Katona Tamás (szerk.)

Az ​aradi vértanúk I-II. 4 csillagozás

Katona Tamás (szerk.): Az aradi vértanúk I-II. Katona Tamás (szerk.): Az aradi vértanúk I-II. Katona Tamás (szerk.): Az aradi vértanúk I-II. Katona Tamás (szerk.): Az aradi vértanúk I-II.

„Véget ​ért a magyarországi és erdélyi hadjárat és meghódoltatás, és megvan az a kellemes érzésem, hogy egyes-egyedül az én személyemnek köszönhető az ellenség megsemmisítése. A hadsereg és a történetírás feladata, hogy ennek a kijelentésnek az igazáról a valóságnak megfelelő ítéletet alkosson; jó lelkiismeretem és a diadal megnyugtat, olyan tetterővel vittem véghez mindent, minden vonatkozásban, amilyenre nem sok példa van a történelemben… Paszkevics amnesztiát követelt mindnyájuknak, kereken megtagadtam, csak a legénységnek adtam meg őrmestertől lefelé, a vezérekre, képviselőkre és tisztekre vonatkozólag magamnak tartottam fenn a további rendelkezés jogát – ez annyit jelent, hogy a vezéreket felköttetem, az ellenségnél szolgálatot vállalt osztrák tiszteket pedig, akik polgári foglalkozásúak voltak vagy őrmesterek a mi szolgálatunkban, közembernek besoroztatom… Az újságírók mind nekem fognak esni, kivált a derék angolok, nem bánom, a lelkiismeretem tiszta, csak igazságot… (tovább)

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Pro Memoria: Történelmi és művelődéstörténeti zsebkönyvtár Európa

>!
Európa, Budapest, 1983
1008 oldal · puhatáblás · ISBN: 9630730480
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1979
804 oldal · ISBN: 9631512479 · Fordította: Görgey István, Katona Tamás, Marczali Henrik, Matolay Etele
>!
Corvina, Budapest
546 oldal · puhatáblás · ISBN: 9631352110

Enciklopédia 11

Szereplők népszerűség szerint

Damjanich János · Kiss Ernő · Lázár Vilmos · Leiningen-Westerburg Károly · Nagysándor József · Poeltenberg Ernő · Schweidel József · Vécsey Károly


Most olvassa 4

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 4


Kiemelt értékelések

batyuvitéz>!
Katona Tamás (szerk.): Az aradi vértanúk I-II.

Nekem úgy ajánlották, hogy a legjobb könyv az aradi vértanúkról. Tetszett a részletssége, tudományos precizitása, a szemléletmódja.


Népszerű idézetek

Chöpp P>!

Damjanich János imája

Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-ről 6-ra virradóra

Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben – Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni – dicsértessék a Te neved mindörökké!
Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára! Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény Emiliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hitének erejével fogja viselni.
Áldd meg Aradot! Aldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen
                                                                                                             Damjanich

1. kötet, 206-207. oldal Levelek a börtönből

Kapcsolódó szócikkek: 1849 · Arad · Damjanich János
Chöpp P>!

Forrón szeretett gyermekeim!
Bocsássatok meg nekem, gyermekeim, miképpen én is megbocsátok nektek – ez halni készülő apátok kívánsága.
Ti tudjátok, mégpedig a legjobban, milyen híve voltam én az ausztriai háznak – és ilyennek is halok meg – mert én Magyarországot is azért szolgáltam, hogy Ausztriának javára lehessek. Ezért, gyermekeim – apátok ártatlanul hal meg – és az a tudat, hogy uralkodójának mindig a legjobb alattvalója volt, erősíteni fogja őt ezen az utolsó úton.
Ne tegyetek senkinek szemrehányásokat – Isten áldjon meg benneteket; imádkozzatok ártatlan lelkemért, ez az utolsó kívánsága szerencsétlen apátoknak
                                                                                                    Ernőnek
1849. október 5.

1. kötet, 209-210. oldal Kiss Ernő levele lányainak Dániel Jánosnénak és Bobor Györgynének

Kapcsolódó szócikkek: Kiss Ernő
2 hozzászólás
Chöpp P>!

Egyetlen, utolsó leheletemig szeretett Lizám!
A kocka eldőlt, és csak kevés órám marad még e világon, hogy előkészüljek a keserves lépésre. – A halál nem volna rettenetes rám nézve, ha egyedül állnék; de rád és ártatlan gyermekeimre való gondolat, drága Lizám, súlyosan nehezedik lelkemre.
[…]
A gyerekek […] a te szavaidból fogják megismerni apjukat, és ki mondhatná meg nekik jobban, mint te, hogy apjuk, bár az emberi törvények elítélték, szívében becsületes ember volt, aki meggyőződéséért halt meg. Rövidre van szabva az idő, melyet még e földön tölthetek, a levelet nemsokára át kell adnom, és nehezemre esik megválnom ezektől a lapoktól, hiszen ezek az utolsó szavaim hozzád. Isten áldjon és oltalmazzon, drága nemes feleségem, és adjon neked erőt, engem pedig részesítsen örök békéjében. Édes drága Lizám! Gyermekeim! Éljetek boldogan!

1. kötet, 221. oldal Leiningen-Westerburg Károly levele feleségéhez

Kapcsolódó szócikkek: Leiningen-Westerburg Károly
Chöpp P>!

Arad, 1849. IX. 9.
Szeretett drága angyali jóságú Emmám!
[…]
… most, hogy leszámoltam végképp a világgal, fájdalmasan ugyan – de nyugodtan nézek szembe – sorsom jövendő alakulásával és mindazzal, ami még történhetik velem – immár elvesztettem minden reményem – mindent elvesztettem, csak az irántad való végtelen, határtalan szeretetemet nem – ez a legmélyebb, legszentebb érzés, amit valaha éreztem, és ez el fog kísérni a sírba – ez emlék, az irántad érzett rajongás lesz egy jobb, örökké tartó jövendőbe vetett végső vigaszom, melyet már nem felhősíthetnek el földi dolgok.

1. kötet, 224. oldal Nagysándor József levele menyasszonyának, Schmidt Emmának

Kapcsolódó szócikkek: 1849 · Nagysándor József
Chöpp P>!

Arad, 1849. október 5.
Imádott, szegény feleségem!
[…]
Örökre istenhozzádot kell hát mondanom neked!! – megáldva mindazért a boldogságért, mellyel gazdagon megajándékoztál, és szívemből köszönve mindazt a szeretetet, melyet tőled kaptam!!
A jó isten óvjon téged és a kedves és szegény gyerekeket, ne hagyja, hogy túlságosan átengedjétek magatokat a mély fájdalomnak, terjessze ki kedves fejetek fölé mindenható és óvó kezét! … ez utolsó és hő fohászom! –
[…]
Gondolatban szorosan magamhoz ölellek mindnyájatokat, téged és a kedves gyerekeket! és maga, jó Paulineom, legyen még boldog! mert megérdemli. Isten veled!!
                                                                                         Szerencsétlen Ernőd

1. kötet, 228-229. oldal Poeltenberg Ernő levele feleségének

Kapcsolódó szócikkek: 1849 · Poeltenberg Ernő
Chöpp P>!

Kedves szentem, egyetlen Marim! Mindenem e földön! – Egy sejtelem mondja nekem, hogy holnap reggel, mielőtt még egyszer láthatnálak – elvérzettem – és velem több becsületes, derék bajtársaim.
[…]
Isten veled! Isten veletek! Szeretném beléd lehelleni utolsó sóhajtásom – de az úgyis meg fog történni. Én mártír vagyok, és ártatlanul halok meg. Az Isten, aki még sohasem hagyott el, most sem fog elhagyni – én pedig szellemképp körül foglak lebegni mindenha! Légy nyugodt, és élj boldogul – örök szerelemben. – Ott fenn ismét látjuk egymást, ha van egy jobblét. Képzeletemben dobogó szívemhez szorítlak, csókollak – és maradok síromig hű, szerető
                                                                                                   Vilmosod

1. kötet, 211. oldal Lázár Vilmos levele feleségének

Kapcsolódó szócikkek: Lázár Vilmos · mártír
Chöpp P>!

Drága, imádott Linám! szeretett, erényes, legkedvesebb feleségem! Látom, ez életem utolsó pillanata – meg kell halnom, tehát még egyszer isten veled, óvjon isten, vezessen minden lépésedben – utolsó leheletem, Lina, hogy odaát egy jobb életben bizonyosan újra egyesülünk. – Isten veled, jó lélek; és bocsáss meg mindazért a fájdalomért, amit talán akaratlanul is okoztam neked; csókollak, csókolom kedves lányomat – lányodat –, Gizellát. Isten veled.
Október 6., reggel 6 órakor                                        Szerencsétlen Károlyod

1. kötet, 229. oldal Vécsey Károly levele feleségének

Kapcsolódó szócikkek: Vécsey Károly
Chöpp P>!

Hosszú távollétek kioltják a hamis, de nem a valódi fényeket. A lámpák kialudtak, sötétség, mint tegnap. De még ezer meg ezer év múlva is oly fényesen tündöklenek a csillagok, melyekhez ma fölnézünk.

1. kötet, 153. oldal Leiningen-Westerburg Károly feljegyzései

Chöpp P>!

Öregségemre zendülőnek, felkelőnek, lázadónak, felségsértőnek tartanak, pedig mindig kimutattam mélységes undoromat az ilyesmi iránt; ezt csak a mindenható Isten végzése mérhette rám, mert nálam hívebb, becsületesebb szolgája sohasem volt őfelségének, az én császáromnak.

1. kötet, 190. oldal Schweidel József: Aradi fogságom naplója

Kapcsolódó szócikkek: Schweidel József
Chöpp P>!

Ha mi egyesülten nem hozzuk meg azt a kétségbeejtő határozatot, hogy megadjuk magunkat, még sokezer emberi élet esik áldozatul, egész vidékekre leírhatatlan nyomor és szenvedés zúdult volna.

1. kötet, 190. oldal Schweidel József: Aradi fogságom naplója


Hasonló könyvek címkék alapján

Margitay Gábor: Aradi vésznapok
Kossuth Lajos: Kossuth Lajos válogatott munkái
Dolinay Gyula (szerk.): Petőfi és a szabadságharc
Gracza György: Az 1848–1849-iki magyar szabadságharc története I-V.
Ambrus Attila József (szerk.): Klasszikusok novellái a magyar szabadságharcról
Tamási Áron: Hazai tükör
Demeter Zsófia: A pákozdi győzelem
Nyáry Krisztián: Fölébredett a föld
Benedek Elek: A szabadságharc kora
Bíró Szabolcs (szerk.): Forradalmak