Gyorsuló idő sorozat

Magvető kiadói sorozat.

  • Szűrés
Lukács György: A művészet és az objektív igazság
Lukács György: Tolsztoj és a realizmus fejlődése
Marx György: Kimeríthetetlen anyag
Szent-Györgyi Albert: Az élet jellege
Fülep Lajos: Rippl-Rónai – Csontváry – Derkovits
Illyés Gyula: Anyanyelvünk
Perjés Géza: Az országút szélére vetett ország
Bóka László: József Attila – esszé és vallomás
Honti János: A mese világa
Sík Csaba – Vekerdi László: A 2x2 józansága
Horányi Özséb: Jel, jelentés, információ
R. Várkonyi Ágnes: Török világ és magyar külpolitika
Terts István: A nyelvész szóra bírja a nyelvet
Benedek István: Varázslás és orvoslás az azték, maya és inka birodalomban
Kósa László: Néphagyományunk évszázadai
Bakos István: Éhe kenyérnek…
Erwin Panofsky: Az emberi arányok stílustörténete
Illyés Gyula: Hattyúdal ébreszt vagy lehet-e a népnek művészete?
Hámori József: Mi a neurobiológia?
Komoróczy Géza: Sumer és magyar?
Nemes Dezső: A fasizmus kérdéséhez
Granasztói Pál: Városaink sorsa
Fekete Sándor: A nemzet prókátora
A. Sztrigaljev: Tatlin III. Internacionálé-emlékmű tervéről
Todero Frigyes: Spanyolország 1939–1975
Kolozsvári Grandpierre Emil: Négy-öt magyar összehajol…
Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc, az államférfi és az író
Száraz György: Egy előítélet nyomában
Mátrai László: Alapját vesztett felépítmény
Antal László: A tartalomelemzés alapjai
Pusztay János: Az „ugor-török háború” után
Kádár János: Internacionalizmus, nemzeti érdek
Jacques de Bonis – Aczél György: Egy elmaradt vita helyett
Kemény Gábor: Szabó Ervin és a magyar társadalomszemlélet
Czeizel Endre: Genetika és társadalom
Kristó Gyula: História és kortörténet a Képes Krónikában
Szabó Árpád: Periklész kora
Antal László: Egy új magyar nyelvtan felé
Kosáry Domokos: Napóleon és Magyarország
András László: Alapos gyanú
A gyengéd óriás
Darkó Jenő: Császárimádó Róma – képromboló Bizánc
Fercsik János: A relativitáselmélet szemlélete
Magyari Beck István: Alkotás, szakértő, társadalom
Nyikolaj Ioszifovics Konrad: A történelem értelméről
Kállai Gyula: A magyar népfront négy évtizedéről
Szigethy Gábor: A machiavellizmus
Horváth Béla: Czigány Dezső Ady-képei
Georgina Masson: Impéria impériuma
Csapodiné Gárdonyi Klára: Humanista kódexek nyomában
Antal László: A jelentés világa
Endrei Walter: A középkor technikai forradalma
Venetianer Pál: Molekuláris biológia: Tegnap, Ma, Holnap
Litván György: Magyar gondolat – szabad gondolat
László Gyula: A „kettős honfoglalás”
Bökönyi Sándor: „Vadakat terelő juhász…”
Miklós Pál: A Zen és a művészet
Kosáry Domokos: Magyar külpolitika Mohács előtt
Berend T. Iván: Öt előadás gazdaságról és oktatásról
Csapodi Csaba: Az Anonymus-kérdés története
Komlós Aladár: Problémák a Nyugat körül
Németh G. Béla: Az egyensúly elvesztése
Táncsics Mihály: Mik a vörös republikánusok és mit akarnak?
Hankiss Ágnes: A bizalom anatómiája
Lánczos Kornél: Einstein évtizede
Georges Duby: Emberek és struktúrák a középkorban
Fred Hoyle: Stonehenge-től a modern kozmológiáig
Kádár Zoltán: Sárkányok újjászületése
Szőnyi György Endre: Titkos tudományok és babonák
Szabó Árpád: A görög matematika kibontakozása
Benedek István: Rousseau
Kiss Endre: A „k.u.k. világrend” halála – Bécsben
Szalay Károly: Mai magyar filmvígjáték
Ferenczi László: Voltaire-problémák
Illyés Gyula: Szellem és erőszak
Matolcsy György: Az a bizonyos harmincöt százalék
Jacques Le Goff: Az értelmiség a középkorban
Somlyó György: „Modernnek kell lenni mindenestül”
Popper Péter: Színes pokol
Ludassy Mária: Az ész államáig és tovább…
Bánlaky Pál – Varga Csaba: Azon túl ott a tág világ
Müller Pál: Az élet története és a lemeztektonika
Katona Imre: Bruegel és a Batthyányak
Csehi Gyula: A kritika jelentése utóélete
Kolozsvári Grandpierre Emil: Herder árnyékában
Semlyén István: Modern mítoszok
Veres Péter: Gondviselő társadalom
Andorka Rudolf: A magyar községek társadalmának átalakulása
Jánossy Ferenc: Az akkumulációs lavina megindulása
Ungvári Tamás: Avantgarde vagy realizmus?
Csupor Tibor: A táplálkozás paradoxonai
Marx György: Jövőidőben
Diószegi István: Nemzet, dinasztia, külpolitika
Lábos Elemér: Természetes és mesterséges értelem
Róbert László: Allah nevében
Laki Mihály: Év végi hajrá az iparban és a külkereskedelemben
Csendes László: Térképhistória
Földényi F. László: A fiatal Lukács
Trogmayer Ottó – Zombori István: Szer monostorától Ópusztaszerig
Hédervári Péter: Csillagunk: a Nap
Paul Oskar Kristeller: Szellemi áramlatok a reneszánszban
Enyedi György: Falvaink sorsa
Katona Imre: Mi a különbség?
Széles Klára: „…minden szervem óra”
Tóth Tibor: Ellentét vagy kölcsönösség?
Lőrincze Lajos: Emberközpontú nyelvművelés
Avar János: A Kissinger-korszak
Kovalovszky Miklós: Léda: legenda és valóság
Dercsényi Dezső: Mai magyar műemlékvédelem
Berend T. Iván: Napjaink – a történelemben
Avar János: Választási rendszer Amerikában
H. Tóth Imre: Konstantin-Cirill és Metód élete és működése
Nagy László: „Sok dolgot próbála Bethlen Gábor…”
Lőrincz L. László: „… jurták között járok”
Rásonyi László: Hidak a Dunán
Kunt Ernő: A halál tükrében
Miskolczi Miklós: Színlelni boldog szeretőt
Ránki György: Gazdaság és külpolitika
Varga Csaba: A jog helye Lukács György világképében
Bellér Béla: A magyarországi németek rövid története
Huszár Tibor: „Nem középiskolás fokon…”
Zoltán Zoltán: A dinamikus nagyváros
Popper Péter: A belső utak könyve
Róbert László: Libanoni tisztelendők
Sziklai László: Lukács és a fasizmus kora
Suki Béla: Hegel filozófiai rendszerének alapkérdései
Géczy Barnabás: Lamarck és Darwin
Zelkó Zoltán: A kősivatag titka
Hankiss Elemér: Diagnózisok
Falus Róbert: Az aranymetszés legendája
Osmanné Sági Judit – Erdélyi Alisza: Mi a neuropszichológia?
Szegedy-Maszák Mihály: Kubla kán és Pickwick úr
Kereszty András: Fáraó a XX. században
Száraz György: Egy furcsa könyvről
Kunszabó Ferenc: Gyarapodásunk története
Kornai János: Ellentmondások és dilemmák
Gergely István: A helyek világa – a világ helyei
Pető Gábor Pál: A „repülő csészealjak” rejtélye
Barta Gábor: A Sztambulba vezető út (1526-1528)
Gerevich József: Terápiák társadalma – társadalmak terápiája
Hédervári Péter: Üstököskutatás az űrkorszakban
Kunszabó Ferenc: Itt alkotni teremteni kell
Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról
Beke Kata: …mert az ember kétnemű
Major Iván: Közlekedés és gazdaság
Varga László: Pató Pálok vagy sztahanovisták?
Vidra Szabó Ferenc: Szakmát kap a gyerek
Páskándi Géza: A szabadság színeváltozásai
Hankiss Ágnes: Kötéltánc
Vikár György: Gyógyítás és öngyógyítás
Kiss Balázs: Világgazdaság-elméletek
Síklaky István (szerk.): Koncepció és kritika
Szamuely László: A jóléti állam ma
Miskolczi Miklós: Hazudni boldog hitvest
Szerdahelyi Szabolcs: Szex-tusa
Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák / Diagnózisok
Antal László: A hatodik mondatrész
Francis Crick: Molekulákról és emberekről
Hegyi Béla: Beszélgetni is nehéz
Varga Károly: Ördögi kör
Száraz György: A kém meg a vadkan
Kutasi Kovács Lajos: A mohikánok visszatérnek
Jánosi György: A szórakozás történelmi funkcióváltozásai
Valkai Zsuzsa: Miért isznak a nők?
Ádám György: Az orvosi hálapénz Magyarországon
Erdős Géza: Akcióelmélet
Pethő Bertalan: Pszichiátria és társadalmi ügy
Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből
Berényi Dénes: Ember és tudomány a XX. század utolsó évtizedeiben
Losonczi Ágnes: A kiszolgáltatottság anatómiája az egészségügyben
Poszler György: Az évszázad csapdái
Hankiss Elemér: Diagnózisok 2.
Vitányi Iván: Az „Európa-paradigma”
Ágh Attila: Globális kihívás
Szabadi Judit: Hagyomány és korszerűség
Halász László: Mi fér meg az emberben?
Lukács Tibor: Szervezett dilemmánk: a börtön
Pomogáts Béla: Jelenidő az erdélyi magyar irodalomban
Domány András: Aki lengyel, katolikus?
Ádám György: A megismerés csapdái
E. Fehér Pál: A glasznoszty
Miklós Tamás: József Attila metafizikája
Szirmai Viktória: „Csinált” városok
Ránki György: A Harmadik Birodalom árnyékában
Bárdos Jenő: Nyelvtanítás: múlt és jelen
Beke Kata: Jelentés a kontraszelekcióról
Lányi András: Az írástudók áru(vá vá)lása
Száraz György: Erdély múltjáról, jelenidőben
Kovács Sándor: TÉVELYgések
Füredi János: A rózsatő is ideges
Kornai János: Régi és új ellentmondások és dilemmák
Polcz Alaine: A halál iskolája
Szent-Györgyi Albert: Az őrült majom
Hegedűs T. András – Forray R. Katalin: Az újjáépítés gyermekei – a konszolidáció gyermekei
Vámos Tibor: Hazánk és a műszaki haladás
Bokor Ágnes: Szegénység a mai Magyarországon
Sárközy Tamás: Egy gazdasági szervezeti reform sodrában
Szilágyi Ákos: Ezerkilencszáznyolcvannégyen innen és túl
Ludassy Mária: Szabadság, Egyenlőség, Igazságosság
Für Lajos: Kisebbség és tudomány
Kelle Antal: Útban a mikromechanika felé
Mátyus Aliz – Tausz Katalin: Maga-ura parasztok és uradalmi cselédek
Fóti Péter: Röpirat a lakáshelyzetről
Szent-Györgyi Albert: Az anyag élő állapota
Richard P. Feynman: A fizikai törvények jellege
Koppány György: Az időjárás hosszútávú előrejelzése
Lengyel György: Vállalkozók, bankárok, kereskedők
Ambrus Péter: A Dzsumbuj
Vaszilij Szeljunyin – Nyikolaj Smeljov – Vlagyimir Subkin – Anatolij Sztreljanyij – Gigorij Hanyin: Látlelet
Bársony Jenő: A korszerű szocializmus
Pokol Béla: Politikai reform és modernizáció
Tallár Ferenc: Két tételben
Szamuely László: Ipari demokrácia Nyugat-Európában?
Bojtár Endre: „Az ember feljő”
Köves Erzsébet: Az orosz dilemma