vallása
Szilágyi Domokos: Világ hava
Domokos Mátyás – Lator László: Versekről költőkkel
Csiki László: Titkos fegyverek
Michael Baigent – Richard Leigh: Mi az igazság a Holt-tengeri tekercsek körül?
Hyeonseo Lee – David John: A lány hét névvel
Pak Janmi: Élni akartam
Nagy Lea: Légörvény
Nagy Lea: Kőhullás
Magyar Elek: Az ínyesmester éléskamrája
Adonyi Nagy Mária: Állatövi jegyek
Adonyi Nagy Mária: Emlék jelen időben
Magyar Elek: Az ínyesmester szakácskönyve
Mózes Attila: Céda korok történelme
Illyés Gyula: Illyés Gyula összegyűjtött versei
Umberto Eco: Az új középkor
Michel De Montaigne: Útinapló
Illyés Gyula: Nyitott ajtók I-II.
Czuczor Gergely – Fogarasi János: A magyar nyelv szótára I-VI.
Czakó Gábor: Indulatos jelentések
Firmicus Maternus: Asztrológia / A pogány vallások tévelygéséről
Csontváry Kosztka Tivadar: Önéletrajz és más írások
Horatius Flaccus Quintus: Horatius Noster / Magyar Horatius
Thuküdidész: A peloponnészoszi háború
Gaius Suetonius Tranquillus: Suetonius összes művei
Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában
Komoróczy Géza: Kiáltó szó a pusztában
Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás
Kunt Ernő: A halál tükrében
Kunt Ernő: Temetők népművészete
Erdélyi Lajos: Régi zsidó temetők művészete
Kulcsár Zsuzsanna (szerk.): A középkori élet
Redl Károly (szerk.): Az égi és földi szépről
Cseres Tibor: Vízaknai csaták
Pál Dániel – Fórizs László (szerk.): A klasszikus Upanisadok II.
Pál Dániel (szerk.): A klasszikus Upanisadok
Benvenuto Cellini: Benvenuto Cellini élete
Csontváry Kosztka Tivadar: Önéletrajz
Czakó Gábor: Beavatás
Czakó Gábor: Beavatás – Az eldobható Föld
Ji King
Si King – Dalok könyve
Tu Fu: Tu Fu versei
Carlo Maria Martini – Umberto Eco: Miben hisz, aki nem hisz?
Arthur Koestler: Sötétség délben
Nagy Gáspár: Nagy Gáspár összegyűjtött versei
Szenci Molnár Albert: Szenci Molnár Albert összes költeménye
Tárnok Zsanett (szerk.): Tic-taktika
Tőzsér Árpád: A könyv színe előtt
Czakó Gábor: Aranykapu
Mózes Attila: A Gonosz színeváltozásai
Ferencz Győző: A költészet mechanikája
Ferencz Győző: Hol a költészet mostanában?
Dino Buzzati: Medvevilág Szicíliában
Konrád György: Harangjáték
Kozocsa Sándor (szerk.): Justh Zsigmond naplója és levelei
Tőkei Ferenc (szerk.): Kínai filozófia I-III.
Nádas Péter: Párhuzamos történetek I-III.
József Attila: Szabad-ötletek jegyzéke
Czakó Gábor: Sorrendben
Czakó Gábor: +
Czakó Gábor: Eufémia
Czakó Gábor: A lélek fele
Mariana Alcoforado: Portugál levelek
Madas Edit (szerk.): Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez – középkor
Haader Lea (szerk.): Érsekújvári kódex
Pierre La Mure: Moulin Rouge
Pierre La Mure: Mona Lisa magánélete
Jean Sasson: Hercegnő
Dayka Gábor: Dayka Gábor összes művei
Batsányi János: Batsányi János összes költeményei
Czakó Gábor: Várkonyi Krónika
Czakó Gábor: Csata minden áldott nap
Czakó Gábor: Iskolavár
Berda József: Berda József összegyűjtött versei
Pier Paolo Pasolini: Korom vallása
Pier Paolo Pasolini: Utcakölykök
Hans Urs von Balthasar: A Megnemismert felhője / A keresztény elmélkedés
Henri de Lubac: Isten útjain
Vasadi Péter: Az ember reménye
Szénási Zoltán: Vasadi Péter
Zaicz Gábor (szerk.): Etimológiai szótár
Vajda János: Vajda János összes művei
Kovács Péter – Szigeti Borbála (szerk.): Földrajzi világatlasz
Rácz János: Állatnevek enciklopédiája
Rácz János: Növénynevek enciklopédiája
Pierre Teilhard de Chardin: A mindenség himnusza
Rockenbauer Pál: Amiről a térkép mesél
Oravecz Imre: Ókontri
Vajda János: Vajda János összes költeményei
Dobai Péter: Párbaj, tükörben
Dobai Péter: Lendkerék
Bereményi Géza: Magyar Copperfield
Lányi András: Az ember fáj a földnek
Kiss Géza: Ormányság
Kiss Z. Géza: Ormánsági változások
Komáromy Andor: Magyarországi boszorkányperek oklevéltára
Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül
Hannah Arendt: Eichmann Jeruzsálemben
Szabó Lőrinc: Szabó Lőrinc összes versei
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc pályaképe
Rita L. Atkinson – Richard C. Atkinson – Edward E. Smith – Daryl J. Bem: Pszichológia
Ferencz Győző (szerk.): A magyar költészet antológiája
Charles Dickens: Copperfield Dávid
Z. Varga Zoltán: Önéletrajzi töredék, talált szöveg
Montesquieu: A törvények szelleméről
Déry Tibor: Alvilági játékok
Nagy Lajos: Pincenapló
Jean-Paul Sartre: Az Undor
Déry Tibor: Botladozás I-II.
Cs. Szabó László: Hazajáró lélek
Dobai Péter: A birodalom ezredese
Z. Varga Zoltán: Önéletírás és fikció között – Történelmi történetek
Katona Tamás (szerk.): Az aradi vértanúk I-II.
Dobai Péter: Vadon
Aldous Huxley: Visszatérés a szép új világhoz
Maurice Maeterlinck: A kék madár
Boda Zsolt – Körösényi András (szerk.): Van irány?
Arthur Schnitzler: Körtánc
George Gordon Noël Byron: Naplók, levelek
Raymond Aron: Az értelmiség ópiuma
Eugene O'Neill: Négy dráma
Gérard de Nerval: Sylvie
Paul Claudel: Válogatás Paul Claudel műveiből
Pier Paolo Pasolini: Eretnek empirizmus
Balassi Bálint: Balassi Bálint összes művei
Georg Büchner: Georg Büchner összes művei
Edward Gibbon: A Római Birodalom hanyatlásának és bukásának története
Hubay Miklós: Aranykor
Balanyi György: Assisi Szent Ferenc élete
Pléh Csaba: A természet és a lélek
Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet
John Milton: Elveszett Paradicsom
Franz Kafka: Naplók
Alfred de Musset: A század gyermekének vallomása
Eugene O'Neill: Amerikai Elektra
Kovács Györgyné (szerk.): A harag éjszakái
Johannes Jörgensen: Assisi Szent Ferenc élete
Fodor József Péter – Marosi Renáta – Miklós Dániel – Péró Krisztina – Szabó Roland (szerk.): Az első világháború irodalmi és történelmi aspektusai a kelet-európai régióban
Josephus Flavius: A zsidók története
Thomas Mann: A törvény
August Strindberg: Álomjáték
Alexis Carrel: Orvosok, kuruzslók, eretnekek
André Malraux: Királyok útja
Conrad Ferdinand Meyer: A szent / Jürg Jenatsch
Simon Dubnov: A zsidóság története
William Saroyan: Emberi történet
William James: A vallási élmény változatai
Duff Cooper: Dávid
Hall Caine: Krisztus élete I-III.
Josephus Flavius: A zsidó háború
Rónay György (szerk.): A reneszánsz költői I-II.
Rónay György: A francia reneszánsz költészete
Új francia költők
R. W. Hynek: Krisztus kínhalála a modern orvosi tudomány világánál
Zarathustra: Zarathustra Zend-Avesztája
Zarathusztra: Zend Aveszta
Dedek Crescens Lajos: Szentek élete I-II.
Dugonics András (szerk.): Magyar példa beszédek és jeles mondások
Csuang-ce bölcsessége
Montesquieu: Perzsa levelek
Giovanni Pascoli: Giovanni Pascoli válogatott versei
Szunyogh Xavér Ferenc (szerk.): Magyar-latin misszále az év minden napjára
Ralph Waldo Emerson: Természet, ember, társadalom
Maurice Maeterlinck: A méhek élete
Karl Kraus: Az emberiség végnapjai
Kovács József: Fatemplomok Máramarosban
Lars Svensson: Útmutató az európai énekesmadarak határozásához
Spiró György: Egyéni javaslat
Szimplikiosz: Szimplikiosz kommentárja Epiktétosz Kézikönyvecskéjéhez
Bibó István: Bibó István összegyűjtött írásai 2.
Bibó István: Bibó István összegyűjtött írásai 1.
Kis János: Alkotmányos demokrácia
Chateaubriand Ferencz: A vértanúk
Chateaubriand Ferencz: Az utolsó Abenszeráds
François-René de Chateaubriand: Atala
François-René de Chateaubriand: A kereszténység szelleme
François-René de Chateaubriand: Napoleon élete
Christoph Schönborn: Krisztus ikonja
Botos Máté (szerk.): A történettudomány és a történelmi regény
Sigmund Freud: Tömegpszichológia
Nelson Mandela: A szabadság útján
Michel Foucault: A tudás archeológiája
Samuel P. Huntington: Kik vagyunk mi?
Tóth Réka: A szöveggenetika elmélete és gyakorlata
F. D. E. Schleiermacher: A vallásról
Søren Kierkegaard: Félelem és reszketés
Umberto Eco: Ellenséget alkotni
Gyurácz Ferenc: Populizmus
Sipos Balázs: Sajtó és hatalom a Horthy-korszakban
Sipos Balázs: A politikai újságírás mint hivatás
Kiss Gábor (szerk.): Nagy magyar tájszótár
Izsó Zita: Színről színre
Izsó Zita: Tengerlakó
Bagi Zsolt: Az esztétikai hatalom elmélete
Lányi András: Az írástudók áru(vá vá)lása
Dmitry Glukhovsky: Orosz népellenes mesék
Bálint Mariann: Hulladék históriák
Benedict Anderson: Elképzelt közösségek
Bödecs László: Az árvíz helye
Izsó Zita: Éjszakai földet érés
Clement Greenberg: Művészet és kultúra
Conrad Ferdinand Meyer: A szent
Susan Sontag: A vulkán szerelmese
Susan Sontag: A fényképezésről
Susan Sontag: A betegség mint metafora
Susan Sontag: Egyidőben
Susan Sontag: A Szaturnusz jegyében
Ivan Alekszandrovics Goncsarov: Oblomov
Francis Fukuyama: A történelem vége és az utolsó ember
Kálmán C. György: Te rongyos (elm)élet!
Claude Lévi-Strauss: Strukturális antropológia
Steve Yates: A tér költészete
Roman Jakobson: A költészet grammatikája
Szabó G. Zoltán – Szörényi László: Kis magyar retorika
Thomka Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei IV.
Paul de Man: Esztétikai ideológia
Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét / Húsz óra / Az áruló
William Somerset Maugham: Életem
Lucien Febvre – Henri-Jean Martin: A könyv születése
Werner Heisenberg: A rész és az egész
Friedrich Dürrenmatt: Drámák
Gérard Genette: Metalepszis
Károlyi Fülöp Béla: Ízes Orosháza
Hérodianosz: A Római birodalom története Marcus Aurelius halálától
Márai Sándor: Hallgatni akartam
Donáth Mirjam: Mások álma
Michael Blake: Farkasokkal táncoló / A szent út
Michael Blake: Farkasokkal táncoló
Mácsik Gábor: A skandináv mitológia
Alekszandr Szolzsenyicin: A Gulag szigetcsoport
Rudolf Otto: A szent
Samuel P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása
Kathryn Stockett: A Segítség
Dragomán György: Rendszerújra
Bodrogi Tibor: Törzsi művészet I-II.
C. A. Macartney: Október tizenötödike I-II.
C. A. Macartney: Magyarország
Fustel de Coulanges: Az ókori község
Johann Jakob Bachofen: A mítosz és az ősi társadalom
Al-Biruni: Chronology of Ancient Nations
Renan Ernő: Jézus élete
Renan Ernő: A keresztény egyház
Renan Ernő: Az evangéliumok és a második keresztény nemzedék
Renan Ernő: Az antikrisztus
Renan Ernő: Szent Pál
Renan Ernő: Marcus Aurelius és az antik világ vége
Simon Róbert (szerk.): A vallástörténet klasszikusai
Ferencz Antal – Kosztolányi György – Falus András – Kellermayer Miklós – Somfai Béla – Jelenits István – Hámori Antal: Biogenetika és etika
Szabó T. Attila: Erdélyi magyar szótörténeti tár
Paul Ricoeur: Fenomenológia és hermeneutika
David Attenborough: Élet egyenes adásban
Romsics Ignác: Magyarország története
Romsics Ignác (szerk.): Magyarország története
Gergely Péter – Gór Ádám – Hudák Tamás – Ilonczai Zoltán – Szombathelyi Ervin: Nappali lepkéink
Lars Svensson – Killian Mullarney – Dan Zetterström: Madárhatározó
Jászi Oszkár: Jászi Oszkár publicisztikája
Litván György (szerk.): Jászi Oszkár válogatott levelei
Petőfi Sándor: Az apostol
C. Plinius Secundus: Naturalis Historia – Természetrajz XXVIII-XXXII. Könyv
Caius Plinius Secundus: Naturalis Historia XIV-XVIII.
Abonyi István: Az egyiptomi kopt mágia
Köpeczi Béla (szerk.): Erdély története I–III.
Gergely Jenő – Pritz Pál: A trianoni Magyarország
Gergely Jenő: Gömbös Gyula – Politikai pályakép
Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon 1919–1945
Romano Guardini: Az újkor vége / A hatalom
Ferenc pápa: Laudato si’
Nyikolaj Gavrilovics Csernisevszkij: Mit tegyünk?
Mihail Jurjevics Lermontov: Korunk hőse
Mihail Jurjevics Lermontov: Lermontov válogatott művei
Mihail Jurjevics Lermontov: A démon
Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata Második rész 2.
Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata Második rész 1.
Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata Első rész
Jacques Maritain: Az igazi humanizmus
Immanuel Kant: Az örök béke
Pierre Teilhard de Chardin: Az emberi jelenség
Charles de Gaulle: Háborús emlékiratok I-II.
II. János Pál pápa: Laboram exercens
II. János Pál pápa: II. János Pál pápa első enciklikája és levelei – Redemptor hominis
Ferenc pápa: Lumen fidei
X. Piusz pápa: X. Piusz pápa „Pascendi dominici gregis” kezdetű enciklikája
VI. Pál pápa: VI. Pál pápa Mysterium fidei kezdetű enciklikája
Diós István (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai
Marcus Tullius Cicero: Az istenek természete
Czaich Árpád Gilbert – Fráter Aladár: X. Pius pápa életének és uralkodásának története napjainkig
Epiktétosz: Epiktétosz összes művei
Fáy Ferenc: Fáy Ferenc összegyűjtött versei
Henri Bergson: Teremtő fejlődés
Henri Bergson: A nevetés
Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet
Virág Benedek: Magyar századok
Virág Benedek: Virág Benedek poétai munkáji
Virág Benedek: Virág Benedek válogatott művei
Johan Huizinga: A középkor alkonya
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Márai Sándor: A teljes napló 1978–1981
Orbán Ottó: Orbán Ottó összegyűjtött versei I-II.
Németh Lajos: Csontváry
Szénási Zoltán: A szavak sokféleségétől a Szó egységéig
Szénási Zoltán: Örökkék ég alatt
Boldog-Bernád István – Szabó P. Katalin – Tanos Márton (szerk.): Identitás, emlékezet, történelem
Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): A Názáreti Jézus III.
Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): A Názáreti Jézus II.
Szarvas Melinda: Tükörterem flamingóknak
Erdélyi Zsuzsanna (szerk.): Aki ezt az imádságot…
Erdélyi Zsuzsanna: Múltunk íratlan lírája
Márai Sándor: A teljes napló 1982–1989
Kőszeghy Péter (szerk.): Magyar művelődéstörténeti lexikon I-XIV.
Sebestyén Gyula: A magyar rovásírás hiteles emlékei
Bozóki András – Sükösd Miklós (szerk.): Anarchizmus
Noam Chomsky: Rekviem az amerikai álomért
Noam Chomsky – Edward S. Herman: Az Egyetértés-gépezet
Noam Chomsky: On Anarchism
Noam Chomsky: Hatalom és terror
Noam Chomsky: Titkok, hazugságok, demokrácia
Tolsztoj Leó: Az újkor vége
Pócs Éva – Ilyefalvi Emese (szerk.): Ráolvasások A-B
Heinz Alfred Brockhaus – Hugo Riemann: Zenei lexikon I-III.
Keczán Mariann: „Mind kántál, aki sorsot örökölt”
Jean-Jacques Rousseau: Társadalmi szerződés
Alfred Edmund Brehm: Az állatok világa
Orbán Ottó: Ostromgyűrűben
Kemény Zsófi: Nyílt láng használata
Márai Sándor: Jelvény és jelentés / Utóhang / Sereghajtók
Márai Sándor: Az idegenek
Márai Sándor: Féltékenyek
Márai Sándor: Zendülők
Mikonya György: Rend a rendetlenségben
Latinovits Zoltán: Ködszurkáló
Szophoklész: Szophoklész drámái
Euripidész: Euripidész összes drámái
Euripidesz: Euripides drámái I-III.
Molnár Tamás: Az atlanti kultúra kibontakozása
Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása
Horányi Özséb (szerk.): A kommunikáció mint participáció
Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik
Schütz István: Fehér foltok a Balkánon – Etnikai mozgások, kölcsönhatások, „nagy birodalmak”
Wessely Anna (szerk.): A kultúra szociológiája
Polányi Károly: Dahomey és a rabszolgakereskedelem
Malcolm Gladwell: Dávid és Góliát
Erich Fromm: A rombolás anatómiája
Jon Elster: A társadalom fogaskerekei
Csányi Vilmos: Etológia
Jeffrey C. Alexander: Szociológiaelmélet a II. világháború után
Daron Acemoglu – James A. Robinson: Miért buknak el nemzetek?
Z. Karvalics László: Úton a digitális kori kormányzás felé
Gianpietro Mazzoleni: Politikai kommunikáció
Barabási Albert-László: Villanások
Bolla Dezső: Csepel története
Kubinyi András: Csepel története
John L. Austin: Tetten ért szavak
Ildefonso Cerdá: Az urbanizáció általános elmélete
Petőfi Sándor: Petőfi Sándor összes versei
Arany János: Arany János összes költeményei
Kurt Lewin: A mezőelmélet a társadalomtudományban
Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés
Balázs István: A közigazgatás változásairól Magyarországon és Európában a rendszerváltástól napjainkig
Stephen R. Covey: A 8. szokás
C. K. Prahalad: Új menedzsmentparadigmák felé
Tari Annamária: #yz Generációk online
Brian Tracy – Szabó Péter: Hogyan vezetnek a legjobb vezetők?
Nemes Nagy József: A tér a társadalomkutatásban
Barabási Albert-László: A hálózatok tudománya
Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei
Peter Pomerantsev: Nothing Is True and Everything Is Possible
Václav Havel: A kiszolgáltatottak hatalma
Czesław Miłosz: „A rabul ejtett értelem”
Steve Crawshaw – John Jackson: Civil bátorság
Márai Sándor: Egyszemélyes emigráció
Furkó Zoltán (szerk.): Márai Sándor üzenete
Stjepan Mesić: Jugoszlávia nincs többé
Juhász József – Márkusz László – Tálas Péter – Valki László: Kinek a békéje?
Juhász József: Föderalizmus és nemzeti kérdés
Dezső Márta – Tóth Zoltán: Választás és választási eljárás
Bihari Mihály (szerk.): A többpártrendszer kialakulása Magyarországon 1985–1991
Bárdi Nándor – Filep Tamás Gusztáv (szerk.): Viszolygás a várostól
Arday Lajos: Nemzetállamok és kisebbségek
A. Sajti Enikő – Polonyi Péter: Mao – Tito
Ivo Andrić: Híd a Drinán
Mezey Barna – Szente Zoltán: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet
Sokcsevits Dénes: Déli szomszédaink története
Kiss J. László (szerk.): A huszonötök Európái
Nádas Péter: Világló részletek
Will Tuttle: A világbéke étrend
P. A. Kropotkin: A kölcsönös segítség mint természettörvény
Király István: Napló 1956–1989
Kara György (szerk.): A köztes lét könyvei
Bernie S. Siegel: Életet a napoknak
Bernie S. Siegel: Szeretet, gyógyítás, csodák
Émile Durkheim: A társadalmi munkamegosztásról
Émile Durkheim: Az öngyilkosság
Robert A. Dahl: A pluralista demokrácia dilemmái
Elliot Aronson: A társas lény
Freda Adler – Gerhard O. W. Mueller – William S. Laufer: Kriminológia
Leonardo da Vinci: Tudomány és művészet
Ulrich Beck: Világkockázat-társadalom
Ulrich Beck: Mi a globalizáció?
Ulrich Beck: A kockázat-társadalom
Mannheim Károly: A gondolkodás struktúrái
Mannheim Károly: Ideológia és utópia
Deák Péter (szerk.): Biztonságpolitikai kézikönyv
Finszter Géza: A rendőrség joga
Finszter Géza – Kőhalmi László – Végh Zsuzsanna (szerk.): Egy jobb világot hátrahagyni…
Radó András: Üzleti kommunikáció
Meredith Belbin: A team, avagy az együttműködő csoport
Arany Anett – N. Rózsa Erzsébet – Szalai Máté: Az Iszlám Állam Kalifátusa
Blahó András – Prandler Árpád: Nemzetközi szervezetek és intézmények
Zbigniew Brzezinski: A nagy sakktábla
Roland Dannreuther: Nemzetközi biztonság
Lévai Imre: A komplex világrendszer evolúciója
Mark M. Lowenthal: Hírszerzés
Molnár Ferenc (szerk.): Civil-katonai kapcsolatok: a tudományok határán
N. Rózsa Erzsébet – Péczeli Anna (szerk.): Egy békésebb világ eszközei
N. Rózsa Erzsébet: Az arab tavasz
Mathis Wackernagel – William E. Rees: Ökológiai lábnyomunk
Sulyok Gábor: A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata
Szabó A. Ferenc: A nemzetközi migráció és korunk biztonságpolitikai kihívásai
Szigeti Cecília: Az ökológiai lábnyom határai
Tálas Péter: Válaszok a terrorizmusra
Thich Nhat Hanh: Harag
Thich Nhat Hanh: The Art of Power
Thich Nhat Hanh: A béke érintése
Sri Aurobindo: Growing Within
Sri Aurobindo: The Life Divine
Sri Aurobindo: Ébredő tudatosság
Sri Aurobindo: A lélek fejlődése
Sri Aurobindo: Személyiségeink
Hui Neng zen tanításai
Masaru Emoto: A víz rejtett bölcsessége
Masaru Emoto: A víz üzenetei
Brian Weiss: Lélektársak
Soós Viktor Attila (szerk.): Súlypontáthelyezés a diplomáciában
L. Balogh Béni: Küzdelem Erdélyért
Gyarmati György: A Rákosi-korszak
Hornyák Árpád – Bíró László (szerk.): Magyarok és szerbek a változó határ két oldalán, 1941–1948
Pritz Pál (szerk.): Magyarország helye a 20. századi Európában
Romsics Ignác (szerk.): Magyar történeti szöveggyűjtemény 1914–1999 I-II.
Seifert Tibor: Magyarország története 1938–1990
Brian Weiss: A Mesterek üzenetei
Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések 1940–1956 I-II.
Molnár Imre – Varga Kálmán: Hazahúzott a szülőföld…
Vadkerty Katalin: A belső telepítések és a lakosságcsere
Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés, 1945–1948
Karel Kaplan: Csehszlovákia igazi arca 1945–1948
Vida István: Iratok a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez
Vadkerty Katalin: A kitelepítéstől a reszlovakizációig
Štefan Šutaj: Magyarok Csehszlovákiában 1945–1948 között
Kertész István: Magyar békeillúziók 1945–1947
Romsics Ignác: Az 1947-es párizsi békeszerződés
Bank Barbara – Bognár Zalán – Tóth Gábor: Magyarok szovjet fogságban
Varga Éva Mária: Magyarok szovjet hadifogságban (1941-1956)
Okváth Imre: Bástya a béke frontján
Feitl István (szerk.): A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei 1945–1947
Rónai András: Térképezett történelem
Ablonczy Balázs: Teleki Pál
Ránki György: Mozgásterek, kényszerpályák
Ránki György: Gazdaság és külpolitika
Andrew C. Janos: Haladás, hanyatlás, hegemónia Kelet-Közép-Európában
Ormos Mária: Közép-Európa
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Erdély múltja és jövője
Winston S. Churchill: A második világháború 1-2.
Bán D. András: Pax Britannica
Eino Jutikkala – Kauko Pirinen: Finnország történelme
Romsics Ignác: Amerikai Béketervek háború utáni Magyarországról
Gyarmati György – Lengvári István – Pók Attila – Vonyó József (szerk.): Bűnbak minden időben
Fülöp Mihály – Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a XX. században
Fodor Ferenc: A magyar földrajztudomány története
Borhi László: Nagyhatalmi érdekek hálójában
Békés Csaba: Európából Európába
Balogh Sándor: Magyarország külpolitikája 1945–1950
Szőnyi Zsuzsa: A Triznya kocsma
Szőnyi Zsuzsa: Római terasz
Gergely Jenő: A pápaság története
Ormos Mária: Mussolini
Kis Aladár: Olaszország története 1748–1968
Lucius Annaeus Seneca: Erkölcsi levelek
Romsics Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás
Bihari Mihály: Magyar politika, 1944–2004
Póczik Szilveszter: Az Iszlám forradalom
Majoros István – Ormos Mária: Európa a nemzetközi küzdőtéren
Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet
John Lukacs: A XX. század és az újkor vége
Henry Kissinger: Diplomácia
E. J. Hobsbawm: A szélsőségek kora
Fischer Ferenc: A kétpólusú világ 1945–1989
Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada
Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe
Enyedi Zsolt – Körösényi András: Pártok és pártrendszerek
Bihari Mihály: Politológia
Bruce I. Newman: Politikai marketing mint kampánystratégia
Alexis de Tocqueville: Az amerikai demokrácia
Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea (szerk.): Európai kormányformák rendszertana
Giovanni Sartori: Demokrácia
Giovanni Sartori: Összehasonlító alkotmánymérnökség
Giovanni Verga: I Malavoglia
Max Weber: Tanulmányok
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I.
Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet – 1945–2005
Ablonczyné Mihályka Lívia – Scholtz Kinga: 1000 Domande 1000 Risposte
Maria Teresa Angelini – Móritz György: Gyakorlati olasz nyelvtan
Herczeg Gyula: Olasz leíró nyelvtan
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: A párduc
Magyary Zoltán: Magyary Zoltán összes munkái (1919–1922)
Charles Baudelaire: Charles Baudelaire válogatott művészeti írásai
Marcus Fabius Quintilianus: Szónoklattan
Thomka Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei I.
August Wilhelm Schlegel – Friedrich Schlegel: Válogatott esztétikai írások
Mészáros Tibor: Márai Sándor bibliográfia
G. W. F. Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról
G. W. F. Hegel: A jogfilozófia alapvonalai
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Esztétika – Rövidített változat
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A művészet filozófiája
Hegel: A szellem fenomenológiája
G. W. F. Hegel: Esztétikai előadások I-III.
G. W. F. Hegel: Előadások a filozófia történetéről I-III.
Werbőczy István: Nemes Magyarország szokásjogának hármaskönyve
Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve
Milan Kundera: A regény művészete
Németh Lajos: Baalbek
Ötvös Anna: Lola könyve
Benkő Loránd (szerk.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I-IV.
Kiss Gábor (szerk.): Régi szavak szótára
Robert Bartlett: Körkép a középkorról
Albert Einstein: A relativitás elmélete
A Jordánszky-kódex
Nyíri Antal (szerk.): A Müncheni Kódex 1466-ból
Adamik Tamás: Antik stíluselméletek
Szent Jeromos: Levelek I-II.
Ifjabb Plinius: Levelek
Marcus Tullius Cicero: Marcus Tullius Cicero válogatott művei
Havas Károly: Az inkvizició története
Bálint Andor – Marx György – Erdey-Grúz Tibor – Rényi Alfréd (szerk.): Természettudományi lexikon I-VII.
Márai Sándor: Ég és Föld
Márai Sándor: Füves könyv
Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer
Kozocsa Sándor (szerk.): Magyar szerelmes levelek 1528–1944
Kovalovszky Miklós – Juhász József – Szőke István – O. Nagy Gábor: Magyar értelmező kéziszótár
Réz Pál – Vas István (szerk.): Magyar írók Rákosi Mátyásról
Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírás
Deme László – Fábián Pál – Tóth Etelka (szerk.): Magyar helyesírási szótár
A magyar nyelv értelmező szótára I-VII.
Márai Sándor: Sértődöttek / A hang
Bangha Béla (szerk.): Katolikus lexikon I-IV.
Diós István (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon I–XVII.
Lichtneckert András: Balatonfüred és Balatonarács története
Zákonyi Ferenc: Balatonfüred
Márai Sándor: Ítélet Canudosban
Márai Sándor: Ami a Naplóból kimaradt – 1953–1954-1955
Márai Sándor: Ami a Naplóból kimaradt – 1949
Márai Sándor: Ami a Naplóból kimaradt – 1948
Márai Sándor: Ami a Naplóból kimaradt – 1947
Márai Sándor: Ami a naplóból kimaradt – 1945–1946
Márai Sándor: Ami a Naplóból kimaradt – 1950–1951–1952
Világirodalmi lexikon I-XIX.
Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára
Benedek Marcell: Magyar irodalmi lexikon I-III.
Babits Mihály: Próféta a hegyen
Babits Mihály: Gondolat és írás
Sipos Lajos: Modernitások, alkotók, párbeszédek
Babits Mihály: Könyvről könyvre
Márai Sándor: Napló 1943–1944
Márai Sándor: Napló 1968–1975
Márai Sándor: Napló 1958–1967
Márai Sándor: Napló részletek 1943–1944, 1945
Márai Sándor: Napló 1945–1957
Esterházy Péter: Termelési-regény
Babits Mihály: Az írástudók árulása
Fodor Ákos: Zaj-szünet
Fodor Ákos: Gyöngyök, göröngyök
Bödecs László: Semmi zsoltár
Domokos Gyöngyi – Káli Anita – Major Ágnes – Szabó P. Katalin (szerk.): Nyom-Követés 2.
Petri György: Összegyűjtött versek
Szalóki Ági: Körforgás
Babits Mihály: Esszék, tanulmányok
Richard Rorty: Esetlegesség, irónia és szolidaritás
Bonifert Anna: Állatvédők könyve
Vekerdi József (szerk.): Buddha beszédei
Søren Kierkegaard: Egy még élő ember írásaiból / Az irónia fogalmáról
Csernicskó István: A magyar nyelv Ukrajnában – Kárpátalján
Stendhal: Bizalmas írások
Radnóti Miklós: Radnóti Miklós összes versei és műfordításai
Homérosz: Íliász / Odüsszeia / Homéroszi költemények
Berki Zoltán – Kovács Attila Gyula (szerk.): Az Országos Kéktúra turistakalauz – Visegrádtól az Írott-kőig
Berki Zoltán – Horváth János – Kovács Attila Gyula (szerk.): Az Országos Kéktúra turistakalauz – Hollóházától Nagymarosig
Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra turistakalauz
Edelgard Abenstein – Jeannine Fiedler: Berlin
Marion Kaminski: Velence
Rolf C. Wirtz: Firenze
Anne Mueller von der Haegen – Ruth Strasser: Toscana
Brigitte Hintzen-Bohlen – Jürgen Sorges: Róma
Marosán György: Az úton végig kell menni
David Scott Kastan: Shakespeare és a könyv
Babits Mihály: Babits Mihály levelezése 1911–1912
Oswald Spengler: A nyugat alkonya I-II.
Balassa Péter: Nádas Péter
Bazsányi Sándor: „…testének temploma”
Gergely Jenő – Izsák Lajos: A huszadik század története
Gergely Jenő – Izsák Lajos – Pölöskei Ferenc: 20. századi magyar történelem
Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században
Sík Sándor – Schütz Antal: Imádságoskönyv, egyszersmind kalauz a lelki életre a tanulóifjúság számára
Tompa Mihály: Tompa Mihály összes költeményei
Szigeti Jenő (szerk.): Palackposta Márai Sándortól
Finta Gábor – Szénási Zoltán: Közös múltunk
Molnár Ferenc: A fehér felhő / Uri divat / Farsang
Kékesi Kun Árpád: A rendezés színháza
Balogh Elemér – Kerényi Imre: Csíksomlyói passió
Nádas Péter: Drámák
Vörösmarty Mihály: Vörösmarty Mihály összes költeményei
James G. Frazer: Az aranyág
Stefan Zweig: Idő és világ
Sipos Lajos: Babits Mihály
Paolo Santarcangeli: A labirintusok könyve
Paul de Man: Az olvasás allegóriái
Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése I-II.
Márai Sándor: Beszéljünk másról?
Márai Sándor: Sok a nő?
Márai Sándor: A nagyság átka
Márai Sándor: Pesti siker
Márai Sándor: A teljes napló 1970–1973
Márai Sándor: A teljes napló 1964–1966
Márai Sándor: A teljes napló 1961–1963
Márai Sándor: A teljes napló 1945
Márai Sándor: A teljes napló 1943–1944
Kolozsvári Papp László: Az alkoholista halála
Kolozsvári Papp László: Monológok a határon
Lukács György: Magyar irodalom – Magyar kultúra
Botka Ferenc: Déry Tibor és Berlin
Botka Ferenc (szerk.): Mérlegen egy életmű
T. S. Eliot: T. S. Eliot versei
Robin Kerrod: Velünk élő állatok
Robin Kerrod: Főemlősök, rovarevők, szilás cetek
Christopher O'Toole – John Stidworthy: Ragadozók
Martyn Bramwell – Steve Parker: Kis növényevők
John Stidworthy: Nagy növényevők
John Stidworthy – Jill Bailey: Hüllők és kétéltűek
Jill Bailey: Halak
John Stidworthy: Alsóbbrendű állatok
Christopher O'Toole: Rovarok és rokonaik
Robin Kerrod: Vízimadarak
Jill Bailey – Steve Parker: Növény- és magevők
Philippe Lejeune: Önéletírás, élettörténet, napló
Mekis D. János – Z. Varga Zoltán (szerk.): Írott és olvasott identitás
Martyn Bramwell: Légi vadászok
Jean-Jacques Rousseau: Vallomások
François Mauriac: Viperafészek
Hermann Hesse: Narziss és Goldmund
Szent Ágoston: Isten városáról / De Civitate Dei
Szent Ágoston: Szent Ágoston vallomásai
Szvámi Véda Bháratí: A hatha jóga filozófiája
Aldous Huxley: Tudomány, szabadság, béke
Molnár Ernő (szerk.): A Talmud könyvei
François Mauriac: A farizeus
Szent Biblia
Ernest Renan: Jézus élete
François-René de Chateaubriand: Síron túli emlékiratok
Gyáni Gábor: Relatív történelem
Boka László: Egyszólamú kánon?
Olasz Sándor: Kalliopé útkeresései
Gintli Tibor: Irodalmi kalandtúra
Bazsányi Sándor: „Fehéret, feketét, tarkát…”
Márai Sándor: Csutora
Márai Sándor: Föld, föld!…
Kassák Lajos: Az izmusok története
Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 1.
Northrop Frye: Az Ige hatalma
Northrop Frye: Kettős tükör
Northrop Frye: A kritika anatómiája
Walt Whitman: Fűszálak
Márai Sándor: Béke Ithakában
Veres András: Kosztolányi Ady-komplexuma
Kosztolányi Dezső: Tükörfolyosó
Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): A Názáreti Jézus
François Mauriac: Irodalmi napló
Jean-Paul Sartre: Mi az irodalom?
Franz Kafka: A per / A kastély
Christian Schütz: A keresztény szellemiség lexikona
Esterházy Péter: Harmonia Cælestis
Bolonyai Gábor – Forró Orsolya – Kulin Veronika: Istenek beszélgetései – Görög nyelvkönyv
Márai Sándor: Lucrétia fia
Márai Sándor: Műsoron kívül
Fejes Endre: Rozsdatemető / A hazudós / Jó estét nyár, jó estét szerelem
Márai Sándor: Európa elrablása / Röpirat a nemzetnevelés ügyében
Márai Sándor: Ihlet és nemzedék
Márai Sándor: Napnyugati őrjárat
Márai Sándor: A kassai polgárok
Márai Sándor: Jób …és a könyve
Márai Sándor: Kabala
Márai Sándor: A szegények iskolája
Szénási Zoltán: Párhuzamosok a végtelenben
Egyed Ákos (szerk.): Székelyföld története I-III.
Dante Alighieri: Isteni színjáték
Polcz Alaine: Macskaregény
André Gide: A pénzhamisítók / A pénzhamisítók naplója
William Shakespeare: A vihar
Aldous Huxley: Szép új világ
Szabó Magda: Mózes egy, huszonkettő
Márai Sándor: A teljes napló 1974–1977
Umberto Eco: A tökéletes nyelv keresése
Szabó Magda: Merszi, Möszjő
André Gide: Visszatérés a Szovjetunióból
Helmut Kohl: Aggodalom Európáért
Helmut Kohl: A fal leomlásától az újraegyesülésig
Elias Canetti: Tömeg és hatalom
Kőszeg Ferenc – Márványi Judit (szerk.): Osvát Ernő a kortársak között
Kara Emília: Észköszörű
Charles S. Carver – Michael F. Scheier: Személyiségpszichológia
Frédéric Barbier – Catherine Bertho Lavenir: A média története
Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában
Pataki Ferenc: A tömegek évszázada
Gustave Le Bon: A tömegek lélektana
Søren Kierkegaard: Søren Kierkegaard írásaiból
Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme
Hunyady György (szerk.): Történeti és politikai pszichológia
Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése
Alekszandr Szolzsenyicin: A Gulag szigetvilág
Csejtei Dezső: A spanyol egzisztencializmus története
Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába
Jean-Paul Sartre: Módszer, történelem, egyén
José Ortega y Gasset: A tömegek lázadása
Eliot R. Smith – Diane Mackie: Szociálpszichológia
Nguyen Luu Lan Anh – Fülöp Márta (szerk.): Kultúra és pszichológia
Pataki Ferenc: A Nékosz-legenda
Kisfaludy Sándor: Napló és francia fogságom
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója
Salamon Anikó: Gyimesi csángó mondák, ráolvasások, imák
Publius Ovidius Naso: P. Ovidius Naso szerelmei
Publius Ovidius Naso: Átváltozások
Révay József (szerk.): A szerelmes delfin
Szabó Magda: Freskó
Gergely Éva: Erdélyi ízek
Madách Imre: Az ember tragédiája
Márai Sándor: San Gennaro vére
Márai Sándor: Vendégjáték Bolzanóban
Szabó Magda: A félistenek szomorúsága
Szabó Magda: Sziluett / A lepke logikája
Szabó Magda: Kívül a körön
Szabó Magda: Az öregség villogó csúcsain
Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek
Horváth János: Horváth János irodalomtörténeti munkái I.
Korompay H. János – Korompay Klára (szerk.): Horváth János irodalomtörténeti munkái III.
André Chastel: Itália művészete
André Chastel: Fabulák, formák, figurák
Kassák Lajos: Kassák Lajos összes versei I-II.
Takáts József (szerk.): A magyar esszé antológiája IV.
Domokos Mátyás – Lakatos András (szerk.): A magyar esszé antológiája III.
Domokos Mátyás (szerk.): A magyar esszé antológiája I-II.
Jamie Oliver: 15 perces kaják
Thomas Mann: Tonio Kröger
Giovanni Verga: Don Gesualdo mester
Giovanni Verga: Tutte Le Novelle
Ránki György (szerk.): Magyarország története 1918–1919 1919-1945 I-II.
Márai Sándor: Az igazi / Judit …és az utóhang
Jean Piaget – Paul Fraisse – Maurice Reuchlin: A kísérleti pszichológia módszerei
Grétsy László – Kovalovszky Miklós: Nyelvművelő kézikönyv I-II.
Vida Gergely: Babits-olvasatok
Mihályi Balázs: Budapest ostromkalauz 1944–1945
Áprily Lajos: Jelentés a völgyből
Percy Bysshe Shelley: Shelley versei
Matthias Seidel – Regine Schulz: Egyiptom
Schöpflin Aladár: Ady Endre
Nemes Nagy Ágnes: Az élők mértana I-II.
Robert Musil: Naplók
Robert Musil: Törless iskolaévei
Závada Pál: Idegen testünk
Szabó Magda: A csekei monológ
Friedrich Dürrenmatt: Az ígéret / A baleset
Ottlik Géza: A Valencia-rejtély / Hajónapló / Pályákon
Ottlik Géza: Minden megvan
Ottlik Géza: Hajnali háztetők
George Orwell: 1984
Georges Perec: A dolgok
Ottlik Géza: Próza
Szabó Magda: Az őz
H. G. Wells: A láthatatlan ember / Az istenek eledele
Thomas Mann: Doktor Faustus
Flavio Conti: Itáliai székesegyházak
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A kamasz
Korán
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Egy nevetséges ember álma
József Attila: József Attila összes versei
Spiró György: Az Ikszek
Szép Ernő: Emberszag
Márai Sándor: Napló 1984–1989
Háy János: Dzsigerdilen / Török korom
Stephen Hawking: Az idő rövid története
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Feljegyzések a holtak házából
Háy János: Egymáshoz tartozók
Háy János: A mélygarázs
Thornton Wilder: Szent Lajos király hídja
György Péter: Apám helyett
Gárdonyi Géza: Isten rabjai
Háy János: Hozott lélek
Cordula Rabe: Szent Jakab-zarándokút
Alekszandr Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból / Egy nevetséges ember álma
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Holt lelkek
Háy János: Napra jutni
Háy János: A gyerek
Johann Wolfgang Goethe: Utazás Itáliában
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A félkegyelmű
Mikes Kelemen: Mikes Kelemen művei
Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita
Szabó Magda: Abigél
Fodor Ákos: Szabadesés
Háy János: Xanadu
Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia
Fodor Ákos: Kis téli-zene
Fodor Ákos: Pontok
Ludovico Ariosto: Az eszeveszett Orlando I-II.
Pilinszky János: Pilinszky János összes versei
Dino Compagni: Dino Compagni krónikája korának eseményeiről
Ottlik Géza: Buda
Ottlik Géza: Iskola a határon
Lev Tolsztoj: Kreutzer-szonáta
Karl Kautsky: A kereszténység eredete
Plutarkhosz: Iszisz és Oszirisz
Czóbel Ernő (szerk.): A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának története
Niccolò Machiavelli: Niccolò Machiavelli művei I-II.
Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja
Avilai Szent Teréz: Önéletrajz
Albert Camus: Közöny / A pestis / A bukás
Horváth Iván: Gépeskönyv
Horváth Iván: Magyarok Bábelben
Babits Mihály: Ezüstkor
Klaniczay Tibor (szerk.): A manierizmus
Umberto Eco: A rózsa neve
Hayden White: A történelem terhe
Albert Camus: Közöny
William Shakespeare: Tragédiák
Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika
Platón: Platón összes művei I–III.
Márai Sándor: A teljes napló 1947
Márai Sándor: A teljes napló 1946
Márai Sándor: Összegyűjtött versek
Órigenész: Kelszosz ellen
Klaniczay Gábor (szerk.): Európa ezer éve: a középkor I-II.
Ulrich G. Leinsle: A skolasztikus teológia története
Miguel de Cervantes: Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha
Alekszandr Szergejevics Puskin: Anyegin
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek
Lev Trockij: Életem
Etienne de la Boétie: Az önkéntes szolgaságról / A zsarnok ellen
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Ördögök
Michael White: Giordano Bruno – Az eretnek
Günter Radczun: Máglyák és csillagok
Szemere Samu: Giordano Bruno
Michelangelo Buonarroti: Michelangelo versei
Bertolt Brecht: Galilei élete
Giambattista Vico: Az új tudomány
Lator László (szerk.): Olasz költők
Paulo Coelho: Az alkimista
Fehér Renátó: Garázsmenet
Márai Sándor: Történelmi regények I-II.
Márai Sándor: Kuruzslók hajnala
Márai Sándor: Erősítő
Fernando Garcia De Cortázar – José Manuel González Vesga: Spanyolország története
Umberto Eco: Hat séta a fikció erdejében
Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról
Madarász Imre: Két máglya
Gyurgyák János – Kisantal Tamás (szerk.): Történetelmélet I-II.
Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 2.
Georges Duby – Guy Lardreau: Párbeszéd a történelemről
Bengi László: Elbeszélt halál
Székácsné László Éva: 888 kérdés és válasz spanyol nyelvből
Francisco Pellicer Ramírez – Füzesi Brigitta: Spanyol mondattár
Brigitte Hintzen-Bohlen: Andalúzia
Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 3.
Niedermüller Péter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zombory Máté (szerk.): Sokféle modernitás
Jan Assmann: A kulturális emlékezet
Márai Sándor: Az írástudó
Franz Kafka: A per
Platón: Szókratész védőbeszéde / Kritón
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Ödön von Horváth: Drámák
Carlo Goldoni: Carlo Goldoni válogatott vígjátékai
Thornton Wilder: A teremtés nyolcadik napja
Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger
Georges Bernanos: Egy falusi plébános naplója
Mark Twain: Huckleberry Finn (német)
James Boswell: Doktor Johnson élete
Fernand Braudel: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában I-III.
Márai Sándor: A teljes napló 1967–1969
Hámoriné Szalóczi Éva: Német nyelvtani gyakorlókönyv
Babári Ernő – Babári Ernőné: 1000 Fragen 1000 Antworten
Babári Ernő – Babári Ernőné: 1000 Fragen 1000 Antworten – felsőfok
Bernard Law Montgomery: Montgomery tábornagy emlékiratai
Márai Sándor: Fedőneve: Ulysses I-II.
John Jakes: A Lázadók
John Jakes: A Fattyú
Nyíri Kristóf – Palló Gábor (szerk.): Túl az iskolafilozófián
Immanuel Kant: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése / A gyakorlati ész kritikája / Az erkölcsök metafizikája
Arnold Angenendt: A kora középkor
R. A. Butlin – R. A. Dodgshon (szerk.): Európa történeti földrajza
Norman J. G. Pounds: Európa történeti földrajza
René Descartes: A lélek szenvedélyei
Andreas Capellanus: A szerelemről
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A történelem utópikus értelmezése
Király Béla – Veszprémy László (szerk.): A magyar hadtörténelem évszázadai
Engel Pál: Honor, vár, ispánság
Takács Imre (szerk.): Sigismundus rex et imperator – Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387–1437
Kubinyi András: Mátyás király
Kubinyi András: Nándorfehérvártól Mohácsig
F. Romhányi Beatrix: A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn
Fabraky Péter – Spekner Enikő – Szende Katalin – Végh András (szerk.): Hunyadi Mátyás, a király
Leonardo Benevolo: A város Európa történetében
Paul Bohannan – Mark Glazer: Mérföldkövek a kulturális antropológiában
Sárkány Mihály: Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában
Veres Zoltán: A szolgáltatásmarketing alapkönyve
Boglár Lajos: A kultúra arcai
Samuel Taylor Coleridge: Rege a vén tengerészről
Edgar Allan Poe: Edgar Allan Poe összes elbeszélései 1–2.
Edgar Allan Poe: Edgar Allan Poe összes versei / The Complete Poems
Oravecz Nóra: 99 léleksimogató gondolat
Marguerite Yourcenar: Opus Nigrum
Rosalie David: Élet az ókori Egyiptomban
Klaus Antons: A csoportdinamika gyakorlata – Gyakorlatok és technikák
David L. Hamilton – Susan T. Fiske – John A. Bargh: A társak és a társadalom megismerése
Eric Berne: Emberi játszmák
Eric Berne: Sorskönyv
Almási Miklós: Az értelem kalandjai
Jovica Aćin: Sade apokalipszise
Laurence Sterne: Érzékeny utazások
Pálóczi Horváth Ádám: Felfedezett titok
Choderlos de Laclos: Veszedelmes viszonyok
Márkus György (szerk.): Brit moralisták a XVIII. században
Debreczeni Attila: Tudós hazafiak és érzékeny emberek
Niklas Luhmann: Szerelem – Szenvedély
Hugo Grotius: A háború és béke jogáról
Erika Fischer-Lichte: A dráma története
Molière: Molière összes drámái I-II.
Fábri Anna: A művelt és udvarias ember
De Sade márki: Justine, avagy az erény meghurcoltatása
Klement Judit: Gőzmalmok a Duna partján
Rotterdami Erasmus: A keresztény fejedelem neveltetése
Bethlen Miklós: Bethlen Miklós önéletírása
Preisich Gábor: Budapest városépitésének története 1945–1990 – Tanulmányok
Vörös Károly: Egy világváros születése
Nagy Lajos – Bónis György: Budapest története III.
Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése
Faragó Tamás: A múlt és a számok
Gyáni Gábor: Budapest – túl jón és rosszon
Barta Györgyi – Keresztély Krisztina – Sipos András: A világváros Budapest két századfordulón
Papp-Váry Árpád: Magyarország története térképeken
Márai Sándor: Köhögni szabad?
Kraiciné Szokoly Mária – Csoma Gyula: Bevezetés az andragógia elméletébe és módszertanába
Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.): Nyelv – kommunikáció – cselekvés
François Villon: François Villon összes versei
Kőfalvi Tamás: E-tanítás
Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia – Tanulás IKT környezetben
Dr. Ollé János: Virtuális környezet, virtuális oktatás
Ollé János – Papp-Danka Adrienn – Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Virányi Anita: Oktatásinformatikai módszerek
B. Bernát István – Pais Károlyné – Rétfalvi Györgyi – Szilágyi Erzsébet – Turi László: Média, kultúra, kommunikáció
Csepeli György: A meghatározatlan állat
Szabó Péter: Jelkép, rítus, udvari kultúra
Szabó Péter: Az Erdélyi Fejedelemség
Heller Ágnes: A reneszánsz ember
Raffy Ádám: A máglya
Raffy Ádám: Ha Giordano Bruno naplót írt volna…
Giordano Bruno: Giordano Bruno válogatott dialógusai
Giordano Bruno: A végtelenről, a világegyetemről és a világokról
Roland Mortier: Az európai felvilágosodás fényei és árnyai
H. Balázs Éva: Bécs és Pest-Buda a régi századvégen
Mályusz Elemér: Magyarország története a felvilágosodás korában
Arthur E. Imhof: Elveszített világok
G. Etényi Nóra: Idővel paloták…
Molnár Antal: Lehetetlen küldetés?
Péter László – Brendan Dooley – Donna Bohanan – Lawrence Stone – Volker Press – William D. Rubinstein: Túlélők
Asa Briggs – Peter Burke: A média társadalomtörténete
Marc Bloch: Gyógyító királyok
Urs Bitterli: „Vadak” és „civilizáltak”
Norbert Elias: Az udvari társadalom
Norbert Elias: Az udvari társadalom
Jonathan Dewald: Az európai nemesség története
Klaniczay Tibor (szerk.): Janus Pannonius / Magyarországi humanisták
Kovalcsik József: A kultúra csarnokai
Hutterer Miklós: A gót nyelv
Hutterer Miklós: A germán nyelvek
Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései
Karsai László: Flamandok és vallonok
Tarnai Andor: „A magyar nyelvet írni kezdik”
Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai
Torquato Tasso: A megszabadított Jeruzsálem
Móricz Zsigmond: Erdély I-III.
J. Sz. Sztyepanov: Szemiotika
Voigt Vilmos: Bevezetés a szemiotikába
J. J. Barabas (szerk.): Szemiotika és művészet
Jean-Jacques Rousseau: Értekezések és filozófiai levelek
René Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról
O. Nagy Gábor – Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár
Boros Gábor (szerk.): Filozófia
Boros Gábor: Spinoza és a filozófiai etika problémája
Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága
Pócs Éva: Élők és holtak, látók és boszorkányok
Keszeg Vilmos: Mezőségi hiedelmek
Paládi-Kovács Attila (szerk.): Táj, nép, történelem
Dömötör Tekla (szerk.): Népszokás, néphit, népi vallásosság
Lőrincz László: Mongol mitológia
Szilágyi Zsolt (szerk.): Tanulmányok a tibeti és mongol buddhizmus köréből
Laczkó Géza: Rákóczi
II. Rákóczi Ferenc: II. Rákóczi Ferenc emlékiratai
Szabó B. István – Császtvay Tünde: Feltáratlan értékek a magyar irodalomban
Vladimir Nabokov: Lolita
Tommaso Campanella: A Napváros
Parmenidész – Empedoklész: Töredékek
Blaise Pascal: Írások a szerelem szenvedélyéről, a geometriai gondolkodásról…
Thomas Hobbes: Leviatán
Márai Sándor: Napló 1976–1983
Marco Polo: Marco Polo utazásai
Stefan Zweig: Magellán
Denis Diderot: Denis Diderot válogatott filozófiai művei
John Locke: Értekezés az emberi értelemről
David Hume: Tanulmány az emberi értelemről
Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma
David Hume: Értekezés az emberi természetről
Francis Bacon: Novum Organum I. / Új Atlantisz
George Berkeley: Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások
Philippe Guignard: Magasan Párizs felett
Martina Padberg: Párizs
Peter J. Gärtner: Musée D'Orsay
Gabriele Bartz – Eberhard König: Louvre
Voltaire: Voltaire válogatott filozófiai írásai
Gotthold Ephraim Lessing: Szabadkőműves párbeszédek
Barta János – Klaniczay Tibor (szerk.): Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból II.
Barta János – Klaniczay Tibor (szerk.): Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból I.
Horváth János: Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái
Hargittay Emil (szerk.): Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába
Hesz Ágnes: Élők, holtak és adósságok
Ipolyi Arnold: Magyar mythologia I-II.
Róheim Géza: Magyar néphit és népszokások
Diószegi Vilmos: A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben
Pócs Éva: Magyar néphit Közép- és Kelet-Európa határán
Paládi-Kovács Attila: Tájak, népek, népcsoportok
Elias Canetti: A túlélő
Pierre Nora: Emlékezet és történelem között
Albert Camus: A száműzetés és az ország
Dugonics András: Etelka
Benedictus de Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány
Benedictus de Spinoza: Politikai tanulmány és levelezés
Cholnoky Viktor: A kísértet
József Attila: József Attila levelezése
Pilinszky János: Pilinszky János összegyűjtött levelei
Képes krónika
Nicholas Crane: Mercator
Zemplényi Ferenc: Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom
René Descartes: A filozófia alapelvei
René Descartes: Értekezés a módszerről
Benedictus de Spinoza: Etika
Márai Sándor: A négy évszak
Barbara Reynolds: Dante
Vass Zoltán: A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai
Vincent van Gogh: Van Gogh válogatott levelei
Györkösy Alajos: Magyar-latin kéziszótár
Burián János (szerk.): Latin-magyar szótár
Ferenczi Attila – Monostori Martina: Latin nyelvkönyv
Morus Tamás: Utópia
M. Hrabovszky Júlia: Ami elmúlt
Márai Sándor: A teljes napló 1959–1960
Erich Kästner: A két Lotti
Collins Easy Learning German Grammar
Esterházy Péter: A szív segédigéi
J. D. Salinger: Franny és Zooey
Titus Livius: A római nép története a város alapításától
Charles Darwin: Egy természettudós utazásai
Charles Darwin: Egy természettudós utazásai
Lucius Annaeus Seneca: Seneca prózai művei I-II.
Szemerkényi Ágnes: Szólások és közmondások
Tordai Ferenc (szerk.): Tehergépkocsi- és autóbuszvezetők tankönyve
Tóth-Mózer Szilvia – Lévai Dóra – Szekszárdi Júlia (szerk.): Digitális Nemzedék Konferencia 2012
Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Szekszárdi Júlia (szerk.): Digitális Pedagógus Konferencia tanulmánykötet
Kovács Ilma: Új út az oktatásban?
Korányi Tibor: Pszichológiai és didaktikai ellentmondások az andragógia világában
Komenczi Bertalan: Információ, ember és társadalom
Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek
Nicholas A. Christakis – James H. Fowler: Kapcsolatok hálójában
Csepeli György – Prazsák Gergő: Örök visszatérés?
Talyigás Judit: Az internet a kockázatok és mellékhatások tekintetében
Pintér Róbert (szerk.): Az információs társadalom
Z. Karvalics László: Az információs társadalom keresése
Z. Karvalics László: Információ, társadalom, történelem
Z. Karvalics László: Bevezetés az információtörténelembe
Manuel Castells: A hálózati társadalom kialakulása
Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet
Eötvös József: A karthauzi
Salomon Gessner: Geszner' Idylliumi
Kazinczy Ferenc: Bácsmegyeinek gyötrelmei
Kármán József: Fanni hagyományai
Pléh Csaba: Bevezetés a megismeréstudományba
Kövecses Zoltán: A metafora
Michael Tomasello: Gondolkodás és kultúra
Michael W. Eysenck – Mark T. Keane: Kognitív pszichológia
Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika
Bessenyei György: Költemények
Komoróczy Géza (szerk.): Gilgames / Agyagtáblák üzenete
Komoróczy Géza (szerk.): Gilgames / Agyagtáblák üzenete
Hésziodosz: Istenek születése / Munkák és napok
Márai Sándor: Japán kert I.
Franz Boll – Carl Bezold: Csillaghit és csillagfejtés
Szerb Antal: A trúbadúr szerelme
Szerb Antal (szerk.): Száz vers
Kemény Zsigmond: Férj és nő / Ködképek a kedély láthatárán
Matolcsy Ildikó – Sebestyén Lajos – Szalay Károly (szerk.): Ódon Erdély I-II.
Bálint István János (szerk.): Kincses Kolozsvár I–II.
Szerb Antal: Utas és holdvilág
Pázmány Péter: Pázmány Péter művei
Nádas Péter: Egy családregény vége
Niccolò Machiavelli: A fejedelem
Marcel Proust: Swann
Michel Foucault: Felügyelet és büntetés
Csermely Péter: A rejtett hálózatok ereje
Barabási Albert-László: Behálózva
Anthony R. Pratkanis – Elliot Aronson: A rábeszélőgép
Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata
Szentkuthy Miklós: A megszabadított Jeruzsálem
Emily Brontë: Üvöltő szelek
Pais Dezső: Régi személyneveink jelentéstana
Szabó Magda: Az ajtó
Huszár Ágnes: Bevezetés a gendernyelvészetbe
Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába
Ronald Wardhaugh: Szociolingvisztika
Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat
Márai Sándor: Bolhapiac
Márai Sándor: Varázs
Robert Musil: A tulajdonságok nélküli ember I-III.
Johann Wolfgang Goethe: Az ifjú Werther szenvedései
François Rabelais: Pantagruel
Az Ezeregyéjszaka meséi I-VII.
Lőrinczy Huba: Az emigráció jegyében
Kertész Imre: Európa nyomasztó öröksége
Márai Sándor: A teljes napló 1950–1951
Márai Sándor: A teljes napló 1949
Márai Sándor: A teljes napló 1948
Simányi Tibor: Kedves Tibor! – Márai Sándor és Simányi Tibor levelezése 1969–1989
Nyiszli Miklós: Dr. Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban
Márai Sándor: Istenek nyomában
Anne Frank – Ernst Schnabel: Anne Frank naplója / Anne Frank nyomában
Bán Zoltán András: Az elme szabad állat
Vlagyimir Szorokin: A jég
Kornis Mihály: Drámák
Rakovszky Zsuzsa: Hangok
Kovács András Ferenc: Überallesbadeni dalnokversenyek
Krasznahorkai László: Az utolsó farkas
Háy János: A Gézagyerek
Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából
Tar Sándor: A 6714-es személy
Hamvai Kornél: Hóhérok hava
Parti Nagy Lajos: Ibusár / Mauzóleum
Bodor Ádám: Sinistra körzet
Spiró György: Három dráma
Parti Nagy Lajos: A hullámzó Balaton
Csalog Zsolt: Fel a kezekkel!
Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért
Jászay Magda: Párhuzamok és kereszteződések a magyar-olasz kapcsolatok történetéből
Szilágyi Vilmos: Szexuálpszichológia – Tankönyv és dokumentáció
Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana
Kutrovátz Gábor – Láng Benedek – Zemplén Gábor: A tudomány határai
Alan Sokal – Jean Bricmont: Intellektuális imposztorok
Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról
Assisi Szent Ferenc Virágoskertje – Fioretti
Szent Ágoston: Vallomások
Vígh Éva: Az udvari élet művészete Itáliában
François de La Rochefoucauld: Maximák
Montaigne: Esszék
Baltasar Gracián: Az életbölcsesség kézikönyve
Kardos Tibor (szerk.): Petrarca levelei
Francesco Petrarca: A tudatlanságról
Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő
Lőrinczy Huba: „…személyiségnek lenni a legtöbb…”
Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi Dezső
Fried István: Író esőköpenyben
Szávai János (szerk.): Boccacciótól Salingerig
Szávai János: A kassai dóm
Margaret Aston: Körkép a reneszánszról
Boglár Lajos: A tükör két oldala
Dömötör Adrienne: Régi magyar nyelvemlékek
Zelliger Erzsébet: A Tihanyi Alapítólevél
Ortutay Gyula (szerk.): Magyar népballadák
Babits Mihály: Az európai irodalom története
Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe
Babits Mihály: Tímár Virgil fia
Erdélyi Zsuzsanna (szerk.): Boldogasszony ága
Pócs Éva (szerk.): Szem meglátott, szív megvert
Babits Mihály: A gólyakalifa
Bárczi Géza – Benkő Loránd – Berrár Jolán: A magyar nyelv története
Keszler Borbála – Lengyel Klára: Magyar grammatikai gyakorlókönyv
Keszler Borbála – Lengyel Klára: Magyar grammatikai gyakorlókönyv
Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika
Móricz Zsigmond: Pillangó
Szabó Dezső: Feltámadás Makucskán
Kosztolányi Dezső: Pacsirta
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes novellái I-II.
Márai Sándor: Harminc ezüstpénz
Lucius Annaeus Seneca: De Ira / A haragról
Baldassare Castiglione: Az udvari ember
Márai Sándor: A delfin visszanézett
Márai Sándor: Egy úr Velencéből
Alföldy Jenő (szerk.): Irodalmi fogalomtár A-Z
Mihail Mihajlovics Bahtyin: François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája
Valentin Andrea (szerk.): Palóc mese-beszéd
Johann Peter Eckermann: Beszélgetések Goethével
Tibeti halottaskönyv
Simon Tibor – Csapody Vera: Kis növényhatározó
Rápóti Jenő – Romváry Vilmos: Gyógyító növények
Márai Sándor: A teljes napló 1957–1958
Johann Wolfgang Goethe: Maximák és reflexiók
Márai Sándor: A teljes napló 1952–1953
James Joyce: Ulysses
Gintli Tibor (szerk.): Magyar irodalom
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása
Rideg Sándor: Indul a bakterház
Paul Celan: Nyelvrács
Bábosik István: Neveléselmélet
Virginia Woolf: A hullámok
Michael Ondaatje: Az angol beteg
Lengyel Zsuzsanna (szerk.): Szociálpszichológia szöveggyűjtemény
Babits Mihály: Babits Mihály összegyűjtött versei
Ottlik Géza: Továbbélők
William Shakespeare: Hamlet
Aszlányi Károly: Kalandos vakáció
Kisfaludy Károly: Kisfaludy Károly válogatott művei
Csokonai Vitéz Mihály: A méla Tempefői / Versek
Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak
Katona József: Katona József válogatott drámái
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergő – Süss fel, Nap!
Bartos Erika: Anna és Peti – Kistestvér érkezik
Szepes Mária: Pöttyös Panni
Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok
Epiktétos: Epiktétos kézikönyvecskéje
Epiktétos: Epiktétos kézikönyvecskéje
Lao-ce: Tao Te King
Bartos Tibor: Magyar szótár I-II.
Marcus Aurelius: Marcus Aurelius elmélkedései
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Csontos Márta: Egográfia 2.
Csontos Márta: Egográfia 1.
Rónay László: Márai Sándor
Frank Zöllner: Leonardo da Vinci összes festménye és rajza
Diószegi Vilmos (szerk.): Az ősi magyar hitvilág
Kéki Béla: Az írás története
Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága
Erdélyi Zsuzsanna (szerk.): Hegyet hágék, lőtőt lépék
Rudas János: Delfi örökösei
Kiss Jenő – Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet
Balaton-felvidék / Keszthelyi-hegység – turistakalauz térképpel
Varga Katalin: Pszichológus etika
Pál Ferenc: A függőségtől az intimitásig
Márai Sándor: A teljes napló 1954–1956
Szőnyi Zsuzsa: Vándor és idegen – Márai-levelek, emlékek
Kende B. Hanna: Gyermekpszichodráma
Gósy Mária: Fonetika, a beszéd tudománya
Gósy Mária: Pszicholingvisztika
Bagdy Emőke: Hogyan lehetnénk boldogabbak?
>!
2024. február 19., 09:27
>!
2024. február 19., 09:26
>!
2024. február 10., 20:58
>!
2024. február 10., 17:30
>!
2024. február 2., 21:33
>!
2024. január 30., 20:26

Baktai Ádám: Ájurvéda az élet tudománya A természetes gyógymódok legősibb tudománya a modern kor emberének

>!
2024. január 24., 21:12

Horváth Iván: A vers Három megközelítés

>!
2024. január 24., 08:50

Ferenc pápa: Amoris laetitia Ferenc pápa A családban megélt szeretetről kezdetű apostoli buzdítása

>!
2024. január 23., 19:10

Ferenc pápa: Fratelli tutti Ferenc pápa Mindnyájan testvérek kezdetű enciklikája

>!
2024. január 23., 19:10

Ferenc pápa: Misericordiae vultus Ferenc pápa Az irgalmasság arca kezdetű bullája

>!
2024. január 23., 19:10

Ferenc pápa: Gaudete et exsultate Ferenc pápa Örüljetek és ujjongjatok kezdetű apostoli buzdítása

>!
2024. január 23., 19:10

Ferenc pápa: Laudate Deum Ferenc pápa Dicsérjétek Istent kezdetű apostoli buzdítása minden jóakaratú embernek a klímaválságról

>!
2024. január 23., 19:10

Ferenc pápa: Sublimitas et miseria hominis Ferenc pápa Az ember nagysága és nyomorúsága kezdetű apostoli levele

>!
2024. január 23., 19:09

Ferenc pápa: Desiderio desideravi Ferenc pápa Vágyva vágytam kezdetű apostoli levele

>!
2024. január 23., 19:09

Ferenc pápa: Totum amoris est Ferenc pápa Minden a szeretetről szól kezdetű apostoli levele

>!
2024. január 23., 19:09

Ferenc pápa: Aperuit illis Ferenc pápa Megnyitotta értelmüket kezdetű Motu Proprio apostoli levele

>!
2024. január 23., 19:09

Ferenc pápa: Christus vivit Ferenc pápa Krisztus él kezdetű apostoli buzdítása

>!
2024. január 23., 19:09

Ferenc pápa: Admirabile signum Ferenc pápa Csodálatos jel kezdetű apostoli levele

>!
2024. január 23., 19:09

Ferenc pápa: Evangelii gaudium – Az evangélium öröme Az evangélium hirdetéséről a mai világban

>!
2024. január 23., 19:09

Ferenc pápa: Imádság Az új élet lélegzése

>!
2024. január 23., 19:09

Ferenc pápa: C'est la confiance A Bizalom kezdetű apostoli buzdítása

>!
2024. január 23., 19:09
>!
2024. január 22., 22:08
>!
2024. január 15., 13:13
>!
2024. január 5., 17:19

Picatrix A bölcs célja – Ghayat al-Hakím

>!
2023. december 30., 18:25
>!
2023. december 30., 18:03
>!
2023. december 28., 05:36
>!
2023. december 23., 18:09

Loyolai Szent Ignác: A zarándok / Napló Önéletrajzi visszaemlékezések / Lelki feljegyzések

>!
2023. december 23., 18:07
>!
2023. december 23., 18:02
>!
2023. december 23., 18:02
>!
2023. december 22., 04:41

Paul Watzlawick – John H. Weakland – Richard Fisch: Change Principles of Problem Formation and Problem Resolution

>!
2023. december 21., 16:20
>!
2023. december 20., 20:07
>!
2023. december 20., 19:17

Zsolozsmáskönyv Az imaórák liturgiája a római szertartás szerint, az olvasmányos imaóra kivételével

>!
2023. december 6., 16:14
>!
2023. december 6., 03:30
>!
2023. december 6., 03:29
>!
2023. december 6., 02:23

Hérakleitosz: Hérakleitos múzsái vagy a természetről Pontos irányítás az élet célja felé

>!
2023. december 3., 10:04

Fodor Ákos: Jelentés az útról Feljegyzések – mosttól mostig

>!
2023. december 2., 05:31
>!
2023. december 1., 05:26
>!
2023. november 22., 14:24
>!
2023. november 18., 07:17
>!
2023. november 18., 07:17
>!
2023. november 15., 20:45

Buddha beszédei – Majjhima Nikāya I-III. A középhosszúságú beszédek teljes gyűjteménye

>!
2023. november 15., 15:10
>!
2023. november 15., 15:09
>!
2023. november 12., 07:32
>!
2023. november 10., 17:51
>!
2023. november 10., 15:54

Pierre Bourdieu: A művészet szabályai Az irodalmi mező genezise és struktúrája

>!
2023. november 9., 03:55
>!
2023. november 9., 03:55
>!
2023. november 8., 04:33
>!
2023. november 4., 20:03
>!
2023. november 4., 16:48
>!
2023. november 4., 01:27
>!
2023. október 28., 20:56
>!
2023. október 28., 20:41

Déri Balázs (szerk.): Missale Strigoniense 1484 id est Missale secundum almae ecclesiae Strigoniensis

>!
2023. október 22., 18:25
>!
2023. október 19., 17:03
>!
2023. október 15., 16:19
>!
2023. október 5., 18:19
>!
2023. október 5., 18:16
>!
2023. október 3., 18:06
>!
2023. október 1., 07:28
>!
2023. október 1., 07:23
>!
2023. szeptember 29., 01:55
>!
2023. szeptember 29., 00:11
>!
2023. szeptember 25., 10:28
>!
2023. szeptember 23., 09:02
>!
2023. szeptember 23., 09:01
>!
2023. szeptember 20., 15:11
>!
2023. szeptember 17., 19:20
>!
2023. szeptember 17., 19:15
>!
2023. szeptember 13., 05:50
>!
2023. szeptember 13., 05:43
>!
2023. szeptember 12., 03:12
>!
2023. szeptember 11., 20:36
>!
2023. augusztus 19., 05:29
>!
2023. augusztus 1., 17:57
>!
2023. július 31., 17:06
>!
2023. július 28., 02:24
>!
2023. július 27., 15:30
>!
2023. július 21., 13:09

Simone Weil – Pilinszky János: Simone Weil Pilinszky János fordításai és cikkei

>!
2023. július 21., 13:09
>!
2023. július 19., 04:49
>!
2023. július 17., 20:10
>!
2023. július 11., 12:43
>!
2023. július 7., 17:30
>!
2023. július 5., 04:46
>!
2023. július 4., 05:31
>!
2023. július 4., 05:08
>!
2023. július 4., 04:55

Jean-Paul Sartre: A lét és a semmi Egy fenomenológiai ontológia vázlata

>!
2023. július 4., 04:40

Eörsi István: A szabadság titokzatos bája Esszék, kritikák, portrék 1967–1997

>!
2023. július 2., 19:15
>!
2023. július 2., 19:14
>!
2023. június 29., 05:59

Aklan Anna Katalin (szerk.): Gandhi Esszék, aforizmák, idézetek / Essays, Aphorisms, Quotations

>!
2023. június 29., 05:56

Szigethy Gábor: Mezei–Márai szerelem Dokumentumok alapján elképzelt valóság

>!
2023. június 29., 05:55
>!
2023. június 29., 05:54
>!
2023. június 28., 13:25
>!
2023. június 28., 07:45

Lőrinczy Huba: Ambrustól Máraihoz Válogatott esszék, tanulmányok

>!
2023. június 26., 20:24
>!
2023. június 26., 20:24
>!
2023. június 26., 20:24
>!
2023. június 22., 03:13
>!
2023. június 22., 03:13
>!
2023. június 19., 03:52
>!
2023. június 19., 03:50
>!
2023. június 17., 14:19
>!
2023. június 16., 07:51
>!
2023. május 27., 04:01
>!
2023. május 13., 06:14
>!
2023. május 8., 03:29
>!
2023. május 4., 04:27

Fodor András: Különös szép hajsza Összegyűjtött versek (1944-1976)

>!
2023. április 30., 11:10

Fodor András: A párbeszéd oltalma Összegyűjtött versek (1977-1997)

>!
2023. április 30., 11:07
>!
2023. április 19., 19:41

Giambattista Basile: Pentameron A mesék meséje avagy a kicsik mulattatása

>!
2023. április 9., 14:07
>!
2023. április 8., 18:07
>!
2023. április 5., 08:03
>!
2023. március 6., 19:20
>!
2023. február 12., 06:10
>!
2023. február 4., 20:22
>!
2023. január 27., 17:03
>!
2023. január 27., 17:02

Hermész Triszmegisztosz: Hermész Triszmegisztosz bölcsessége Corpus Hermeticum, Liber Hermetis, Asclepius

>!
2023. január 27., 16:56
>!
2023. január 27., 16:53
>!
2023. január 27., 16:53
>!
2023. január 27., 16:52
>!
2023. január 26., 18:52
>!
2023. január 26., 18:52

Ayn Rand: Veszett világ Mi történik, ha az értelem sztrájkba lép?

>!
2023. január 26., 18:51
>!
2023. január 26., 12:03

Kállay Béni: „A szabadságról” Előszó J. Stuart Mill művéhez

>!
2023. január 25., 10:05
>!
2023. január 25., 09:50
>!
2023. január 23., 10:28
>!
2023. január 22., 02:51

Reinhart Koselleck: Elmúlt jövő A történeti idők szemantikája

>!
2023. január 21., 12:56
>!
2023. január 13., 15:57
>!
2022. november 29., 13:20
>!
2022. november 26., 12:56
>!
2022. november 21., 18:59
>!
2022. november 21., 18:54
>!
2022. november 21., 18:38
>!
2022. november 20., 19:35
>!
2022. november 20., 19:34
>!
2022. november 20., 19:34
>!
2022. november 20., 19:33

Kukorelly Endre: TündérVölgy avagy Az emberi szív rejtelmeiről

>!
2022. november 20., 19:32
>!
2022. november 20., 19:32

Vermes Géza: A zsidó Jézus Ahogy egy történész az evangéliumokat olvassa

>!
2022. november 11., 10:05
>!
2022. november 8., 01:25
>!
2022. október 30., 23:53
>!
2022. október 30., 03:27
>!
2022. október 30., 03:27
>!
2022. október 26., 09:32

Vaszilij Rozanov: Dosztojevszkij A nagy inkvizítor legendája

>!
2022. október 25., 20:20
>!
2022. október 25., 03:21
>!
2022. október 22., 19:35
>!
2022. október 18., 19:27
>!
2022. október 12., 08:43
>!
2022. október 12., 08:42
>!
2022. október 4., 06:28
>!
2022. október 4., 06:28
>!
2022. október 4., 06:27
>!
2022. október 4., 06:24
>!
2022. október 4., 06:23
>!
2022. szeptember 15., 09:41
>!
2022. szeptember 6., 16:41
>!
2022. szeptember 6., 16:39
>!
2022. szeptember 4., 17:43
>!
2022. augusztus 12., 03:40
>!
2022. augusztus 9., 16:42

Allan Pease: Testbeszéd Gondolatolvasás gesztusokból

>!
2022. augusztus 9., 16:41
>!
2022. augusztus 9., 04:43
>!
2022. augusztus 5., 05:37
>!
2022. július 20., 18:40
>!
2022. július 19., 02:27
>!
2022. július 12., 06:46
>!
2022. június 25., 08:58
>!
2022. június 23., 15:54
>!
2022. május 29., 05:31
>!
2022. május 28., 06:19
>!
2022. május 27., 09:54
>!
2022. május 25., 05:29
>!
2022. május 25., 05:28
>!
2022. május 25., 05:28
>!
2022. május 22., 09:38
>!
2022. május 10., 03:47
>!
2022. május 6., 08:06
>!
2022. május 4., 03:39
>!
2022. május 4., 03:38

Márai Ilona: Betűbe zárva Napló I-II. – 1948–1964 és 1965–1979

>!
2022. április 26., 13:23
>!
2022. április 18., 04:34
>!
2022. április 16., 20:08

Roland Barthes: A szöveg öröme Irodalomelméleti írások

>!
2022. április 15., 05:57
>!
2022. április 14., 16:34
>!
2022. április 13., 15:28

Vihar Béla (szerk.): Sárga könyv Adatok a magyar zsidóság háborus szenvedéseiből 1941–1945.

>!
2022. április 1., 15:43
>!
2022. március 31., 21:05
>!
2022. március 31., 20:38

Paul Watzlawick – John H. Weakland – Richard Fisch: Változás A problémák keletkezésének és megoldásának elvei

>!
2022. március 28., 14:40

Simone Weil: Kegyelem és nehézkedés Pilinszky János fordításai

>!
2022. március 24., 16:29

Beney Zsuzsa: Az elérhetetlen jelentés összegyűjtött költészettanulmányok

>!
2022. március 21., 02:38

Winston Groom: Forrest Gump avagy: „Egy együgyű fickó följegyzései”

>!
2022. március 16., 10:08
>!
2022. március 16., 06:44

Cs. Gyímesi Éva: Teremtett világ Rendhagyó bevezetés az irodalomba

>!
2022. március 16., 06:43
>!
2022. március 14., 17:33

Gombos Gyula: Eszmélet Emlékezések és elmélkedések

>!
2022. március 13., 16:56
>!
2022. március 11., 16:08

Mihail Mihajlovics Bahtyin: A beszéd és a valóság Filozófiai és beszédelméleti írások

>!
2022. március 7., 03:31
>!
2022. március 1., 03:12

Zoltán Gábor: Szép versek 1944 Abszurd antológia

>!
2022. február 28., 13:52

Zoltán Gábor: Szomszéd Orgia előtt és után

>!
2022. február 28., 13:52

Vasadi Péter: Körülnéz. Megköszöni. Jegyzetlapok hitről, emberről, világról

>!
2022. február 21., 03:17
>!
2022. február 15., 20:18
>!
2022. február 14., 15:48
>!
2022. február 13., 04:27
>!
2022. február 10., 11:28
>!
2022. február 10., 11:28
>!
2022. február 3., 16:05
>!
2022. február 3., 16:03
>!
2022. február 3., 05:27

Weöres Sándor: Magyar etűdök Száz kis énekszöveg

>!
2022. január 30., 08:05

Branko Milanovic: Egyedül a kapitalizmus A világot uraló rendszer jövője

>!
2022. január 28., 23:57

Tüskés Tibor: Kedves Professzor Úr Írások Fülep Lajosról

>!
2022. január 25., 10:42
>!
2022. január 23., 07:03
>!
2022. január 18., 00:57
>!
2022. január 13., 03:39
>!
2022. január 7., 15:38
>!
2022. január 5., 20:20
>!
2022. január 5., 20:19

Tverdota György: Tizenkét vers József Attila Eszmélet-ciklusának elemzése

>!
2022. január 5., 20:17
>!
2022. január 1., 13:38

Tüskés Tibor: A határtalan énekese Írások Weöres Sándorról

>!
2021. december 7., 04:37

Tüskés Tibor: Az édenalapító Írások Németh Lászlóról

>!
2021. december 7., 04:36
>!
2021. december 3., 18:40
>!
2021. november 29., 20:15

Kerényi Károly: Az örök Antigoné Vallástörténeti tanulmányok

>!
2021. november 28., 09:27
>!
2021. november 26., 14:05

Balassa Péter: Segédigék Esterházy Péter prózájáról

>!
2021. november 26., 14:04
>!
2021. november 25., 21:14
>!
2021. november 25., 02:08
>!
2021. november 22., 14:19

Nádasdy Ádám: A csökkenő költőiség Tanulmányok, beszélgetések Shakespeare és Dante fordításáról

>!
2021. november 21., 20:35

Sütő Csaba András: jönnek a házak – elő- és középtanulmányok –

>!
2021. november 21., 20:34
>!
2021. november 21., 20:34
>!
2021. november 21., 20:33

Mircea Eliade: A szent és a profán A vallási lényegről

>!
2021. november 21., 20:32
>!
2021. november 21., 20:31
>!
2021. november 16., 14:26
>!
2021. november 7., 17:02
>!
2021. november 3., 06:21
>!
2021. október 28., 17:49
>!
2021. október 17., 15:23
>!
2021. október 17., 03:43
>!
2021. október 15., 02:50

Danilo Gheno – Fábián Zsuzsanna: Italianizmusok Olasz állandó szókapcsolatok, szólások és közmondások

>!
2021. október 7., 04:18
>!
2021. október 7., 04:18
>!
2021. október 7., 04:17
>!
2021. október 6., 14:42
>!
2021. szeptember 26., 01:03

Boldizsár Ildikó: Meseterápia Mesék a gyógyításban és a mindennapokban

>!
2021. szeptember 25., 12:05
>!
2021. szeptember 23., 14:58
>!
2021. szeptember 15., 14:32

Adamik Tamás: Római irodalom A kezdetektől a nyugatrómai birodalom bukásáig

>!
2021. szeptember 13., 04:30
>!
2021. szeptember 9., 16:04
>!
2021. szeptember 9., 16:03
>!
2021. szeptember 8., 09:41
>!
2021. szeptember 8., 09:41
>!
2021. szeptember 4., 03:23