Millenniumi Magyar Történelem sorozat

Osiris kiadói sorozat.

  • Szűrés
Szekfű Gyula: Rövid magyar történet 1606–1939
Vermes Gábor: Tisza István
Molnár András: A fiatal Deák Ferenc
Széchenyi István: Napló
Bethlen István: Válogatott politikai írások és beszédek
Deák Ferenc: Válogatott politikai írások és beszédek I-II.
Tisza István: Válogatott politikai írások és beszédek
Teleki Pál: Válogatott politikai írások és beszédek
Köpeczi Béla – R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc
Anonymus – Kézai Simon: A magyarok cselekedetei
Árpád-kori legendák és intelmek
Küküllei János – Névtelen szerző: Lajos király krónikája / Geszta Lajos királyról
Hermann Róbert (szerk.): Kossuth Lajos és Görgei Artúr levelezése, 1848–1849
Györffy György (szerk.): A magyarok elődeiről és a honfoglalásról
Thuróczy János – Rogerius mester: A magyarok krónikája / Siralmas ének
Ransanus: A magyarok történetének rövid foglalata
Képes krónika
Grünwald Béla: A régi Magyarország
Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok
Bónis György: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban
Engel Pál: Honor, vár, ispánság
Mályusz Elemér: Magyarország története a felvilágosodás korában
Szekfű Gyula: Nép, nemzet, állam
Hóman Bálint: A történelem útja
Litván György: Jászi Oszkár
Fraknói Vilmos: Gróf Széchényi Ferenc
Gratz Gusztáv: Magyarország a két háború között
Szalay László: Válogatott történeti tanulmányok
Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet
Oláh Miklós: Hungária / Athila
Magyar udvari rendtartás
Klaniczay Tibor – Madas Edit (szerk.): Legendák és csodák
Tomisa Ilona (szerk.): Katolikus egyház-látogatási jegyzőkönyvek 16-17. század
Dienes Dénes (szerk.): Református egyház-látogatási jegyzőkönyvek 16-17. század
Rákóczi Erzsébet: Rákóczi Erzsébet levelei férjéhez 1672–1707
Kosáry Domokos: Kossuth Lajos a reformkorban
Kosáry Domokos: A magyar és európai politika történetéből