Magyarország ​története 24 csillagozás

Romsics Ignác: Magyarország története

A ​rendszerváltozás óta, amely új korszakot nyitott a magyar történelemben, Romsics Ignác vállalkozott először arra, hogy Magyarország történetét a kezdetektől napjainkig, egy kötetben áttekintse. A több mint 600 oldalas nagy ívű munka öt fejezetben – közérthetően és olvasmányos stílusban – tárgyalja a magyar történetet. Az első fejezetben a magyar nép kialakulását és Kárpát-medencei megtelepedését, illetve az ezzel kapcsolatos teóriákat foglalja össze a szerző. A második tárgya a középkori magyar királyság története, majd a harmadik fejezetben a török invázióról, az ország három részre szakadásáról, és a három politikai egység eltérő fejlődéséről olvashatunk. A negyedik fejezet időhatárai a 18. század végétől 1918–19-ig tartanak, az utolsó, ötödik fejezeteben a Horthy-korszakról, 20. századi két nagy traumánkról: Trianonról és a holokausztról olvashatunk, majd továbblépve az államszocializmusról, illetve a szovjet megszállás koráról és az elmúlt negyedszázadról esik szó. A kötet… (tovább)

>!
Kossuth, Budapest, 2017
544 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789630990059

Enciklopédia 1


Kedvencelte 2

Most olvassa 16

Várólistára tette 32

Kívánságlistára tette 41


Kiemelt értékelések

Alvarando P>!
Romsics Ignác: Magyarország története

Monumentális munka Magyarország mondhatni talán legjobb történészétől. Kevesen vállalkoznak arra, hogy egy személyben írjanak egy ismeretterjesztő, de minden részletre és korszakra kiterjedő könyvet a magyar történelemről. Ő maga is elismeri az utószóban, hogy egy kihívásként érte meg, hogy a teljes magyar történelmet megírja és nagyon jól tette. A kötetet öt nagy fejezetre bontotta: őstörténet a honfoglalásig, a középkori magyar állam, a három részre szakadt ország, Magyarország a Habsburg Monarchiában és a trianoni Magyarország. Minden korszakban bemutatja a politika-, a gazdaság-, a társadalom-, a kultúra-és az életmódtörténet alakulását, olykor az adott korszak történéséről leírja, hogyan dolgozza fel a későbbiekben a művészet és a történetírás. Egyetlen negatívum, hogy a dualizmus politikatörténetét teljesen kihagyja 1867 után és a 20. századi magyar történelmet nagyon zanzásítva írja le. Véleményem szerint ez a könyv lehetett volna akár 700 oldal is, de ez a 482 oldalnyi törzsszöveg is mutatja a szerző megszokott alaposságát. A szöveget minden fejezetben külön színes képek egészítik ki, emellett a kötet végén egy bőséges irodalomjegyzék segíti az olvasót, ha tovább menne az őt érdeklő témákban. Ez a kötet ajánlható bárkinek, aki el szeretne mélyedni hazánk történelmében és csak egy kötetből szeretne tájékozódni.

3 hozzászólás
galu>!
Romsics Ignác: Magyarország története

Jó összefoglaló, alapvetően általánosan érdeklődők számára.
Saját kutatást csak szőrmentén tartalmaz, de azok pont hiánypótló témákban. (nemzeti tragédiák értékelése, milyen fejlettségi szinten volt az ország a nyugathoz képest a különböző korszakokban, összefoglaló a mindennapi életről)

Romsics úgy tűnik az olyan figurákat kedveli, akik a korszak realitásait figyelembe véve dolgoztak az ország javáért. (pl. Bocskai István, Mária Terézia és Deák Ferenc, nem pedig Thököly vagy Kossuth) Ennek ellenére egy-egy esemény vagy személy értékelésekor több esetben érdekes nézőpontokat is figyelembe vesz. Például a Rákóczi-szabadságharc esetén a kultúrára gyakorolt hatást.

A történelemmel ismerkedőknek, vagy általános ismeretterjesztőként igen ajánlott kiadvány!

Rozsomak69 >!
Romsics Ignác: Magyarország története

Nagyon érdekes és igazán remek összefoglalás Magyarország és a magyarság történetéről. Mindenkinek merem ajánlani, aki szereti a történelmet. Nagyon tetszett a tagolás és kifejezetten tetszett az adott korok társadalmi rétegződéseinek és szokásainak leírása. A XX. század második fele viszont kissé gyors léptékű volt és sokkal kevésbé részletes, de magamban ezt azzal magyarázom, hogy a szerzőnek, erről van egy különálló kötete is, így hibának nem tudom igazán felróni. Sok önjelölt történésznek és véleményformálónak érdemes lenne elolvasni.


Népszerű idézetek

Bla IP>!

A magyarok eredetével kapcsolatos különböző tévtanok vonzereje a rendszerváltást követő években nem csökkent, hanem nőtt. „A szabadság – állapította meg keserűen Vásáry István turkológus közel két évtizeddel a rendszerváltás után – nem a rendet, hanem a szabadosságot és káoszt hozta el minden területen. A magyar őstörténetben ez azt jelentette, hogy a dilettantizmus és átpolitizáltság soha nem látott mértékben öntötte el a területet.

Bla IP>!

Badiny Jós, Bakay és mások szerint tehát a tudomány feladata nem az igazságkeresés, hanem a nemzeti öntudat erősítése – akár tudománytalan eszközökkel, valótlanságokra épülő hamis mítoszok révén is. Talán nem kell bizonygatnunk e nézet veszélyeit. A történetírás megismerő funkciójának helyettesítése a múlt jelentését adottnak tételező ideológiával és propagandával magának a történetírásnak a végét jelenti.

1 hozzászólás
Alvarando P>!

A táborokkal természetesen együtt vonultak a markotányosnők, akik nemcsak ételt, italt, különböző használati cikkeket, hanem alkalomadtán kielégülést is nyújtottak a megfáradt hadfiaknak, és ennek során a murbus Gallicusnak nevezett vérbajjal is megajándékozták őket.

215. oldal

Bla IP>!

A honfoglaló magyarokra vonatkozó archeogenetikai vizsgálatokat először az olasz Carmela Guglielmino és munkatársai végeztek. Legfontosabb megállapításuknak az tűnik, hogy a magyarok legközelebbi rokonai genetikai szempontból nem a finnugorok, és nem is a törökök, hanem az „irániak”.

2 hozzászólás
Bla IP>!

Az anyai ági és az apai ági genetikai vizsgálatokból azt a következtetést vonhattuk le, hogy a honfoglalás kori leletanyag nem volt genetikailag egységes: míg a köznépi temetők leletanyaga inkább a ma élő magyar nyelvű populációk európai jellegzetességeit hordozta, az úgynevezett klasszikus honfoglalók nagy gyakorisággal ázsiai eredetű apai ági, illetve anyai ági genetikai elemeket hordoztak. Ezek előfordulása a ma élő magyar és székely népcsoportban, valamint a honfoglalás kori köznépi temetők leletanyagában csak igen kis százalékban fordul elő [sic!] . Ez azt mutatja, hogy a honfoglalók ázsiai eredetű genetikai mintázata a Kárpát-medencében a honfoglaláskor itt élő, főleg európai eredetű népekkel keveredve felhígult és a mai magyarság, székelység genetikailag nem különbözik a többi európai népcsoporttól

Kapcsolódó szócikkek: székely
NB14 >!

A lutheri, majd helvét és egyéb hitújító tanok terjedésének részben ugyanazok voltak az okai, mint másutt: a korai kereszténység puritán és plebejus eszményeinek felértékelődése a gazdag, hatalmas, és erkölcsi botrányaival felháborodást kiváltó egyház valóságával szemben; a vallásosság tartalmának racionális újraértelmezése (a tisztítótűz, valamint Mária és a szentek tiszteletének elvetése, a böjt eltörlése); a papi nősülés engedélyezése; az anyanyelvi szertartások bevezetése; a lelkipásztorok szorosabb kötődése kisközösségeket alkotó gyülekezeteikhez; s nem utolsósorban az egyházi földbirtokok megszerzésének lehetősége.

NB14 >!

Az egyes vallások hittételei közötti különbségekkel az egyszerű emberek természetesen nem voltak tisztában. Ők egyszerűen csak úsztak az árral, és az éppen leghitelesebbnek és legmeggyőzőbbnek tűnő prédikátort követték. Különösképpen ez jellemezte a városoktól távoli falvakban és pusztákon élő iskolázatlan embereket, akik egyáltalán nem tudtak eligazodni a felekezeti vitákban, s persze mély hitéletet sem éltek. A bírósági iratok megőrizték, hogy amikor az egyik ilyen egyszerű embert – egy juhászt – a vallásáról kérdezték, az a következő öntudatos választ adta: „Igaz református katolikus vagyok!” És természetesen eleven maradt az ördögökben és démonokban, valamint a varázslásban és a boszorkányságban való hit is.

NB14 >!

Bár a Porta céljának leginkább a megosztottság állandósítása, sőt növelése felelt meg, a Habsburgok gyengítése érdekében és állandó adófizetés terhe mellett teljesítették Bocskai kérését.

NB14 >!

Pázmány térítő munkája során elsősorban a főúri családok megnyerésére törekedett, mivel a jobbágyok, bár az 1606-os bécsi béke a mezővárosok és a falvak lakói számára is biztosította a szabad vallásválasztást, az esetek többségében urukat követték.

NB14 >!

Elhúzódó hadjáratai és azok tetemes költségei Bethlen Gábort nem akadályozták abban, hogy Erdélyt ismét felvirágoztassa.


Hasonló könyvek címkék alapján

Mattenheim Gréta: Magyarország
Kiss-Béry Miklós: II. Ulászló, II. Lajos és I. (Szapolyai) János
Hegedüs Géza: Korona és kard
Vécsey Aurél: Az Árpád-házi királyok
Horváth Jenő (szerk.): Királyok könyve
Zsoldos Attila: Nagy uralkodók és kiskirályok a 13. században
Jaap Scholten: Báró elvtárs
Estók János: A boldog békeidők
Hitre, tudásra
Faragó Imre: Helynévrégészet 2