Olcsó könyvtár sorozat

Franklin-Társulat kiadói sorozat.

  • Szűrés
Abúl Kászim Manszur Firduszi: Szohráb
Aho János: Újabb forgácsok
Alarcon Péter: A háromszögű kalap és más beszélyek
Albius Tibullus: Tibullus elégiái
Almási Tihamér: Czigány Panna
Andersen János Keresztély: Képeskönyv képek nélkül
Andrássy Gyula: A jó béke czéljai
Andrássy Gyula: A száműzött Rákóczi
Andrássy Gyula: Zrinyi Miklós a költő
Jánosi Gusztáv (szerk.): Angol, franczia és olasz költőkből
Angyal Dávid: A világháború okai
Angyal Dávid: Erdély politikai érintkezése Angliával
Antoine Léonard Thomas: Descartes emlékezete
Arany János: A nagyidai cigányok
Arany János: A nemzeti versidomról és az asszonánczról
Arany János: Arany János Magyar irodalomtörténete
Arany János: Arany János novellái
Arany János: Rózsa és Ibolya / Losonczi István
Arany János: Toldi
Arany János: Vojtina levelei öcscséhez / Vojtina ars poétikája
Arany László: Magyar népmese-gyűjtemény
Arthur Schopenhauer: A zene esztétikája
B. Feuchtersleben Ernő: Adalék a lélek életrendjéhez
Baksay Sándor: Patak banya
Balogh Jenő: Nyomor és büntettek
Bán Aladár (szerk.): Finn költőkből
Barabás Miklós: Barabás Miklós emlékiratai
Barsi József: Utazás ismeretlen állomás felé 1849–1856
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais: A sevillai borbély
Becker Fülöp Ágost: Rousseau J. J.
Bellamy Edvárd: Visszapillantás
Berczik Árpád: A pozsonyi dieta
Berczik Árpád: A veteránok
Berczik Árpád: Az igmándi kispap
Berczik Árpád: Himfy dalai
Berczik Árpád: Ministerválság
Berczik Árpád: Nézd meg az anyját
Bérczy Károly: A gyógyult seb
Berzeviczy Albert: A természetfölötti elem Shakespeare színműveiben
Bessenyei György: A philosophus
Bjørnstjerne Bjørnson: Leonarda
Blaise Pascal: Pascal gondolatai
Bodenstedt Frigyes: Shakespeare élete és művei
Boileau: A költészetről
Boissier Gaston: Virgil
Boyesen H. Hjorth: Goethe Faustja
Carlyle: Burns
Cesare Beccaria: Bűntett és büntetés
Chateaubriand Ferencz: A vértanúk
Chateaubriand Ferencz: Az utolsó Abenszeráds
Cherbuliez Viktor: A pépi király
Concha Győző: Brassai Sámuel emlékezete
Concha Győző: Pulszky Ferencz
Constant Benjamin: Adolf
Coppée Ferencz: Coppée Ferencz költeményeiből
Coppée Ferencz: Kisebb színművek
Coppée Ferencz: Severo Torelli
Corneille Péter: Cinna vagy Augustus kegyelme
Cs. Szabó László: Szerelem
Császár Elemér: Shakespeare és a magyar költészet
Csató Pál: Megházasodtam!
Csengery Antal: Deák Ferencz emlékezete
Csengery Antal: Jellemrajzok
Csiky Gergely: A nagymama
Csiky Gergely: A nagyratermett
Csiky Gergely: Az első és a második
Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya
Csokonai Vitéz Mihály: Lilla
Csokonai Vitéz Mihály: Ódák
Czuczor Gergely: Czuczor Gergely hőskölteményei és meséi
Czuczor Gergely: Czuczor költeményei
Czuczor Gergely: Czuczor népies költeményei
D'Amicis: Furio
Dayka Gábor: Dayka Gábor költeményei
Dickens Károly: Karácsoni ének
Dugonics András: Bátori Mária
Dugonics András: Dugonics András följegyzései
Dugonics András: Kún László
Dugonics András: Toldi Miklós
Ébelot Alfréd: Cazaux András
Echegaray József: A nagy Galeotto
Echegaray József: Bernardo Montilla
Echegaray József: Folt, a mely tisztít
Echegaray József: Mariana
Echegaray József: Őrült-e vagy szent?
Edward Gibbon: Konstantinápoly eleste 1453-ban
Einhard: Nagy Károly élete
Elliot György: A raveloei takács
Erdélyi János: Aesthetikai előtanulmányok
Erdélyi Zoltán: Vesztett boldogság
Erkko János Henrik: Ajno
Eynaud Albert: Ferizáde dala
Fáy András: A mátrai vadászat
Fáy András: Érzelgés és világ folyása
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
Feuillet Oktáv: Egy nő naplója
Flegler Sándor: Kölcsey Ferencz
Flegler Sándor – Sayous Eduard: A magyar történetírás történelme / A magyar történelem kútforrásai
Flegler Sándor: Szalay László és munkái
Fogazzaro Antal: A szent
Földes Béla: A socialismus fejlődése napjainkig
Anatole France: Thaisz
François-René de Chateaubriand: Atala
François-René de Chateaubriand: René
Freeman A. Edward: A történelem tanulmányozásának módszerei
Friedrich Schiller: Az orleansi szűz
Fromentin Jenő: Rubens és Van Dyck
Gabriele D'Annunzio: San Pantaleone és egyéb novellák
Garay János: Garay János balladái és életképei
Gaskellné: Cranford
George Sand: Leoni Leo
Gobineau J. A.: A Turkomán-háború
Johann Wolfgang Goethe: Berlichingeni Gottfried
Gogolj: A köpönyeg / Egy kép a régi jó időből
Goldoni Károly: A hazug
Goldsmith Olivér: A wakefieldi pap
Gotthold Ephraim Lessing: Barnhelmi Minna
Gotthold Ephraim Lessing: Bölcs Náthán
Gozlán Leo: Három ara egy koronára
Grillparzer Ferencz: A szendomiri kolostor
Grillparzer Ferencz: A tenger és szerelem hullámai
Grillparzer Ferencz: Sappho
Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai utazása
Gyöngyösi István: Ének Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságáról
Gyöngyösi István: Murányi Vénus
Gyulai Pál: A vén szinész
Gyulai Pál: Arany János
Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája
Gyulai Pál: Erdélyi úti benyomások
Gyulai Pál: Gróf Széchenyi István mint író
Gyulai Pál: Jó éjszakát!
Gyulai Pál (szerk.): A Balkán-félszigeti népek költészetéből
Gyulai Pál (szerk.): Králjevics Márkó
Gyulai Pál: Szilágyi és Hajmási
Halbe Miksa: Földanyánk
Hall Caine: Utolsó gyónás
Haraszti Gyula: Duse Eleonora
Haraszti Gyula: Hogyan írtak és beszéltek a régi francziák
Hardy Tamás: Otthon, a szülőföldön
Hartmann Móricz: A magyar szabadságharcz német dalnoka
Hauptmann Gellért: Hannele
Hedenstjerna Alfréd: Mindenféle népség
Heine Henrik: Utazás a Harzban
Heinrich Gusztáv: A bolygó zsidó mondája
Heinrich Gusztáv: A Don Juan-monda
Heinrich Heine: Heine emlékiratai
Henszlmann Imre: A képzőművészetek fejlődése
Hermann Sudermann: A kívánság
Heyse Pál: A grófi kastélyban
Heyse Pál: A sellő
Heyse Pál: Két rab
Hoffmann E. T. Amadé: Kis Zakar
Homér: Békaegérharcz
Horváth János: Magyar ritmus, jövevény-versidom
Hugo Károly: Bankár és báró
Hugo Viktor: Borgia Lucretia
Hugo Viktor: Ruy Blas
Ihering Rudolf: Küzdelem a jogért
II. József: II. József válogatott levelei
III. Napóleon: A tüzérség múltja és jövője
Illés József: A magyar társadalom és állam szervezete a honfoglaláskor
Ilosvai Selymes Péter: Az híres nevezetes Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiről és bajnokságárol való historia
Imre Sándor: A középkori magyar irodalom stiljáról
Imre Sándor: A népköltészetről és népdalról
Irk Albert: Nemzetközi jog
Istvánfi Pál: Volter és Grizeldis
James Macpherson: Osszián énekei
Jean-Jacques Rousseau: Társadalmi szerződés
Jean-Jacques Rousseau: Az emberek közötti különbségek
Jean-Jacques Rousseau: Rousseau J. J. kisebb műveiből
Jean Racine: Phaedra
Jerrold Douglas: Zsák Mór
Joël Károly: A történelem észszerűsége
Johann Wolfgang Goethe: Hermann és Dorottya
Jósika Miklós: Bornemisza Anna
Jósika Miklós: Egy igaz ember
Karl Lajos: Páris kövei
Kármán József: Fanni hagyományai
Katona József: Bánk bán
Kazinczy Ferenc: Bácsmegyeinek gyötrelmei
Kazinczy Ferenc: Magyarországi utak
Kazinczy Gábor: Emlékbeszéd Szemere Pál felett
Kéky Lajos: Tanulmányok Arany János epikájáról
Kemény Zsigmond: Élet és irodalom
Kerényi Frigyes: Kerényi Frigyes összes költeményei
Kis János: Kis János superintendens emlékezései életéből
Kisfaludy Károly: A kérők
Kisfaludy Károly: A pártütők
Kisfaludy Károly: Csalódások
Kisfaludy Károly: Irene
Kisfaludy Károly: Kisfaludy Károly versei
Kisfaludy Károly: Kisfaludy Károly vig beszélyei
Kisfaludy Károly: Tihamér
Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei
Klapp Mihály: Rosenkranz és Güldenstern
Kochanovszkyné: Szeretett
Kölcsey Ferencz: Kölcsey Ferencz válogatott szónoki művei
König György: Flaubert
Kont Ignácz: Aristophanes
Kornis Gyula: A könyv dicséreti
Kossuth Lajos: A magyar emigratio mozgalmai 1859–1862
Kozma Andor: A szabadság ünnepére
Krasewszky I. Ignácz: Ulána
La Rochefoucauld: La Rochefoucauld gondolatai
Lafcadio Hearn: Kokoro
Lánczy Gyula: A magyarság az Árpádok korában
Lavisse Ernő: Európa politikai történetének átnézete
Lechat Henrik: A görög szobrászat
Legouvé Ernő: Az olvasás művészete
Lenau Miklós: Faust
Leroy-Beaulieu: A zsidók / Az antisémita áramlat
Lev Tolsztoj: Elbeszélések
Lindau Pál: Molière
Listi László: Listi László munkái
Longfellow Henrik: Hiavata
Longfellow W. Henrik: Az arany legenda
Lucius Annaeus Seneca: Vigasztalások
Lytton Bulver Edvard: A jövő nemzedéke
Mac Donagh Mihály: Az angol parlament szokásai, furcsaságai és humora
Macaulay T. B.: Johnson Sámuel
Macaulay T. B.: Milton
Macaulay: William Pitt
Malot Hector: A szépség vonzereje
Marcus Tullius Cicero: Cato Maior az öregségről
Marcus Tullius Cicero: Laelius a barátságról
Márki Sándor: A középkor főbb krónikásai a magyarok honfoglalása koráig
Márki Sándor: Történet és történetírás
Marlowe Kristóf: A máltai zsidó
Marmontel: A szép Anikó
Mathews K.: Pry Pál megházasodott
Maurice Maeterlinck: A méhek élete
Mazsuranics Iván: Csengics Szmail aga halála
Prosper Mérimée: Guillot Arséne / Aubain abbé
Michelet Gyula: Lengyel- és Oroszország
Mickiewicz Ádám: Mickiewicz Ádám szonettjei
John Milton: Elveszett Paradicsom
Molnár Antal: Bach és Händel zenéjének lelki alapjai
Molnár Antal: Beethoven
Montesquieu Károly: Elmélkedések a rómaiak nagyságának és hanyatlásának okairól
Eduard Mörike: Mozart prágai utazása
Morton M. J.: Szegény Pillicoddy
Musset Alfréd: Ne fogadj fel soha semmit
Niccolò Machiavelli: A fejedelem
Nusics Braniszláv: Egy káplár emlékeiből
Occioni Onorato: A latin irodalom története
Ouida: A Pitti-palotában
Ouida: Egy orgonaág
Pálffy Albert: Egy kastély az erdőben
Pálffy Albert: Ne hallja hirét az anyjának
Pap Endre: Pap Endre költeményei
Peard Frances Mary: Molly mama
Péterfy Jenő: A három görög tragédia-költő
Péterfy Jenő: Aristophanes
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa
Petőfi Sándor: János vitéz
Petőfi Sándor: Petőfi Sándor beszélyei
Francesco Petrarca: Petrarca összes szerelmi szonettjei
Picard: Két házaspár
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais: Figaro házassága
Pierre Corneille: Cid
Planche Gusztáv: Művészek csarnoka
Poole János: Pry Pál
Pope Sándor: A műbirálatról
Prohászka Ottokár: Az objectiv idealismus
Publius Cornelius Tacitus: Agricola élete
Pulszky Ágost: Pázmány Péter
Pulszky Ferencz: Deák Ferencz
Puskin Sándor: Anyégin Eugén
Quintus Horatius Flaccus: A költészetről
Radnai Rezső: Aesthetikai törekvések Magyarországon
Ráskai Gáspár: Egy szép história az vitéz Franciscórul és az ő feleségéről
Regőczi (Exner) Győző: Réka gyásza
Richter Jenő: A socialismus diadala után
Riedl Frigyes: A magyar irodalom főirányai
Riedl Frigyes: Gyulai Pál
Riedl Frigyes: Három jellemzés
Riedl Frigyes: Péterfy Jenő
Sand György: Az ördög-mocsár
Sand György: Indiána
Sandeau Gyula: Az örökség
Sandeau Gyula: La Seiglière kisasszony
Sayous Eduard: A mongolok betörése Magyarországba
Schiller Frigyes: Mózes küldetése
Schiller Frigyes: Tell Vilmos
Schultz Johanna: Colette fogadalma
Shakspere: A velenczei kalmár
Sienkievicz Henrik: Falusi tragédia
Sophokles: A trachisi nők
Sophokles: Ajas
Sophokles: Elektra
Sophokles: Oedipus király
Sophokles: Oedipus Kolonosban
Sophokles: Philoktetes
Sudermann Herman: Rejtett boldogság
Sudermann Hermann: Keresztelő János
Suonio: A Hold regéi
Szamota István (szerk.): Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten, 1054–1717
Szász Károly: Horatius
Szász Károly: Madár-távlatból
Szász Károly: Schiller
Szigligeti Ede: A trónkereső
Szigligeti Ede: Béldi Pál
Szigligeti Ede: Fenn az ernyő, nincsen kas
Szigligeti Ede: Gritti
Szigligeti Ede: II. Rákóczi Ferencz fogsága
Szigligeti Ede: Liliomfi
Szigligeti Ede: Magyar szinészek életrajzai
Szilasi Vilmos: Platon
Szinnyei József: A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori műveltsége
Szophoklész: Antigoné
Taine Hippolit Adolf: A görög művészet bölcselete
Taine Hippolit Adolf: A németalföldi művészet bölcselete
Taine Hippolit Adolf: Az olasz művészet bölcselete
Taine Hippolyt: Az eszmény a művészetben
Taine Hippolyt: Balzac
Ten Brink Bernát: Shakspere
Tennyson Alfréd: Király-idyllek
Tennyson Alfréd: Költői beszélyek
Thackeray M. W.: Esmond Henrik
Théophile Gautier: A lélekcsere
Theuriet: A Búzavirágék háza
Theuriet A.: Jean-Marie
Thomas Babington Macaulay: A pápaság
Thomas Babington Macaulay: Byron
Thomas Babington Macaulay: Goldsmith Olivér / Bunyan János
Thomas Babington Macaulay: Lord Bacon
Tinódi Sebestyén: Budai Ali basa históriája
Tolsztoj Alekszéj: Rettenetes Iván czár halála
Tolsztoj Leo: Szergij atya
Tompa Mihály: Tompa Mihály regéi
Turgenjev: Aszja
Váradi Antal: Elmult időkből
Várkonyi Báró Amade László: Várkonyi Báró Amade László versei
Vasiladis Sz. N.: Galátea
Verner von Heidenstam: Szent György és a sárkány
Victor Hugo: A kard
Voltaire: Candide vagy az optimizmus
Voltaire: XII. Károly története
Voltaire: Zaire
Vörösmarty Mihály: Eger
Vörösmarty Mihály: Vörösmarty beszélyei és regéi
Vörösmarty Mihály: Vörösmarty Mihály lyrai és vegyes költeményei
Vörösmarty Mihály: Zalán futása
Wertheimer Ede: Az 1811/12-iki magyar országgyűlés
Wlassics Gyula: A semlegesség a világháborúban
Wlisloczki Henrik (szerk.): Az erdélyi czigány népköltészet
Ybl Ervin: Az antik és a modern művészet
Yolland Artur: Charles Dickens élete és művei
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
Zschokke Henrik: A szegény viltshirei lelkész naplójából
Zsilinszky Mihály: Kupeczky János
Lampérth Géza: A kompánia rózsája és egyéb kurucz történetek
Eugène Brieux: A vörös talár
Edmond About: A csonka-fülű ember
Thomas Carlyle: Scott Walter
Caesar Fenini: Az olasz irodalom rövid története
Graindorge F. Tamás: Párisi jegyzetek
George Gordon Noël Byron: A kalóz
Csánki Dezső: Árpád vezér / Mátyás király
Farkas Zoltán: Bajza József élete és műve
Angyal Dávid: Mohács
Geréb József: Klasszikus világ és modern műveltség
Molnár Antal: A zenetörténet szelleme
Theophrasztosz: Theophrasztus jellemrajzai
Gyulai Pál (szerk.): Szerb költőkből
Sebestyén Károly: Napnyugati séták
Feuillet Oktáv: Szibill története