Törvények 2 csillagozás

Platón: Törvények

Életünket mindvégig azzal kell töltenünk, hogy mi emberek, férfiak és nők, a legszebb játékokat játsszuk…
A Törvények, Platón hatalmas jogfilozófiai műve nemcsak jogalkotás, hanem a bűn lélektanának történetében is fordulatot jelent.
Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai kutatásai alapján szükség szerint javítva, átdolgozva vagy teljesen új fordításban közli az egyes dialógusokat, s tartalmazza az eddig magyarul nem olvasható szövegeket is.

>!
Atlantisz, Budapest, 2008
638 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789639165960 · Fordította: Bolonyai Gábor, Kövendi Dénes

Enciklopédia 18


Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 3


Népszerű idézetek

>!
Sli SP

ATHÉNI: De egy királyság, vagy egyáltalán valamely uralom, Zeuszra, tönkremehet-e, és ment-e tönkre valaha is más okból, mint saját magában rejlő okokból?

98. oldal, Harmadik könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: bukás · királyság
>!
Sli SP

ATHÉNI: (…) Mert nem szabad, hogy egy államban kiemelkedő tisztségeket nyerhessen valaki, azon az alapon, hogy gazdagságával kiemelkedik – ahogy általában akkor sem, ha gyorsaságával, szépségével vagy testi erejével válik ki –, de erény nélkül; sőt még az erény sem lehet jogcím, ha hiányzik belőle a józan ész.

117. oldal, Harmadik könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: állam · erény · józan ész
>!
Sli SP

MEGILLOSZ: (…) nem azért kell imádkozni és nem arra kell törekedni, hogy minden a kívánságunk szerint történjék, hanem hogy kívánságunk kövesse eszünket (…)

104. oldal, Harmadik könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: ész · kívánság
>!
Sli SP

ATHÉNI: (…) semmiféle önkényes erőszakra ne ragadtassuk magunkat házi szolgáinkkal szemben (…) Mert az, hogy ki tiszteli természettől fogva és nemcsak színleg a jogot és igazságot, és ki gyűlöli valóban az igazságtalanságot, itt derül ki, az ilyen emberekkel szemben, akik ellen könnyebb igazságtalanságot elkövetni.

231. oldal, Hatodik könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: igazság · igazságtalanság
>!
Sli SP

ATHÉNI: (…) a spártaiak szűkszavúak és a krétaiak is inkább az eszüket járatják, mint a szájukat.

42-43. oldal, Első könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: spártai
>!
Sli SP

ATHÉNI: Márpedig a legjobb nem a háború és nem a polgárháború – sőt könyörögnünk kell, hogy sohase jussunk ilyen kényszerhelyzetbe –, hanem az egymással való békesség és őszinte barátság. (…) az igazi jót a győzelemmel azonosítani olyan volna, mintha valaki azt gondolná, hogy akkor van a legjobb állapotban a test, ha betegségét megszüntették az orvosok, s az eszébe sem jutna, hogy van olyan test is, amely egyáltalán nem szorul gyógyításra. Aki tehát így gondolkozik az állam vagy az egyén boldogságáról, nem lehet sem jó politikus, ha csupán és elsősorban a kívülről fenyegető háborúkat tartja szem előtt, sem tökéletes törvényhozó, ha nem inkább a béke kedvéért szabályozza a háborús viszonyokat, semmint a háború kedvéért a békés viszonyokat.

23. oldal, Első könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: béke · győzelem · háború
>!
Sli SP

KLEINIASZ: Legyőzni önmagunkat, barátom, minden győzelem között az első és legszebb (…)

20. oldal, Első könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: győzelem
>!
Sli SP

ATHÉNI: (…) A valóságban azonban legtöbb hibánknak oka a túlságos önszeretet. Mert aki szeret, az elvakultan szereti azt, amit szeret, úgyhogy tévesen ítéli meg, hogy mi az igazságos, a jó és a szép, mivel azt véli, hogy a saját érdekét többre kell becsülnie az igazságnál. Pedig aki igazán nagyszerű ember akar lenni, annak nem önmagát, s nem a maga érdekeit vagy tetteit kell szeretnie, hanem az igazságosságot: akár önmaga, akár más az, akinek a cselekedetei igazságosak.

166. oldal, Ötödik könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: érdek · hiba · igazság · igazságosság · szeretet
>!
Sli SP

ATHÉNI: (…) A megtisztításnak egy szelídebb módja a következő: mindazokat, akik megélhetési nehézségeik folytán késznek mutatkoznak rá, hogy elszántan kövessék a nincstelenek vezéreit a vagyonosak ellen – az egész város nyavalyájának tekintve őket –, a lehető legnagyobb jóindulattal küldik el általában a városból, szép fedőnévvel gyarmatosításnak nevezve eltávolításukat.

171. oldal, Ötödik könyv (Atlantisz, 2008)

>!
Sli SP

ATHÉNI: (…) ha harc támadt az uralomért, a győztesek oly mohón kisajátították a város ügyeinek intézését, hogy az uralomból mit sem adtak a legyőzötteknek, de még az ivadékaiknak sem; hanem egész életükben aggódva vigyáztak rá, hogy azok közül senki se jusson vezető állásba, és így ne támadhasson fel ellenük, visszagondolva a hajdani sérelmekre. Mi most kijelentjük, hogy az ilyen államok nem is államok, és törvényeik nem igazi törvények, ha egyszer nem az állam közös javát tartják szem előtt. Mert ahol egyesek érdekeit szolgálják, ott a mi fogalmaink szerint pártharcosok, és nem polgárok élnek, szájukon a jog pedig nem egyéb, mint üres, puszta szó.

145. oldal, Negyedik könyv (Atlantisz, 2008)

Kapcsolódó szócikkek: állam · törvény

Hasonló könyvek címkék alapján

Arisztotelész: Politika
Epiktétosz: Kézikönyvecske
Epiktétos: Epiktétos kézikönyvecskéje
Plutarkhosz: Szókratész daimónja
Epiktétosz: Epiktétosz összes művei
Arisztotelész: A lélekről
Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások
Arisztotelész: Hermeneutika
Arisztotelész: Kategóriák
Plutarkhosz: Morálfilozófiai értekezések