Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat

Tinta kiadói sorozat.

  • Szűrés
Gecső Tamás – Spannraft Marcellina (szerk.): A szinonimitásról
Gecső Tamás (szerk.): Poliszémia, homonímia
T. Somogyi Magda: Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései
Gecső Tamás (szerk.): Lexikális jelentés, aktuális jelentés
Siptár Péter (szerk.): Szabálytalan fonológia
Kálmán László (szerk.): Magyar leíró nyelvtan
Komlósy András: A lexikai-funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai
Kálmán László: Konstrukciós nyelvtan
Trón Viktor: Fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan
Kemény Gábor (szerk.): A metafora grammatikája és stilisztikája
Gecső Tamás (szerk.): Kontrasztív szemantikai kutatások
Adamikné Jászó Anna – Bódi Zoltán (szerk.): Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény
Kálmán László – Trón Viktor – Varasdi Károly (szerk.): Lexikalista elméletek a nyelvészetben
Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába
Havas Ferenc: A marrizmus-szindróma
Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás
Albert Sándor: Fordítás és filozófia
Szathmári István: A retorikai-stilisztikai alakzatok világa
Gecső Tamás: A nyelvleírás lehetőségei és határai
A. Jászó Anna: Csak az ember olvas
Herman József: Vulgáris latin
Balogh Péter: Francia jelentésváltozások elemzése
Dobsonyi Sándor – Hangay Zoltán – Nagy Katalin: Szófajtani elemzések
Gecső Tamás (szerk.): Természetes nyelvek – mesterséges nyelvek
Bernard Cerquiglini: A francia nyelv születése
Éva Oszetzky: Lexicologie et enseignement du français
Kiss Lajos: Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet
Kiefer Ferenc (szerk.): Igék, főnevek, melléknevek
Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan
Géró Györgyi: Új nyelvi nagyhatalom születőben
Jenei Teréz – Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés
P. Lakatos Ilona – T. Károlyi Margit (szerk.): Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere
Ladányi Mária – Dér Csilla – Hattyár Helga (szerk.): „…még onnét is eljutni túlra…”
Gecső Tamás (szerk.): Variabilitás és nyelvhasználat
Fóris Ágota – Pálfy Miklós (szerk.): A lexikográfia Magyarországon
Szili Katalin: Tetté vált szavak
Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák
Bencédy József: Jót s jól!
Szathmári István: A magyar stilisztika
Huszár Ágnes: A gondolattól a szóig
Wolfgang Mieder – T. Litovkina Anna: „A közmondást nem hiába mondják”
Várnai Judit Szilvia: Bárhogy nevezzük…
Kiefer Ferenc: Lehetőség és szükségszerűség
Varga László: Metrikus fonológia és a ritmikai hangsúlyváltozás
Minya Károly: Rendszerváltás – normaváltás
Szirmai Monika: Bevezetés a korpusznyelvészetbe
Simoncsics Péter: Paradigmaváltás légüres térben
Kálmán László – Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba
Péter Mihály: Nyelv, stílus, költői beszéd
H. Varga Márta: A magyar fosztó- és tagadóképző
Alberti Gábor: Matematika a természetes nyelvek leírásában
Klaudy Kinga (szerk.): Papp Ferenc olvasókönyv
Huszár Ágnes (szerk.): A családi nyaggatástól a munkahelyi nyelvhasználatig
Szathmári István: A stilisztikai alakzatok rendszerezése
Szathmári István: A magyar nyelvtudomány történetéből
Őrsi Tibor: French Linguistic Influence in the Cotton Version of Mandeville's Travels
Gecső Tamás (szerk.): Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia
Hegedűs Rita – Nádor Orsolya (szerk.): Magyar nyelvmester
Kálmán László (szerk.): KB 120 – A titkos kötet
Zsuzsa Simonffy (szerk.): L'un et le multiple
Adamik Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban
Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg és típus
Szűcs Tibor: A magyar vers kettős nyelvi tükörben
Kemény Gábor: Nyelvi mozaik
Székely Gábor: Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás
Hoffmann István: Helynevek nyelvi elemzése
Klaudy Kinga: Nyelv és fordítás
Forgács Tamás: Bevezetés a frazeológiába
Benkes Zsuzsa – Petőfi S. János: A vízjel nem tűnik el olyan könnyen
Domonkosi Ágnes – Lanstyák István – Posgay Ildikó (szerk.): Műhelytanulmányok a nyelvművelésről
Olaszy Gábor: Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben
Kicsi Sándor András: Szószemantika
Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvelmélet – nyelvhasználat
Bánréti Zoltán: A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban
Ladányi Mária: Produktivitás és analógia a szóképzésben
Frenyó Zoltán: Filozófiai kultúra
Vászolyi Erik – Lázár Katalin: Sudár fenyő nőtt az erdőn
Daczi Margit – T. Litovkina Anna – Barta Péter (szerk.): Ezerarcú humor
Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg, szövegtípus, nyelvtan
Marina Cvetajeva: A művészet a lelkiismeret fényénél
Ágoston Mihály: Kézikönyv a magyar médiamondatról
Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Jel és jelentés
László Kálmán (szerk.): Papers from the Mókus Conference
Gecső Tamás – Kiss Zoltán (szerk.): Ismeretlen ismerős – ismerős ismeretlen
Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi képe
Lengyel Zsolt: Magyar asszociációs normák enciklopédiája I.
Keszler Borbála – Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban
Haader Lea – Horváth László (szerk.): Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből
Mazurka Károly: Szuhogyi palóc tájszótár
Bárdosi Vilmos (szerk.): Quo vadis philologia temporum nostrorum?
Lengyel Zsolt – Navracsics Judit (szerk.): Tanulmányok a mentális lexikonról
Ildikó Fata: Das zweisprachige Translationswörterbuch für Fachsprachen in der Wissenschaftlichen Theorie und Praxis
Frank Tibor – Károly Krisztina (szerk.): Anglisztika és amerikanisztika
Đuro Blazeka – Nyomárkay István – Rácz Erika: Mura menti horvát tájszótár
Tótfalusi István: Klasszikus szócsaládfák
Orsós Anna – Kálmán László: Beás nyelvtan
Huszár Ágnes: Bevezetés a gendernyelvészetbe
Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai
Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig
Borbély Anna – Vanconé Kremmer Ildikó – Hattyár Helga (szerk.): Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák
Gecső Tamás – Kiss Zoltán – Tóth Szergej (szerk.): TI és MI
Balaskó Mária – Balázs Géza – Kovács László (szerk.): Hálózatkutatás
Honti László (szerk.): A nyelvrokonságról
Vargha Katalin (szerk.): Magyar találós kérdések
Bárdosi Vilmos (szerk.): Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban
Navracsics Judit (szerk.): Nyelv, beszéd, írás
T. Litovkina Anna – Barta Péter – Hidasi Judit (szerk.): A humor dimenziói
Jobst Ágnes: A nyelv kisajátítása
Dobos Csilla (szerk.): Szaknyelvi kommunikáció
Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor (szerk.): Szótárak, szólások, nevek vonzásában
Gecső Tamás – Kiss Zoltán (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet integritásának kérdései
Csernicskó István – Fedinec Csilla – Tarnóczy Mariann – Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.): Utazás a magyar nyelv körül
Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban
B. Gelencsér Katalin: A tudás, a megismerés és a társas megértés öröme
Károly Krisztina: Szöveg, koherencia, kohézió
Horváth Péter Iván: A szakfordítások lektorálása
Minya Károly: Változó szókincsünk
Kovács László: Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban
Brassai Sámuel: A magyar mondat
Navracsics Judit – Lengyel Zsolt (szerk.): Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben
Csizér Kata – Holló Dorottya – Károly Krisztina (szerk.): Dinamikus csoport, dinamikus tanulás
Hunyadi László (szerk.): Rekurzió a nyelvben I.
Bánréti Zoltán (szerk.): Rekurzió a nyelvben II.
Csépe Valéria – Honbolygó Ferenc (szerk.): Rekurzió a nyelvben III.
Szépe György: A folyton megújuló nyelvészet
Bárdosi Vilmos (szerk.): Tegnapi filológiánk mai szemmel
Kiss Zoltán – Ladányi Mária – Petykó Márton (szerk.): A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig
Pethő József: Alakzat és jelentés
Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita (szerk.): Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban
Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába
Jakabb Oszkár: Madárnévkalauz
Németh T. Enikő (szerk.): Ember-gép kapcsolat
Vig István: Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban
Bartha Csilla – Nádor Orsolya – Péntek János (szerk.): Nyelv és oktatás kisebbségben
Simonffy Zsuzsa (szerk.): Le paradoxe et ses usages
Bárdosi Vilmos (szerk.): A szótól a szövegig
Simon Orsolya – Szabó Dániel (szerk.): Alkalmazott nyelvészet hallgatói, oktatói szemmel
Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvi funkciók – stílus és kapcsolat
Navracsics Judit – Szabó Dániel (szerk.): A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban
Beregszászi Anikó: A lehetetlent lehetni
Ferenc Kiefer – Zoltán Bánréti (szerk.): Twenty Years of Theoretical Linguistics in Budapest
Honti László: Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről
Németh Boglárka: Az aspektus a magyar nyelvben
Hegedűs József: Az idegen nyelv
P. Lakatos Ilona (szerk.): Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén
Hattyár Helga – Hugyecz Enikő Henriett – Krepsz Valéria – Vladár Zsuzsa (szerk.): A sokszínű alkalmazott nyelvészet
Harmati Gábor: Orosz ige
Bárdosi Vilmos (szerk.): Reáliák – A lexikológiától a frazeológiáig
Vargha Katalin – T. Litovkina Anna – Barta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor
Klein Ágnes: Utak a kétnyelvűséghez
Szépe György: Nyelvészportrék
Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata
Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvhasználat a médiában
А. Золтан – О. Федосов – С. Янурик (szerk.): «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии / A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában / Water in Slavonic phraseology and paremiology
Kugler Nóra – Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.): A megismerés és az értelmezés konstrukciói
Péter Szigetvári (szerk.): VLlxx
Bárdosi Vilmos (szerk.): Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák
Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv, kultúra, társadalom
Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv és kép
Adamikné Jászó Anna: A mondattani elv és a kisnyelvtanok
Andrea Puskás: Female Identity in Feminist Adaptations of Shakespeare
Bárczi Géza: Bevezetés a nyelvtudományba
Bárdosi Vilmos (szerk.): A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben
Bárdosi Vilmos (szerk.): Frazeológia
Bátyi Szilvia – Vígh-Szabó Melinda (szerk.): A nyelv / Language
Boda-Ujlaky Judit – Barta Zsuzsanna – T. Litovkina Anna – Barta Péter (szerk.): A humor nagyítón keresztül
Brassai Sámuel: Mondattani tanulmányok
Budai László: A magyar mint idegen nyelv grammatikája / A Grammar of Hungarian as a foreign language
C. Vladár Zsuzsa: A korai magyar grammatikák
Csilla Zichler: Onder de loep
Fábián Zsuzsanna – Szöllősy Éva (szerk.): Szótár, lexikon, enciklopédia
Fedoszov Oleg: Фразеология как экспериментальная лаборатория лингвистики / A frazeológia mint a nyelvészet kísérleti laborja
Folmeg Márta – Jóri Anita (szerk.): Világ és nyelv szenvedéllyel
Gaál Edit: Magyar nyelv
Gecső Tamás (szerk.): Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban
Hidasi Judit – Osváth Gábor – Székely Gábor (szerk.): Család és rokonság nyelvek tükrében
Horváth Péter Iván: (Ny)elvi kérdések
Kemény Gábor: Krúdy körül
Kontráné Hegybíró Edit – Csizér Kata – Piniel Katalin (szerk.): Hallássérült fiatalok idegennyelv-tanulása Magyarországon
Kovács László: Márka és márkanév
Kugler Nóra: Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben
Ladányi Mária – Hrenek Éva – Horváth Ádám – Hugyecz Enikő Henriett (szerk.): Nyelvi rendszer és nyelvhasználat
Navracsics Judit – Bátyi Szilvia (szerk.): Első és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések / First and second language: interdisciplinary approaches
Répási Györgyné: Túlzásba vitt orosz szavak
Rozgonyiné Molnár Emma: Frazeológiai kaleidoszkóp
Simon Gábor: Bevezetés a kognitív lírapoétikába
Simon Gábor: Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása
Szathmári István: A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904-2005)
Thass-Thienemann Tivadar: A nyelv interpretációja
Tolcsvai Nagy Gábor: Az ige a magyar nyelvben
Tukacs Tamás: Túlzásba vitt szavak
Wacha Imre: A tiszta beszéd
Wacha Imre: Az értelmes beszéd
Klaudy Kinga: Tézisek a fordítástudományról
Rási Szilvia – Domonkosi Ágnes – T. Litovkina Anna – Nemesi Attila László (szerk.): A humor ösvényein
Kovács László (szerk.): Márkanevek: marketing és nyelvészet határán
Gróf Annamária – N. Császi Ildikó – Szoták Szilvia (szerk.): Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség a 21. század elején
Havas Ferenc (szerk.): Nyelvben a világ
Kuna Ágnes: Nyelv, meggyőzés, gyógyítás
Paczolay Gyula: Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban
Székely Gábor: A színek és a színnevek világa
Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina – T. Litovkina Anna – Barta Péter – Vargha Katalin: A közmondásferdítések ma
Pelczéder Katalin: Magyar gyümölcsnevek
Honti László: A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól
Jászay László: Az orosz igeszemlélet oktatásának nyelvészeti alapjai
Anikó Sohár – Ildikó Limpár – Dalma Galambos: Getting Translated
Simoncsics Péter: Nyelvészekről, nyelvészetről
Gecső Tamás – Szabó Mihály (szerk.): Egy- és többértelműség a nyelvben
Bódi Zoltán – Sz. Hegedűs Rita – Szőllősy-Sebestyén András (szerk.): Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében
Friederike Megyery – Székely Gábor: Túlzásba vitt német szavak
Gecső Tamás – Szabó Mihály (szerk.): Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei
Parapatics Andrea: A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés
Gecső Tamás – Szabó Mihály (szerk.): Színnevek a különböző nyelvekben és kultúrákban
M. Pintér Tibor – P. Márkus Katalin (szerk.): Az ige vonzásában
Havas Ferenc: A nyelvtipológia klasszikusai
Thass-Thienemann Tivadar: A nyelv interpretációja II.
Kicsi Sándor András: Osztályozó nyelvészet
Forgács Tamás: Történeti frazeológia
Daniss Győző: Körkép a magyar nyelvről
Simoncsics Péter: Nyelv – művészet – társadalom
M. Korchmáros Valéria: A magyar nyelv alaktana
Agócs Károly: Francia fordítóiskola
Nagyné Schmelczer Erika (szerk.): Számok a nyelvek világában, nyelvek a számok világában
Honti László: Az ősi uráli tárgyragok története és vesszőfutása
Bárdosi Vilmos: Szólások, szótárak és a francia nyelv vonzásában
Kiss Jenő: Mihályi tájszó- és névtár
Balázsi József Attila: A több ezer éves kínai kultúra közmondásai, szólásai és jelképei tükrében

A kiadó 1999-ben indította el a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozatot, amelynek ma már 174 tagja van. A sorozat köteteinek szerzői neves magyar nyelvészek: Adamik Béla, Adamikné Jászó Anna, Alberti Gábor, Balogh Péter, Bánréti Zoltán, Bencédy József, Cseresnyési László, Forgács Tamás, Géró Györgyi, Havas Ferenc, Hegedűs Rita, Herman József, Hoffman István, H. Varga Márta, Kálmán László, Kemény Gábor, Kicsi Sándor András, Kiefer Ferenc, Kiss Lajos, Klaudy Kinga, Ladányi Mária, Litovkina Anna, Nádor Orsolya, Oszetszky Éva, Őrsi Tibor, Papp Ferenc, Petőfi S. János, Simonsics Péter, Szathmári István, Szili Katalin, Szűcs Tibor, Tolcsvai Nagy Gábor, T. Somogyi Magda és Várnai Judit Szilvia.