Versrovat

Rovatgazda
!

spoiler

„Most tél van, és csend, és hó és halál…"

Végre beköszöntött a tél, s jómagam boldog vagyok, hogy Vörösmarty örök érvényű szavaival nyithatom legújabb rovatomat, melynek témája a szenvedély költészete. Mielőtt tévesen asszociálnánk a klasszikus romantikus költészet gyöngyszemeire, elárulnám a kedves olvasónak, hogy e havi témám voltaképpen igencsak távol áll ettől. A következő sorokban ugyanis különböző szenvedélybetegségekkel élő (pontosabban már holt) költők többnyire függőségükkel kapcsolatos alkotásait válogattam össze Nektek.


Fatma>!

Soha nem járt más a fejemben, mint a költészet, a művészet és saját emberi-szellemi emelkedésem, az tehát, amiért évek óta olyan szenvedélyesen törekedtem mindenfelől az egyetemre.

55. oldal

Ritoók János (szerk.): Goethe és a világirodalom Goethe és Eckermann beszélgetései alapján

!

spoiler

Elsőként jöjjön a skizoid személyiségű, drogproblémákkal küszködő Georg Trakl. (1887. február 3. – 1914. november 3.) Az osztrák költő, író egy salzburgi vaskereskedő családban született, s ebben a városban folytatta tanulmányait is. Később Bécsben gyógyszerészetet tanult, ám eközben kokainfüggővé vált.

A halál hét dala

Kéklőn alkonyul a tavasz. A szívó fák alatt,
estben és pusztulásban valami sötét járkál,
fülel a rigó szelíd panaszára.
Hallgatva jön meg az éj: vérző vad,
lassan a dombra hanyatlik.

Virágzó almaág ring-leng a nyirkos levegőben,
ezüstén oldódik szét az elnyelt Dolog,
elhal az éjlő szemekből. – Hulló csillagok.
A gyermekség szelíd dala.

Az Alvó megjelent s leszállt a sötét rengetegbe,
kék forrás zuhogott a mélyben,
hogy halvány pilláit
halkan hóarcára emelte ő.

S a Hold vörös vadra vadászott,
barlangjából kizavarta,
s az asszonyok sötét sírása sóhajba halt.

Kezét sugárzón emelte csillagához
a fehér Idegen;
a roskatag házból tovament egy hallgatag halott.

Ó, az Ember rothadt alakja, hideg fémekből összetákolt
elsüllyedt erdők borzalma, éjszakája,
perzselő állati vadság.
Szélcsend a lelken.

Ő fekete csónakon suhant a villódzó habokon lefelé,
bíborcsillagokkal tele és a kizöldült ág
békésen omlott reá. -
Mák az ezüstös fellegekből.

/Dsida Jenő fordítása/


sophie P>!
Egy költő – egy vers

Georg Trakl: Esti dal

Estente, ha sötét ösvényeken bolyongunk,
megjelennek előttünk sápadt alakjaink.

Ha szomjazunk,
iszunk a tó fehér vizéből,
édességéből szomorú gyermekkorunknak.

Holtan nyugoszunk mi a bodzabokor tövében,
elnézzük a szürke sirályokat.

Tavaszi felhők szállnak a sötét város fölé,
mely a szerzetesek nemesebb korába hallgat.

Mikor keskeny kezed kezembe fogtam,
halkan felnyitottad kerek szemed.
Régen volt ez.

De ha a szívben sötét zene kisért,
te megjelensz fehéren barátod őszi mezőin.

Komlós Aladár fordítása

Kapcsolódó könyvek: Szerb Antal (szerk.): Száz vers

Szerb Antal (szerk.): Száz vers
!

spoiler

Szenvedélybetegsége miatt tanulmányai befejezése után nemcsak hogy állástalan maradt, de tulajdon leánytestvérével, Margarethe-tel alakított ki romantikus kapcsolatot.


kicsibak P>!
Egy költő – egy vers

Georg Trakl: Szonja
(Dsida Jenő fordítása)

Estre váró, régi tar kert,
Szonja kéklő, tiszta csendje.
Vadmadárraj száll, viharvert.
Lombtalan fa őszi csendje.

Szonja hószín életére
napraforgó szirma lankad.
Bíbor sebnek hull a vére,
mord szobákban egyre lankad,

ahol halkan kék harang szól,
Szonja lépte, lanyha csendje,
vad halódik, elbarangol.
Lombtalan fa őszi csendje.

Vén nap fényét rávetíti
Szonja ősz szemöldökére.
Orcáját hó nedvesíti
s hull vadon szemöldökére.

Kapcsolódó könyvek: Baranyi Ferenc (szerk.): Az én szerelmem

Baranyi Ferenc (szerk.): Az én szerelmem

Kapcsolódó alkotók: Georg Trakl

!

1914-ben katonai szolgálatra kötelezték, ahol szemtanúja volt a grodecki ütközetnek. Hadikórházba került, ahol állítólag öngyilkosságot követett el, de egyes feltételezések szerint halálát kokaintúladagolás okozta.
Mindössze 27 évet élt.


Cneajna>!

Bágyadtan

Egy álom-szülte Éden rothadása
lengi körül e fáradt, bús szívet,
mely édesből is undort szítt magába,
s elvérzik durva kínok közepett.

Táncok halódó taktusát dobogja
kétely borús zenéje hallatán,
s hervad remények csillag-koszorúja
Istene-foszlott oltár asztalán.

Illatszerek s boroknak mámorától
tart téged ébren szégyen csömöre –
benne a tegnap torz visszfénye vádol –
s felőröl gyászos, szürke lét köve.

171. oldal

Georg Trakl: A magányos ősze Georg Trakl összes versei és szépprózai írásai

!

spoiler

Vessünk egy pillantást a szintén kokainista orvos-költő, Gottfried Benn költészetére. Benn 1886. május 2-án született Pulitzban, protestáns lelkész fiaként. Gimnáziumi évei Frankfurtban teltek, majd apja ösztönzésére teológiai tanulmányokba kezdett. Ám nem sokkal később átiratkozott orvosi fakultációra, Berlinbe.

Kokain

Ez az adod: az édes, a vágyva vágyott
énszétesést – már tikkad a torok,
az idegen hang lényem sose látott
képleteinek vet már alapot.

Már nem karddal, ami az anya-hüvelyből
kiszállt, így itt-ott egyet-mást tegyen,
s acélja sujt – pusztamélyből dereng föl
halmok párás sora sejtelmesen.

Langy símaság, valami csöppnyi. Enyhén -
a legtöbb, zártan, fölszáll, menta kín-sóhajok,
az Ősi, suhamlón az elmén
átborzonganak Nem-tőle-valók.

Szétrobbant Én – ó, fölitatott sebhely -
tűnt láz – mámorban szétfoszló határ -
áradj, ó, áradj – szüld vérlepte vemhhel
a Formátlant világra már.

/Rónay György fordítása/

Tanulmányai befejezését követően előbb katonaorvosként, majd bőrgyógyászként, később pedig nemibeteg-szakorvosként tevékenykedett. Bár távol állt tőle a politika világa, 1933-ban egy rádióbeszélgetésben a hitleri állameszme mellett érvelt, mely miatt később számos kritika érte. S bár hite hamar megingott a nemzetiszocialista eszmékben, 1937-ben megjelent kötete nyomán a náci sajtó mégis „kultúrbolsevistának” bélyegezte, s kizárták az írói kamarából. A háború után kezdett csak újra publikálni, s még számos jelentős művet alkotott. Statische Gedichte (Statikus versek, 1948), Trunkene Flut (Részeg ár, 1949), Destillationen (Párlatok, 1953) és Apreslude (1955) című kötetei roppant feszültséget árasztó versekben próbálták valóra váltani autonóm költészetét. Különféle nyelvi rétegekből származó szavak halmazai, összefüggéstelen gondolattöredékek és asszociációk sorai alkotják Benn „statikus” és „abszolút” verseit, nyelvi lét-„párlatait”, amelyek a költői én tárgyiasult, önálló formáiként egyszerre hivatottak kifejezni a semmit. és belekiáltani valamit az űrbe.


Chöpp>!
Egy költő – egy vers

/Kép: www.hotdog.hu/

Gottfried Benn: Egy szó

Egy szó, egy mondat –: a rejtjelek
után élet, sőt ész ragyog,
fent a nap, a szférák csendesek,
s feléje minden kavarog.

Egy szó – repülés, tűz, fény útja,
csillagvonal s vetődő fény –
és megint szörnyű sötét újra,
csak az űr, a világ és Én.

/Fordította: Mohácsi Árpád/

Kapcsolódó könyvek: Gottfried Benn: Gottfried Benn versei

Gottfried Benn: Gottfried Benn versei
!

spoiler

Következő alanyunk a Lewis Carroll írói álnéven publikáló Charles Lutwidge Dodgson, angol író, költő, matematikus, anglikán pap és fényképész. A gyermekirodalom oly klasszikusainak atyja, mint az Alice Csodaországban, és az Alice Tükörországban (valamint olyan verseké, mint a Snarkvadászat és a Gruffacsór), ópiumot és laudánumot fogyasztott – az utóbbi egy cukorral kevert ópiumtinktúra, mely révén költőnk valóban Csodaországban érezhette magát…


!

Mindenesetre vessünk egy pillantást arra is, hogyan vélekedik Carroll elképzeléseiről Michio Kaku amerikai fizikus, a New York-i City College elméleti fizika professzora, a húr-térelmélet egyik megalkotója: „A matematikusokat is régóta érdekelte a lehetséges alternatív logikák és furcsa geometriák keresése, amelyek meghaladják a józan ész fogalmait. Az oxfordi egyetemen tanító Charles L. Dodgson matematikus például, gyerekek több generációjának nagy örömére – Lewis Carroll álnéven – olyan könyveket írt, amelyekbe belevegyítette ezeket a furcsa matematikai elképzeléseket is. (…) Lewis Carroll ötleteit bizonyos mértékben a híres tizenkilencedik századi matematikus, Georg Bernhard Riemann inspirálta, aki lefektette a magasabb dimenziós terek geometriájának alapjait. Riemann megváltoztatta a matematika következő századi irányát azzal, hogy megmutatta, ezek a magasabb dimenziós univerzumok – bármennyire is furcsának hatnak a laikusok számára – teljesen következetes saját belső logikával rendelkeznek. Ennek a szemléltetésére képzeljük el, hogy sok papírlapot helyezünk egymás tetejére. Jelképezzen a lapok mindegyike egy egész univerzumot, és minden univerzumnak megvannak a saját, az összes többitől különböző fizikai törvényei. A mi világunk így nem az egyetlen lenne, hanem csak egy a sok lehetséges párhuzamos világból…"
/Michio Kaku: Hipertér című művéből/


Varga_Írisz_Dóra IP>!
Kedvenc filmes, könyves, írós idézeteim

„- Te ki vagy?
– Ezt nehéz lenne megmondani, uram. Azt pontosan tudom, hogy ki voltam reggel, de azt hiszem, azóta már másvalaki lettem.
– Mondd meg, ki vagy!
– Ennél jobban nem tudom elmondani, mert magam sem értem, hogy most ki vagyok. Egyszer óriás, máskor meg pirinyó. Ez nagyon zavaros.
– Nem az.
– Talán mert ön még nem élte ezt át. De ha egyszer pillangóvá válik, mert egy nap biztosan csodás pillangó lesz, fura érzés önti majd el.
– Nem hiszem.
– Másnak érzi majd magát. Fura lénynek. Legalábbis én így érzek.
– Szóval ki vagy te?
-…”

Alice in Wonderland / „Who are you?” Ending scene Phoebe in Wonderland
https://www.youtube.com/watch…

(Csodaországban (Phoebe in Wonderland) / amerikai filmdráma, 2008)

!

Olvassunk hát el Alice Tükorországban című műve
Ki álmodott c. fejezetéből egy versbetétet!

Csónak fénylő ég alatt,
ringatózik álmatag,
száll a nyári alkonyat -

Három gyermek ül körül,
mohó szem, kiváncsi fül,
kis mesémnek ugy örül.

Rég nincs fény az ég alatt,
visszhang, emlék elmaradt,
őszi dér fed dús nyarat.

Csak ő jár mindig velem:
Alice, titkos téreken,
hol nem látja földi szem.

Ám gyerek mindig kerül,
mohó szem s kiváncsi fül,
kis mesémen mind derül.

Csodatájon nyugszanak,
álmodozva napra nap,
míg suhannak gyors nyarak -

ringatóznak lassu áron,
a fény rájuk glóriát fon:
mi az élet, ha nem álom?

/Tótfalusi István fordítása/

Carroll közel harminc éven keresztül Oxfordban tanított matematikusként, s a logikai játékokról két könyvet is alkotott.


Ygritte>!

"A képesség, hogy azt lássa az ember, amit a többiek nem látnak,
sokkal fontosabb, mint nem látni azt, amit mindenki lát."
Lewis Caroll: Alice Csodaországban

!

spoiler

Következzék most az egyik legnagyobb magyar költő, Ady Endre, kinek függősége tárgyát a hölgyeken kívül a nyugtatók és az alkohol képezte.

Az ujszo.com online folyóirat a következőképpen szemlélteti költőnk önpusztító életmódját: „Láncdohányos, alkoholista, szexfüggő. Nehéz leírni, de ez is mind Ady volt. Olyan ember, aki senkit nem kímélt, saját magát is beleértve, és mindig elvette, amiről úgy gondolta, hogy jár neki."
„A mértéktelen dohányzás (a vége felé a napi száz cigarettát is túllépte), a több liter bor, az eszméletlenre részegedés nyilván megtette a hatását. Kortársai és barátai visszaemlékezéseiből kiderül, hogy sokszor tényleg csak ismerősein és jóakaróin múlott, hogy a költő nem kapott golyót vagy kést a hátába. Lobbanékony, szenvedélyes, konfliktusos alkat volt, akinek bár verseiből helyenként a józan, éleslátó gondolkodás is kiszűrődik, viselkedésében azonban ez nem igazán volt tetten érhető."

Az ős Kaján

Bibor-palástban jött Keletről
A rímek ősi hajnalán.
Jött boros kedvvel, paripásan,
Zeneszerszámmal, dalosan
És mellém ült le ős Kaján.
Duhaj legény, fülembe nótáz,
Iszunk, iszunk s én hallgatom.
Piros hajnalok hosszú sorban
Suhannak el és részegen
Kopognak be az ablakon.

Szent Kelet vesztett boldogsága,
Ez a gyalázatos jelen
És a kicifrált köd-jövendő
Táncol egy boros asztalon
S ős Kaján birkózik velem.

Én rossz zsakettben bóbiskálok,
Az ős Kaján vállán bibor.
Feszület, két gyertya, komorság.
Nagy torna ez, bús, végtelen
S az asztalon ömlik a bor.

Ó-Babilon ideje óta
Az ős Kaján harcol velem.
Ott járhatott egy céda ősöm
S nekem azóta cimborám,
Apám, császárom, istenem.

Korhely Apolló, gúnyos arcú,
Palástja csusszan, lova vár,
De áll a bál és zúg a torna.
Bujdosik, egyre bujdosik
Véres asztalon a pohár.

„Nagyságos úr, kegyes pajtásom,
Bocsáss már, nehéz a fejem.
Sok volt, sok volt immár a jóból,
Sok volt a bűn, az éj, a vágy,
Apám, sok volt a szerelem.”

Nyögve kinálom törött lantom,
Törött szivem, de ő kacag.
Robogva jár, kel, fut az Élet
Énekes, véres és boros,
Szent korcsma-ablakunk alatt.

„Uram, kelj mással viadalra,
Nekem az öröm nem öröm,
Fejfájás a mámor s a hírnév.
Cudar álmokban elkopott
A büszke oroszlán-köröm.”

„Uram, az én rögöm magyar rög,
Meddő, kisajtolt. Mit akar
A te nagy mámor-biztatásod?
Mit ér bor- és vér-áldomás?
Mit ér az ember, ha magyar?”

„Uram, én szegény, kósza szolga,
Elhasznált, nagy bolond vagyok.
Miért igyak most már rogyásig?
Pénzem nincs, hitem elinalt,
Erőm elfogyott, meghalok.”

„Uram, van egy anyám: szent asszony.
Van egy Lédám: áldott legyen.
Van egy pár álom-villanásom,
Egy-két hivem. S lelkem alatt
Egy nagy mocsár: a förtelem.”

„Volna talán egy-két nótám is,
Egy-két buja, új, nagy dalom,
De, íme, el akarok esni
Asztal alatt, mámor alatt
Ezen az ős viadalon.”

„Uram, bocsásd el bús szolgádat,
Nincs semmi már, csak: a Bizony,
Az ős Bizony, a biztos romlás.
Ne igézz, ne bánts, ne itass.
Uram, én többet nem iszom.”

„Van csömöröm, nagy irtózásom
S egy beteg, fonnyadt derekam.
Utolszor meghajlok előtted,
Földhöz vágom a poharam.
Uram, én megadom magam.”

S már látom, mint kap paripára,
Vállamra üt, nagyot nevet
S viszik tovább a táltosával
Pogány dalok, víg hajnalok,
Boszorkányos, forró szelek.

Száll Keletről tovább Nyugatra,
Új, pogány tornákra szalad
S én feszülettel, tört pohárral,
Hült testtel, dermedt-vidoran
Elnyúlok az asztal alatt.

Ady 1877. november 22-én született Érmindszenten, egy elszegényedett köznemesi családban. Tanulmányait Nagykárolyban, Zilahon, majd Debrecenben végezte, utóbbi újságírói tevékenykedése megkezdésének helyszínéül szolgált. Később, 1899-ben Nagyváradra ment, hol nemcsak újságírói pályája kapott szárnyra, de költészete is. Ám e pozitív kezdetet hamar beárnyékolta betegsége, ugyanis ekkortájt elkapta a szifiliszt. Ezután ismerte meg Lédát, s közismerten viharos kapcsolatuk alatt többször Párizsba is ellátogatott.


Ardnazil>!

Minden kijózanodás halálos veszteség, de nem képzelek el szomorúbbat annál, amikor az ember Párizsból, az ő szerelmes Párizsából ábrándul ki. Pedig úgy látszik, hogy az törvény, parancs, s valójában nekem azért kell annyiszor, újra és újra megkeresni Párizst, hogy el tudjam veszíteni. A művészfajta ember tragikus az ő szerelmeiben, igazán olyan, mint a gyermek, aki nem nyugszik, amíg játékszerét szét nem bontja, s meg nem találja benne a nyomorú kócot…

Utak és csalódások, 373. o.

!

Eközben a Nyugat, valamint a Budapesti Napló című folyóirat is közölte műveit, ám a sikert végül negyedik kötete hozta el számára, mely Vér és arany címmel jelent meg. Ezután a Nyugat szerkesztőjeként tevékenykedett, majd a szabadkőműves Martinovits páholy tagja lett. Lédával való szakítása után Dénes Zsófia, majd Boncza Berta ejtette rabul szívét, s utóbbit – a lány szüleinek jóváhagyása nélkül- feleségül is vette 1915 tavaszán.


Emerencia P>!
Különleges, érdekes emberek

Ady Endre szenvedélyes dohányos volt, mely ebből a kis bevétel-kiadási noteszből is jól látható: 1 liter bor, 2 doboz Király (cigaretta), 4 liter bor, 2 doboz Király, 1 liter bor…
Orvosi feljegyzések szerint függősége kezdetén napi fél gramm Veronált (altató) szedett és 50-60 cigarettát szívott. Később ez az adag csak emelkedett, napi „betevője” már négy-hat liter bor, egy üveg konyak és 120-140 darab cigaretta volt. Ez az önpusztító életmód meg is hozta eredményét: Ady halálát 42 évesen, melynek pontos oka nem tisztázott, de mindenképp közrejátszott a vérbaj, alkohol-, gyógyszer-, és nikotinmérgezés.

1 hozzászólás
!

Az első világháború alatt nem publikált írásokat, majd 1918-ban megjelent egy újabb kötete, mely A halottak élén címet viselte. Ez év novemberében a harmadlagos szifilisz szövődményeként spanyolnáthát kapott, s az ebből kialakuló tüdőgyulladással két héten keresztül kórházban kezelték. 1919. január 27-én életét vesztette.


Véda P>!
Egy költő – egy vers

Ady Endre: A kék tenger partján

Ahol mások élnek, szeretnek,
Én eljöttem ide betegnek,
Csókot temetni, álmot dobni,
Nyugodt partokon nem nyugodni.

Mindig a holnapra mosolygok,
Elvágyom onnan, ahol bolygok,
Úgy vágytam ide s most már szállnék.
Óh, én bolond, bús, beteg árnyék

(Kép: Ady Endre szobra, Debrecen)

Kapcsolódó könyvek: Ady Endre: Ady Endre összes verse

Ady Endre: Ady Endre összes verse

Kapcsolódó alkotók: Ady Endre

!

spoiler

S végezetül Ernest Hemingway, aki egy internetes cikk szerzője szerint
„úgy küzdött alkoholproblémájával, mint az öreg halász a tengerrel."


Jackal>!
Szerencsesüti

– De hát az ember nem arra született, hogy legyőzzék – mondta.
– Az embert el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni.

Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger

Kép :
Csontváry Kosztka, Tivadar : Öreg halász (1902)

Kapcsolódó könyvek: Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger

Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger
!

Ernest Miller Hemingway Oak Parkban, Chicago egyik külvárosában született 1899. július 21-én, jómódú polgárcsaládban. Itt végezte középiskolai tanulmányait, majd a The Kansas City Star című lapnál kezdett dolgozni. Fél év elteltével úgy döntött, csatlakozik a hadsereghez az I. világháborúban, de rövidlátása felfedezése után a végül Vöröskereszt Mentőszolgálathoz lépett be, ahol közelről is megtapasztalhatta a háború brutalitását. Egy bombatámadás során felrobbant lőszergyár közelében neki kellett összeszednie az emberi (főként női) maradványokat, később egy repeszgránát sebesítette meg a lábát, de még ennek ellenére is sikerült megmentenie egy katona életét. (Később ezért a tettéért a katonai bátorság ezüst érdemrendjével jutalmazták.) Ezután a Vöröskereszt vezetése alatt működő milánói kórházban dolgozott, ahol beleszeretett egy Agnes von Kurowsky nevű ápolónőbe.


imma P>!

– Rendben van, akkor hazajövünk, és eszünk idehaza. Összecsapunk valami jó vacsorát, inni meg hozunk fel Beaune-t onnan a szövetkezetből, ni, ahol ki van írva a Beaune ára. Aztán olvasunk egy sort, bebújunk az ágyba, és szeretjük egymást.
– És sose szeretünk senki mást, csak egymást.
– Soha. Senkit.

46. oldal

Kapcsolódó szócikkek: szerelem
1 hozzászólás
!

„1921-ben Hemingway összeházasodott Elizabeth Hadley Richardsonnal, majd Párizsba költöztek. Az író innen küldött tudósításokat a görög-török háborúról a Toronto Star nevű kanadai lapnak. Ebben az időben csatlakozott a »párizsi modern irodalmi mozgalom«-hoz, amely főképpen az önkéntes száműzetésben élő, fiatal amerikai írókból és költőkből verődött össze."

1923-ban megjelent első műve, a Három történet és tíz vers, de karrierjét a 1925-ben kiadott, A mi időnkben című novellasorozat indította be igazán. Ezt követő évei többnyire utazgatással teltek – életének igen aktív írói korszaka volt ez, hisz több műve is ekkortájt látott napvilágot. Részt vett a II. világháborúban, hol elsőként vonult egy partizáncsapat parancsnokaként Párizsba (ezért először törvényszék előtt kellet felelnie, ám végül is kitüntették).


robinson P>!
Kedvenc filmes, könyves, írós idézeteim

„El kell fogadnod a szívedben zajló változásokat; éppúgy, ahogy elfogadod az évszakok változásait is. S ha egyszer szívedbe költözik a tél, próbáld derűs nyugalommal kiböjtölni a tavaszt”
(Ernest Hemingway)

Edvard Munch (1863-1944) Øvre Foss in Winter, 1881-82

!

1953-ban Az öreg halász és a tenger című művéért Pulitzer-díjat, egy év múlva pedig Nobel-díjat kapott. Utóbbit személyesen nem vehette át, mivel repülőgépével lezuhant Afrika fölött, s bár túlélte a zuhanást, súlyos sérüléseket szerzett. Ezután Ketchum városában élt, ám sokat gyötrődött mániás depressziója és magas vérnyomása miatt. Előbbi miatt elektrosokk-kezelést kapott, mely vélhetően hozzájárulhatott ahhoz, hogy 1961. július 2-án főbe lőtte magát.

Mindenesetre hagyott egy jó kis Bloody Mary-receptet az utókor számára:

„Fogj egy hatalmas kancsót (mert Bloody Maryből nem éri meg keveset csinálni) és töltsd meg annyi jéggel, amennyit elbír. Ezután önts bele fél liter jó orosz vodkát és ugyanennyi hűvös paradicsomlevet. Ehhez adj egy evőkanál Worcestershire szószt és kavard meg az egészet. Jöhet egy kis zellersó, cayenne bors és fekete bors és egy újabb nagy keverés. Ha kóstolás után túl etős lenne, mehet bele még paradicsomlé, ha viszont nincs elég tekintélye, dönts bele még vodkát."

/Idézet forrása: https://charivari.blog.hu/2015/07/21/igy_szerette_az_it…

Végezetül olvassuk el egy különösen szép alkotását:

Soha ne légy szomorú

Soha ne légy szomorú, ha a valóság túl rideg,
s ne keseredj el, ha nem találod helyed.

A valós élet olyan, mint a csörgedező patak,
előfordul néha, hogy nehezebben halad.

Ha nem találod céljaid, ne gyötörd magad,
idővel majd alakul, mi e percben csak gondolat.

Kérdezhetnéd, miért élünk, de senki nincs, ki választ ad,
minden napunk küzdelem, mely mindhalálig megmarad.

Ha csalódott vagy, s úgy érzed, hogy minden hullám összecsap,
gondolj bele, mennyi ember vállalná sorsodat.

Mindig csak a jóra figyelj, s hibáidat elfeledd,
ha önmagadat elfogadod, könnyebb lesz az életed.

Ha nem látod a fényt, a Napot, nyisd ki jobban a szemed,
gondjaid közt tartogat még csodákat az életed.

Mindig csak a mának élj, s az örök szabályt ne feledd:
A holnap mindig tiszta, mivel nem szennyezi semmi tett.A hozzászólások megtekintéséhez be kell jelentkezned!