Keresztyén ​misszió ma 2 csillagozás

Bevezetés
Michael W. Goheen: Keresztyén misszió ma

Michael Goheen könyve átfogó bevezetést kínál a missziológiával foglalkozó hallgatók és lelkészek, illetve a téma iránt érdeklődők számára. A keresztyén misszió új megközelítéséből kiindulva vázolja a bibliai és teológiai kiindulópontokat, feldolgozza a történelmi, ökumenikus, illetve globális valóságból eredő lehetőségeket és kihívásokat, majd ezekre alapozva keresi Jézus Krisztus mai egyházának teljességre törekvő tanúskodásának lehetőségeit élettel, szóval és tettel.
Michael W. Goheen (PhD) kanadai református lelkipásztor, missziológus. Gyülekezetplántáló lelkészként hét évig szolgált hazájában, majd a kilencvenes évek óta több intézményben oktatóként tevékenykedik. Számos cikk és könyv szerzője, illetve társszerzője. 2015 óta rendszeresen tart missziológiai továbbképzéseket Magyarországon lelkipásztorok számára.

>!
Kálvin, Budapest, 2019
432 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789635584222 · Fordította: Czövek Tamás

Enciklopédia 6


Kívánságlistára tette 1

Kölcsönkérné 1


Népszerű idézetek

anominus>!

Fennáll a veszélye, hogy különféle felekezeti és felekezetközi szervezetek, bizottságok és programok fogják a felelősségüknek tekinteni az irgalomért és igazságért végzett munkát. Ez tűnik a leghatékonyabbnak, viszont ennek következtében a gyülekezet elveszítheti önértelmezését, hogy tudniillik olyan missziói közösségként kell élnie, amely a saját környezetében munkálkodik az irgalomért és az igazságért.

anominus>!

Ez az individualizmus meggyengült ekkléziológiát eredményez, ami egyúttál a keresztyén egységet sem tekinti elsődleges fontosságúnak. Sőt, az egységet spirituális és földöntúli valóságként kezelik. Emellett az individualizmus nem veszi tudomásul azt a bűnt, amely elnyomó és igazságtálán struktúrákban ölt testet. Azt a megközelítést, amely ezt szem előtt tartja, gyakran azonosítják a ‫״‬társadalmi evangéliummal", és mint ilyet, elutasítják. E gondolkozás szerint a bűn gyakran az egyénre korlátozódik.

Kapcsolódó szócikkek: individualizmus
anominus>!

Az, hogy ragaszkodunk Krisztus kizárólagosságához, még nem fog felmenteni bennünket a felelősség alól, hogy tisztázzuk a keresztyénség és más vallások közti kapcsolatot.

anominus>!

A világegyház áttekintése tartják fenn a reménytelen szegénységet, az olyan evangélium, mely nem foglalkozik ezzel a valósággal, nem a Biblia teljes evangéliuma.

anominus>!

Hogyan ünnepelhetjük és testesíthetjük meg a modern technológia kínálta szabadságot úgy, hogy ugyanakkor elutasítjuk az ezen szabadsággal járó gyökértelenséget?

anominus>!

Minden vitán felül áll, hogy a keresztyén korszak a Nyugatra igen pozitív és meghatározó befolyással volt. Jürgen Habermas megerősíti ezt, amikor például azt állítja, hogy a szabadság, a társadalmi szolidaritás, az egyén lelkiismereti erkölcsisége, az emberi jogok és a demokrácia ‫״‬az igazságosság zsidó etikájának és a szeretet keresztyén etikájának a közvetlen öröksége. Ez az örökség lényegében változatlan formában a folyamatos kritikai alkalmazás és újraértelmezés tárgya.

anominus>!

Ahogy a keresztyén egyház behódolt ennek a nem biblikus dichotómiának, az evangélium az élet nagy részéről kiszorult. Ez a misszióra három módon hatott. Először is, a missziói parancsból kimaradt két dolog: az evangelizáció előnyben részesítése következtében kimaradt a társadalmi felelősségvállalás és a módszeres, holisztikus tanítványság. Másodszor, az értelem, a technológia és a jól szervezett intézmények révén megvalósuló, haladásba vetett derűlátó és szekuláris bizalom olyan „‬menedzsment-missziológiát” eredményezett, amely kitűnően szervezett volt, központosított bürokratikus struktúrák jellemezték, valamint stratégiák és módszerek játszották munkájában a főszerepet. Harmadszor, a nyugati individualizmus kritikátlan elfogadása következtében a missziói fáradozás kizárólag egyénekkel volt elfoglalva: a misszió feladata az egyének elérése és evangelizálása volt. Ennek során az egyház, Istennek a misszióban használt eszköze, elvesztette Istentől kijelölt helyét.

anominus>!

A kontextualizáció nem agytorna, amelyben két valóságot, az evangéliumot és a kultúrát próbáljuk egymással kapcsolatba hozni, hanem olyan konkrét napi feladat, amelyben igyekszünk megélni az evangéliumot az élet megannyi területén egy olyan kultúra közepette, amelyet valamilyen idegen vallási hitrendszer határoz meg.

anominus>!

Sőt, a humanizmus alapja az emberről alkotott olyan felfogás volt, amely az autonómiát és az egyéni szabadságot dicsőítette, s amely rendkívül derűlátó és naivan bizakodó volt az emberi jóság és képességek tekintetében.

Kapcsolódó szócikkek: humanizmus
anominus>!

A missziói találkozás olyan magatartás, amely ezt a vallásfelfogást komolyán veszi. Négy, egymással összefonódó valóságból ered: 1. a vallás a világ megértésének és a világban való életnek átfogó módja; 2. az emberi élet vallásos szemléletének számtalan fajtája van, aszerint, hogy közös kultúránkat milyen vallásos meggyőződés formálja; 3. minden vallási felfogás igaznak tekinti magát; 4. ezeknek a vallásoknak a követői átfogó meggyőződésüket meg akarják élni. A hűség tehát az egymással ütköző vallási meggyőződésekkel való missziói találkozásban, az ehhez vezető magatartásban keresendő.


Hasonló könyvek címkék alapján

David J. Bosch: Paradigmaváltások a misszió teológiájában
C. S. Lewis: Keresztény vagyok
Liu Csen-Jing: A Mennyei Ember
Alister E. McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába
Hodász András: Praliné a léleknek
Ursinus Zakariás – Olevianus Gáspár: Heidelbergi Káté
Eckhart mester: Az értelem fénye
Philip Yancey: Hová tűnt az örömhír?
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Elmélkedések az isteni liturgiáról
Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): A Názáreti Jézus III.