Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat

Tinta kiadói sorozat.

  • Szűrés
Gecső Tamás – Spannraft Marcellina (szerk.): A szinonimitásról
Gecső Tamás (szerk.): Poliszémia, homonímia
T. Somogyi Magda: Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései
Gecső Tamás (szerk.): Lexikális jelentés, aktuális jelentés
Siptár Péter (szerk.): Szabálytalan fonológia
Kálmán László (szerk.): Magyar leíró nyelvtan
Komlósy András: A lexikai-funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai
Kálmán László: Konstrukciós nyelvtan
Trón Viktor: Fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan
Kemény Gábor (szerk.): A metafora grammatikája és stilisztikája
Gecső Tamás (szerk.): Kontrasztív szemantikai kutatások
Adamikné Jászó Anna – Bódi Zoltán (szerk.): Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény
Kálmán László – Trón Viktor – Varasdi Károly (szerk.): Lexikalista elméletek a nyelvészetben
Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába
Havas Ferenc: A marrizmus-szindróma
Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás
Albert Sándor: Fordítás és filozófia
Szathmári István: A retorikai-stilisztikai alakzatok világa
Gecső Tamás: A nyelvleírás lehetőségei és határai
A. Jászó Anna: Csak az ember olvas
Herman József: Vulgáris latin
Balogh Péter: Francia jelentésváltozások elemzése
Dobsonyi Sándor – Hangay Zoltán – Nagy Katalin: Szófajtani elemzések
Gecső Tamás (szerk.): Természetes nyelvek – mesterséges nyelvek
Bernard Cerquiglini: A francia nyelv születése
Éva Oszetzky: Lexicologie et enseignement du français
Kiss Lajos: Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet
Kiefer Ferenc (szerk.): Igék, főnevek, melléknevek
Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan
Géró Györgyi: Új nyelvi nagyhatalom születőben
Jenei Teréz – Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés
P. Lakatos Ilona – T. Károlyi Margit (szerk.): Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere
Ladányi Mária – Dér Csilla – Hattyár Helga (szerk.): „…még onnét is eljutni túlra…”
Gecső Tamás (szerk.): Variabilitás és nyelvhasználat
Fóris Ágota – Pálfy Miklós (szerk.): A lexikográfia Magyarországon
Szili Katalin: Tetté vált szavak
Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák
Bencédy József: Jót s jól!
Szathmári István: A magyar stilisztika
Huszár Ágnes: A gondolattól a szóig
Wolfgang Mieder – T. Litovkina Anna: „A közmondást nem hiába mondják”
Várnai Judit Szilvia: Bárhogy nevezzük…
Kiefer Ferenc: Lehetőség és szükségszerűség
Varga László: Metrikus fonológia és a ritmikai hangsúlyváltozás
Minya Károly: Rendszerváltás – normaváltás
Szirmai Monika: Bevezetés a korpusznyelvészetbe
Simoncsics Péter: Paradigmaváltás légüres térben
Kálmán László – Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba
Péter Mihály: Nyelv, stílus, költői beszéd
H. Varga Márta: A magyar fosztó- és tagadóképző
Alberti Gábor: Matematika a természetes nyelvek leírásában
Klaudy Kinga (szerk.): Papp Ferenc olvasókönyv
Huszár Ágnes (szerk.): A családi nyaggatástól a munkahelyi nyelvhasználatig
Szathmári István: A stilisztikai alakzatok rendszerezése
Szathmári István: A magyar nyelvtudomány történetéből
Őrsi Tibor: French Linguistic Influence in the Cotton Version of Mandeville's Travels
Gecső Tamás (szerk.): Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia
Hegedűs Rita – Nádor Orsolya (szerk.): Magyar nyelvmester
Kálmán László (szerk.): KB 120 – A titkos kötet
Zsuzsa Simonffy (szerk.): L'un et le multiple
Adamik Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban
Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg és típus
Szűcs Tibor: A magyar vers kettős nyelvi tükörben
Kemény Gábor: Nyelvi mozaik
Székely Gábor: Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás
Hoffmann István: Helynevek nyelvi elemzése
Klaudy Kinga: Nyelv és fordítás
Forgács Tamás: Bevezetés a frazeológiába
Benkes Zsuzsa – Petőfi S. János: A vízjel nem tűnik el olyan könnyen
Domonkosi Ágnes – Lanstyák István – Posgay Ildikó (szerk.): Műhelytanulmányok a nyelvművelésről
Olaszy Gábor: Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben
Kicsi Sándor András: Szószemantika
Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvelmélet – nyelvhasználat
Bánréti Zoltán: A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban
Ladányi Mária: Produktivitás és analógia a szóképzésben
Frenyó Zoltán: Filozófiai kultúra
Vászolyi Erik – Lázár Katalin: Sudár fenyő nőtt az erdőn
Daczi Margit – T. Litovkina Anna – Barta Péter (szerk.): Ezerarcú humor
Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg, szövegtípus, nyelvtan
Marina Cvetajeva: A művészet a lelkiismeret fényénél
Ágoston Mihály: Kézikönyv a magyar médiamondatról
Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Jel és jelentés
László Kálmán (szerk.): Papers from the Mókus Conference
Gecső Tamás – Kiss Zoltán (szerk.): Ismeretlen ismerős – ismerős ismeretlen
Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi képe
Lengyel Zsolt: Magyar asszociációs normák enciklopédiája I.
Keszler Borbála – Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban
Haader Lea – Horváth László (szerk.): Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből
Mazurka Károly: Szuhogyi palóc tájszótár
Bárdosi Vilmos (szerk.): Quo vadis philologia temporum nostrorum?
Lengyel Zsolt – Navracsics Judit (szerk.): Tanulmányok a mentális lexikonról
Ildikó Fata: Das zweisprachige Translationswörterbuch für Fachsprachen in der Wissenschaftlichen Theorie und Praxis
Frank Tibor – Károly Krisztina (szerk.): Anglisztika és amerikanisztika
Đuro Blazeka – Nyomárkay István – Rácz Erika: Mura menti horvát tájszótár
Tótfalusi István: Klasszikus szócsaládfák
Orsós Anna – Kálmán László: Beás nyelvtan
Huszár Ágnes: Bevezetés a gendernyelvészetbe
Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai
Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig
Borbély Anna – Vanconé Kremmer Ildikó – Hattyár Helga (szerk.): Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák
Gecső Tamás – Kiss Zoltán – Tóth Szergej (szerk.): TI és MI
Balaskó Mária – Balázs Géza – Kovács László (szerk.): Hálózatkutatás
Honti László (szerk.): A nyelvrokonságról
Vargha Katalin (szerk.): Magyar találós kérdések
Bárdosi Vilmos (szerk.): Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban
Navracsics Judit (szerk.): Nyelv, beszéd, írás
T. Litovkina Anna – Barta Péter – Hidasi Judit (szerk.): A humor dimenziói
Jobst Ágnes: A nyelv kisajátítása
Dobos Csilla (szerk.): Szaknyelvi kommunikáció
Bárdosi Vilmos – Kiss Gábor (szerk.): Szótárak, szólások, nevek vonzásában
Gecső Tamás – Kiss Zoltán (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet integritásának kérdései
Csernicskó István – Fedinec Csilla – Tarnóczy Mariann – Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.): Utazás a magyar nyelv körül
Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban
B. Gelencsér Katalin: A tudás, a megismerés és a társas megértés öröme
Károly Krisztina: Szöveg, koherencia, kohézió
Horváth Péter Iván: A szakfordítások lektorálása
Minya Károly: Változó szókincsünk
Kovács László: Fogalmi rendszerek és lexikai hálózatok a mentális lexikonban
Brassai Sámuel: A magyar mondat
Navracsics Judit – Lengyel Zsolt (szerk.): Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben
Csizér Kata – Holló Dorottya – Károly Krisztina (szerk.): Dinamikus csoport, dinamikus tanulás
Hunyadi László (szerk.): Rekurzió a nyelvben I.
Bánréti Zoltán (szerk.): Rekurzió a nyelvben II.
Csépe Valéria – Honbolygó Ferenc (szerk.): Rekurzió a nyelvben III.
Szépe György: A folyton megújuló nyelvészet
Bárdosi Vilmos (szerk.): Tegnapi filológiánk mai szemmel
Kiss Zoltán – Ladányi Mária – Petykó Márton (szerk.): A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig
Pethő József: Alakzat és jelentés
Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita (szerk.): Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban
Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába
Jakabb Oszkár: Madárnévkalauz
Németh T. Enikő (szerk.): Ember-gép kapcsolat
Vig István: Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban
Bartha Csilla – Nádor Orsolya – Péntek János (szerk.): Nyelv és oktatás kisebbségben
Simonffy Zsuzsa (szerk.): Le paradoxe et ses usages
Bárdosi Vilmos (szerk.): A szótól a szövegig
Simon Orsolya – Szabó Dániel (szerk.): Alkalmazott nyelvészet hallgatói, oktatói szemmel
Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvi funkciók – stílus és kapcsolat
Navracsics Judit – Szabó Dániel (szerk.): A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban
Beregszászi Anikó: A lehetetlent lehetni
Ferenc Kiefer – Zoltán Bánréti (szerk.): Twenty Years of Theoretical Linguistics in Budapest
Honti László: Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről
Németh Boglárka: Az aspektus a magyar nyelvben
Hegedűs József: Az idegen nyelv
P. Lakatos Ilona (szerk.): Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén
Hattyár Helga – Hugyecz Enikő Henriett – Krepsz Valéria – Vladár Zsuzsa (szerk.): A sokszínű alkalmazott nyelvészet
Harmati Gábor: Orosz ige
Bárdosi Vilmos (szerk.): Reáliák – A lexikológiától a frazeológiáig
Vargha Katalin – T. Litovkina Anna – Barta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor
Klein Ágnes: Utak a kétnyelvűséghez
Szépe György: Nyelvészportrék
Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata
Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvhasználat a médiában
А. Золтан – О. Федосов – С. Янурик (szerk.): «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии / A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában / Water in Slavonic phraseology and paremiology
Kugler Nóra – Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.): A megismerés és az értelmezés konstrukciói
Péter Szigetvári (szerk.): VLlxx
Bárdosi Vilmos (szerk.): Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák
Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv, kultúra, társadalom
Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv és kép
Adamikné Jászó Anna: A mondattani elv és a kisnyelvtanok
Andrea Puskás: Female Identity in Feminist Adaptations of Shakespeare
Bárczi Géza: Bevezetés a nyelvtudományba
Bárdosi Vilmos (szerk.): A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben
Bárdosi Vilmos (szerk.): Frazeológia
Bátyi Szilvia – Vígh-Szabó Melinda (szerk.): A nyelv / Language
Boda-Ujlaky Judit – Barta Zsuzsanna – T. Litovkina Anna – Barta Péter (szerk.): A humor nagyítón keresztül
Brassai Sámuel: Mondattani tanulmányok
Budai László: A magyar mint idegen nyelv grammatikája / A Grammar of Hungarian as a foreign language
C. Vladár Zsuzsa: A korai magyar grammatikák
Csilla Zichler: Onder de loep
Fábián Zsuzsanna – Szöllősy Éva (szerk.): Szótár, lexikon, enciklopédia
Fedoszov Oleg: Фразеология как экспериментальная лаборатория лингвистики / A frazeológia mint a nyelvészet kísérleti laborja
Folmeg Márta – Jóri Anita (szerk.): Világ és nyelv szenvedéllyel
Gaál Edit: Magyar nyelv
Gecső Tamás (szerk.): Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban
Hidasi Judit – Osváth Gábor – Székely Gábor (szerk.): Család és rokonság nyelvek tükrében
Horváth Péter Iván: (Ny)elvi kérdések
Kemény Gábor: Krúdy körül
Kontráné Hegybíró Edit – Csizér Kata – Piniel Katalin (szerk.): Hallássérült fiatalok idegennyelv-tanulása Magyarországon
Kovács László: Márka és márkanév
Kugler Nóra: Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben
Ladányi Mária – Hrenek Éva – Horváth Ádám – Hugyecz Enikő Henriett (szerk.): Nyelvi rendszer és nyelvhasználat
Navracsics Judit – Bátyi Szilvia (szerk.): Első és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések / First and second language: interdisciplinary approaches
Répási Györgyné: Túlzásba vitt orosz szavak
Rozgonyiné Molnár Emma: Frazeológiai kaleidoszkóp
Simon Gábor: Bevezetés a kognitív lírapoétikába
Simon Gábor: Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása
Szathmári István: A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904-2005)
Thass-Thienemann Tivadar: A nyelv interpretációja
Tolcsvai Nagy Gábor: Az ige a magyar nyelvben
Tukacs Tamás: Túlzásba vitt szavak
Wacha Imre: A tiszta beszéd
Wacha Imre: Az értelmes beszéd
Klaudy Kinga: Tézisek a fordítástudományról
Rási Szilvia – Domonkosi Ágnes – T. Litovkina Anna – Nemesi Attila László (szerk.): A humor ösvényein

A kiadó 1999-ben indította el a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozatot. A sorozat köteteinek szerzői neves magyar nyelvészek.