Osiris tankönyvek sorozat

Osiris kiadói sorozat.

  • Szűrés
A. Gergely András (szerk.): 19. századi magyar történelem 1790–1918
Adamik Tamás – Adamikné Jászó Anna – Aczél Petra: Retorika
Alan Baddeley: Az emberi emlékezet
Alister E. McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába
Ann Jefferson – David Robey (szerk.): Bevezetés a modern irodalomelméletbe
Bábosik István: Neveléselmélet
Balogh Ágnes – Tóth Mihály (szerk.): Magyar büntetőjog – Általános rész
Bándi Gyula: Környezetjog
Bayer József: A politikai gondolkodás története
Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia
Bíró Gáspár: Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába
Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe
Bókay Antal: Bevezetés az irodalomtudományba
Bókay Antal – Vilcsek Béla: A posztmodern irodalomtudomány kialakulása
Bollobás Enikő: Az amerikai irodalom története
Borhy László (szerk.): Római történelem
Charles Perrow: Szervezetszociológia
Csapó Benő: Az iskolai tudás
Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség
Csepeli György: Szociálpszichológia
Denis McQuail: A tömegkommunikáció elmélete
Domenico Fisichella: A politikatudomány alapvonalai
É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter: Új magyar nyelvtan
Engel Pál – Kristó Gyula – Kubinyi András: Magyarország története 1301–1526
Enyedi Zsolt – Körösényi András: Pártok és pártrendszerek
Erdősy Emil – Földvári József – Tóth Mihály: Magyar büntetőjog – Különös rész
Fábián György – Kovács László Imre: Parlamenti választások az Európai Unió országaiban (1945-2002)
Fazekas Marianna – Ficzere Lajos (szerk.): Magyar közigazgatási jog – Általános rész
Fazekas Marianna (szerk.): Közigazgatási jog – Különös rész
Földes Gábor (szerk.): Pénzügyi jog
Földvári József: Magyar büntetőjog – Általános rész
Forgács Imre – Ficzere Lajos: Magyar közigazgatási jog – Különös rész európai uniós kitekintéssel
Friedrich W. Kron: Pedagógia
Gabriel A. Almond – G. Bingham Powell – Kaare Strom – Russel J. Dalton: Összehasonlító politológia
Gazdag Ferenc: Európai integráció és külpolitika
Gergely András (szerk.): Magyarország története a 19. században
Gerhard von Rad: Az Ószövetség teológiája I-II.
Gósy Mária: Fonetika, a beszéd tudománya
Gósy Mária: Pszicholingvisztika
Gyáni Gábor – Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig
Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus
Gyurgyák János – Kisantal Tamás (szerk.): Történetelmélet I-II.
Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan
Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok
Harmatta János (szerk.): Ókori keleti történeti chrestomathia
Haskó Katalin – Hülvely István: Bevezetés a politikatudományba
Havas László – Hegyi W. György – Szabó Edit: Római történelem
Hegyi Dolores: Görög vallástörténeti chrestomathia
Hegyi Dolores – Kertész István – Németh György – Sarkady János: Görög történelem
Héra Gábor – Ligeti György: Módszertan – A társadalmi jelenségek kutatása
Hernádi Sándor: Beszédművelés
Hunyady György (szerk.) – Székely Mózes (szerk.): Gazdaságpszichológia
Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája
Kálmán Zsófia – Könczei György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig
Kende B. Hanna: Gyermekpszichodráma
Kengyel Miklós – Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog
Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog
Király Tibor: Büntetőeljárási jog
Kiss J. László (szerk.): A huszonötök Európái
Kiss Jenő – Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet
Klaniczay Gábor (szerk.): Európa ezer éve: a középkor I-II.
Kontra Miklós (szerk.): Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon
Körösényi András – Tóth Csaba – Török Gábor: A magyar politikai rendszer
Kovács Péter: Nemzetközi közjog
Kovács Sándor Iván (szerk.): Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból I.
Kovács Sándor Iván (szerk.): Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból II.
Kozma Tamás – Tomasz Gábor (szerk.): Szociálpedagógia
Kristó Gyula: Magyarország története 895-1301
M. Nyitrai Péter: Nemzetközi és európai büntetőjog
Majoros István – Ormos Mária: Európa a nemzetközi küzdőtéren
Marc Bloch: A feudális társadalom
Meir Kohn: Bank- és pénzügyek, pénzügyi piacok
Menyhárd Attila: Dologi jog
Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Neveléstörténet
Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Neveléstörténet – Szöveggyűjtemény
Mezey Barna – Szente Zoltán: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet
Mezey Barna (szerk.): A magyar jogtörténet forrásai
Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet
Németh György (szerk.): Görög történelem
Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet
Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet I. – Európa
Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet II. – Európán kívüli országok
Nguyen Luu Lan Anh – Fülöp Márta (szerk.): Kultúra és pszichológia
Pajkossy Gábor: Magyarország története a 19. században – Szöveggyűjtemény
Palotás Emil: Kelet-Európa története a 20. század első felében
Paul Tillich: Rendszeres teológia
Piotr S. Wandycz: A szabadság ára
Pléh Csaba – Boross Ottilia: Bevezetés a pszichológiába
Nguyen Quoc Dinh – Patrick Daillier – Alain Pellet – Kovács Péter: Nemzetközi közjog
Robert E. Goodin – Hans-Dieter Klingemann (szerk.): A politikatudomány új kézikönyve
Rudolf Bultmann: Az Újszövetség teológiája
Sári János – Somody Bernadette: Alapjogok
Simon István (szerk.): Pénzügyi jog I.
Simon István (szerk.): Pénzügyi jog II.
Simon Róbert (szerk.): A vallástörténet klasszikusai
Susan T. Fiske: Társas alapmotívumok
Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet – 1945–2005
Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan
Szilágyi Péter: Jogi alaptan
Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában
Tóth Mihály – Nagy Zoltán (szerk.): Magyar büntetőjog – Különös rész
Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai
Vadász Sándor (szerk.): 19. századi egyetemes történelem – 1789–1914
Vicsek Lilla: Fókuszcsoport
Voigt Vilmos (szerk.): Magyar folklór szöveggyűjtemény
Walter Kasper: Jézus Krisztus Istene
Szegedy-Maszák Mihály – Hajdu Péter: Romantika