Istenképek 1 csillagozás

Ahogy beteggé tesznek – és ahogy gyógyítanak
Karl Frielingsdorf: Istenképek

Manapság ​sokszor tapasztalhatjuk a torz, sőt démonikus istenképek szaporodását az okkult mozgalmak, a keletről jött szinkretista kultuszok, fundamentális közösségek és szekták körében, s ezek a lassan köztudatba ivódó elképzelések óhatatlanul hatással vannak lelki életünk alakulására. Ha mindehhez még gyermekkorból származó, élettel és szeretettel kapcsolatos rossz tapasztalatok is társulnak, melyek a szülők negatívan megélt személyiségjegyeinek kivetítései Istenre, joggal tehetjük fel magunknak a kérdést: vajon milyen istenkép él bennünk? A műben felvázolt Könyvelő-isten, a Hajcsár-isten , a büntető Bíró-isten vagy a démoni Halál-isten képe? S ha ezek élnek bennünk, hogyan szabadulhatunk meg helytelen elképzeléseinktől? Hogyan ismerkedhetünk meg az igazi Istennel?

Karl Frielingsdorf, a valláspedagógia és a pasztorálpszichológia professzora, számos életből merített történettel, biblikus példával és konkrét tanáccsal vezet rá minket, hogy… (tovább)

Eredeti cím: Gottesbilder: Wie sie krank machen – wie sie heilen

Eredeti megjelenés éve: 2004

Tartalomjegyzék

>!
Szent István Társulat, Budapest, 2019
86 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789633618929 · Fordította: Tringer László
>!
Szent István Társulat, Budapest, 2007
86 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633618929 · Fordította: Tringer László

Enciklopédia 3


Kedvencelte 1

Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 6

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

Jesper_Olsen >!
Karl Frielingsdorf: Istenképek

Karl Frielingsdorf: Istenképek Ahogy beteggé tesznek – és ahogy gyógyítanak

Nem sikerült elkapnom a könyv hullámhosszát, de elgondolkodtatott, hogy vajon bennem milyen Istenkép él…


Népszerű idézetek

Dominicana>!

Köszönöm Uram, hogy szabad vagyok.
Szabad embernek teremtettél engem,
És Isten gyermekeinek szabadságára
Rendeltél engem.

Most újjá teremtesz engem, szabad emberré,
Nem vagyok az többé, aki voltam.
Nem vagyok az többé, akinek tudtam magam,
Hanem akit belőlem alkottál.
Nem követelsz semmi teljesítményt.
Kudarcaim miatt nem ítélsz el.
A Tiéd vagyok.

Fogoly voltam és szabad vagyok.
A Te nevedre kereszteltek.
Gyermeked vagyok, és az is maradok
Teremtő lelked által
Újjá teremtve.
Nem kérdezem többé,
Megérdemlem-e, hogy éljek,
Hiszen általad élek.
Köszönöm neked Uram,
Most és mindörökké.

(Jörg Zink)

83. oldal · Jörg Zink

Karl Frielingsdorf: Istenképek Ahogy beteggé tesznek – és ahogy gyógyítanak

Dominicana>!

A saját, aktuális istenkép mindenekelőtt a szülők és más elsődleges referenciaszemélyek istenképeiből áll össze, vagy a szülők vallási beállítottságára és viselkedésmódjára vezethető vissza.

Ezt az istenképet a következő kérdésekkel vizsgálhatjuk: Szüleimnek mely tulajdonságait és beállítódásait viszem át Istenre? Milyen gyermekkori szülői üzeneteket – különösen negatív üzeneteket – adok tudattalanul Isten szájába? Ennek következtében vagy negatív alapállásomnak megfelelően tudattalanul milyen negatív démonikus istenkép alakult ki bennem, amely életemet most is akadályozza? Milyen gyermekkori túlélési stratégiákat viszek át vallási életemre és Istennel való viszonyomra, hogy az ő elismerését és odafordulását elnyerjem?

A tudatos felismerésnek eme fázisa után következik az Istennel való igazi szembesülés: Visszatekintek életemre a kezdetektől fogva, és feljegyzem, azóta mi mindent mért rám Isten: szenvedést, szükséget, sérelmeket és sebeket, együttérzés és szeretet hiányát.

Már itt felvetődik az első kérdés és panasz: Hol volt Isten, amikor szükséget szenvedtem, és amit gyermekként megoldani nem tudtam? Miért hagyott minduntalan cserben? Miért akarta, vagy legalábbis hagyta, hogy mindaz a rossz és fájdalmas dolog, melyet megtapasztaltam, megtörténjen velem? Nem tudta volna mindezt megakadályozni? Mindebből egy szemrehányó levél születhet, amely kezdetben inkább logikai, mint érzelmi jellegű. Ebben a szemrehányó levélben Istennel közölhetjük minden haragunkat és csalódásunkat, és szemrehányást tehetünk neki. […]

Testi gyakorlatok a szembesülés folyamatát jelentősen erősíthetik: ökölbeszorított kéz, kiabálás Istennel, köveket dobni a tengerbe (amely Istent szimbolizálja), ököllel, vagy egy bottal a vízbe csapni úgy, hogy a harag testileg is kifejeződjék. Ilyen módon az, akivel szembesülünk, akire indulataink irányulnak, világosan felismerhetővé válik. Egyes zsoltárokat ebben a fázisban harag-zsoltárokká alakíthatunk át. A 139. zsoltár különösen alkalmas erre.

32-33. oldal - Konkrét tanácsok az Istennel való viszony kialakításához

Karl Frielingsdorf: Istenképek Ahogy beteggé tesznek – és ahogy gyógyítanak

Dominicana>!

Hiszem Istenem, hogy teljesen más vagy,
mint ahogy elképzeljük;
nem lehet téged kép vagy alak formájában megjeleníteni

hiszek benned, szent erő,
aki számunkra anya és apa vagy
bölcsességben és jóságban,
és hogy a szenvedés és szükség sem szakít el tőled;
hiszem, hogy a földet és az eget te szülted,
a mindenséget nap- és bolygórendszerekkel,
és továbbra is életet adományozol,
még ha nem is érzékeljük;

hiszek a Názáreti Jézusban,
szereteted emberében,
aki belőled és benned élt és él,
fiadban és testvérünkben;
Mária, veled belső egységben,
szülte őt;
hozzád és hozzánk, emberekhez való szeretetből
és hűségből meghalt a keresztfán;
eltemették,
és feltámasztottad a halottaiból
veled való örök életre;

hiszek a Szentlélekben,
a teremtő szeretetben. […]

(Christa Peikert-Flaspöhler)

84-85. oldal - Hitvallás

Karl Frielingsdorf: Istenképek Ahogy beteggé tesznek – és ahogy gyógyítanak

Dominicana>!

A clairvaux-i Bernát apát 1145-ben levelet írt egykori rendtestvérének, III. Jenő pápának, amely még ma is aktuális, amelyben őt a teljesítmény-démontól óvja:
”Állandó gondban élek miattad… Félek, hogy számos elfoglaltságod szorításában nem látsz kiutat, és értelmed megkeményedik… Sokkal okosabb, ha időről időre visszavonulsz elfoglaltságaidtól, semhogy kötelességeid húznának maguk után, és egy olyan pontig juttassanak el, ahova magad sem akarsz eljutni; olyan pontig, ahol a szív megkeményedik. Hogy röviden és velősen közös nevezőre hozzam ennek a borzasztó betegségnek minden keservét: a szív keménysége esetén az istenfélelem és az emberek iránti együttérzés veszendőbe megy (Lk 18,4). Nézd csak, hova húznak ezek az átkozott elfoglaltságok… Csak idődet pazarold… Értelmetlen fáradozásnak teszed ki magad, amely csak károsítja a szellemet, kiüresíti a szívet, és eltékozolja a kegyelmet. Mindennek mi a hozadéka? Nem csak pókháló az egész?”

81. oldal

Karl Frielingsdorf: Istenképek Ahogy beteggé tesznek – és ahogy gyógyítanak

Dominicana>!

Isten személyesen tekint le rád, bárki, bármilyen légy is. Neveden szólít. Lát és megért téged, olyannak, amilyennek teremtett. Tudja, mi rejlik benned, ismeri minden érzésed és gondolatod, képességeidet és kívánságaidat, erős és gyenge oldaladat. Lát téged vidám és szomorú napjaidon. Együtt érez reményeiddel és megpróbáltatásaiddal. Részt vesz szorongásaidban, emlékeidben, lelki szárnyalásaidban és hanyatlásaidban. Körülvesz téged, és karjaiban hordoz. Arcvonásaidból olvas, akár mosolyról, akár könnyekről árulkodnak, egészséget sugároznak, vagy betegségtől fonnyadoznak. Gyengéden ügyel kezedre és lábadra. Hallja a hangod, szíved dobogását, még a légzésedet is. Nem szeretheted jobban saját magad, mint ahogy ő szeret téged. (Boldog John Henry Newman bíboros)

38-39. oldal

Karl Frielingsdorf: Istenképek Ahogy beteggé tesznek – és ahogy gyógyítanak

Dominicana>!

Isten személyes Isten és az ember az ő képére teremtetett. Az istenképiség alapján minden ember rendelkezik egy kiolthatatlan jósággal jellemezhető belső maggal, isteni életforrással, amely az ember énjének mélyén rejtőzik, és amelyből kiindulva az ember (Istennel való) továbbteremtő együttműködése megvalósul. Az emberi személy ezen egzisztenciális központjában lépünk sajátos módon kapcsolatba önmagunkkal és Istennel (1Kor 3,16; Jn 7,37 és köv.; 14,20; 15,1-8). Az életnek ez az Istenben megalapozott forrása mint a teljes élet pozitív alapja akkor is fennáll, ha az ember a bűn következtében elfordul Istentől, és saját maga akar “teremtővé” válni. Ilyenkor is fennmarad a teremtés ősi forrásához való visszatérés lehetősége.

14-15. oldal

Karl Frielingsdorf: Istenképek Ahogy beteggé tesznek – és ahogy gyógyítanak

Dominicana>!

Sok ember számára az “agresszió” kifejezés érzelmileg negatív tartalmú, szorongással és bűntudattal kapcsolódik össze. Ugyanakkor az agresszió szó (a latin “aggredi” szóból) eredetileg inkább pozitív jelentésű: hozzá menni, elébe menni, odafordulni. Az így értelmezett agresszió a barátság és a szeretet előszobája lehet. Az agresszív indulatok jó értelemben véve a jövő és a haladás irányába mutató életenergiákat szabadítanak fel. A szónak ebben az értelmezésében Istenre irányulóan is “agresszívek” lehetünk, azaz felé irányuló lépéseket teszünk. Ugyanis csak ilyen módon juthatunk hozzá közelebb, és tudjuk negatív istenképeinket a Biblia pozitív képeivel kiegészíteni. Az agresszió csak akkor válik életidegen erővé, ha kontroll nélkül és romboló szándékkal irányítjuk mások, vagy önmagunk ellen.

25. oldal

Karl Frielingsdorf: Istenképek Ahogy beteggé tesznek – és ahogy gyógyítanak

Kapcsolódó szócikkek: agresszió
Jesper_Olsen >!

A cselekvés első szabálya
Úgy bízzál Istenben,
Mintha a dolgok teljes
Sikere tőled függene,
Nem pedig Istentől;
De háríts rá minden nehézséget
Úgy mintha te semmit
Isten azonban mindent elvégezne.
(Gabriel Hevenesi S.J. 1705)

76. oldal

Karl Frielingsdorf: Istenképek Ahogy beteggé tesznek – és ahogy gyógyítanak

Dominicana>!

Az Istenben rejlő ellentmondások egysége érthetővé válik, amikor Istent egyidejűleg közelinek és mégis távolinak éljük meg, Őt az Elérhetetlennek és a Bennünk Lévőnek nevezzük; amikor hallgatásba burkolódzik, ugyanakkor minden dologban megszólít bennünket; mint irgalmas és jóságos Istent ismerjük, aki ugyanakkor igazságosságában kérlelhetetlen; névtelennek mondjuk, akinek ezernyi megnevezése van; szentnek tartjuk, aki viszont megengedi, hogy oly sok rémtettet és bűncselekményt hajtsanak végre.

13. oldal

Karl Frielingsdorf: Istenképek Ahogy beteggé tesznek – és ahogy gyógyítanak

Kapcsolódó szócikkek: Isten
Dominicana>!

A nehéz agresszív fázist többnyire egy belső felszabadulás követi, az üresség és mélységes vágyakozás megtapasztalásával egybekötve. Annak az első megsejtése, hogy Isten másféle, a megszokott, eddig jól bevált gyermeki tapasztalatokkal való szakítást eredményezi. Helyénvaló, ha ezektől – csalódások után – megválunk, hogy az Istennel való kapcsolatunkban tovább fejlődjünk és növekedjünk. A szakítás nehéz lehet, minthogy Istent még idegenszerűnek érezzük, mivel különbözik attól, amilyennek eddig tapasztaltuk. Ehhez társul még annak a belátása, hogy eleddig egy démonikus istent szolgáltunk. Mindezek a benyomások mély szomorúságot váltanak ki, amelyet engedjünk kibontakozni, juttassunk célzottan kifejezésre, és egy bizonyos idő után zárjunk le. Ebben nagy segítségünkre lehet a gyermeki istenképhez írott búcsúlevél. Ugyancsak hasznos, ha ebben az időszakban a szellemi lények közötti különbségtételt pontosítjuk, például a démon gonosz szellemével és Istennel folytatott szóbeli vagy írásos dialógus útján. Egy ilyen dialógus során csakhamar kiderül, hogy a démoni szellem többnyire a gyermekkor negatív, élettagadó szülői üzeneteit ragadja meg és szajkózza: “Ezt úgysem tudod”… “Ezt nem érdemled meg”… “Az élet sikerei másokat illetnek, nem téged”… “Add fel, és ne erőltesd a dolgot”. A jó szellem ezzel szemben az életre biztat és reményt ad. Erősíti az önbizalmat, és arra buzdít, hogy energiáidat és erőidet az igazi Isten keresésére összpontosítsd. Elérkezett az idő, hogy eldöntsd, melyik üzenetet követed. A jó és a rossz szellem közötti dialógus alapján a személyes életelveinket kijelölhetjük és megfogalmazhatjuk. Az életelvek felől döntést hozunk, és azokat a mindennapokban konkrét valóságra váltjuk.

35-36. oldal - Konkrét tanácsok az Istennel való viszony kialakításához

Karl Frielingsdorf: Istenképek Ahogy beteggé tesznek – és ahogy gyógyítanak


Hasonló könyvek címkék alapján

Bolyki László: Kegyelem és kalmárszellem
Anselm Grün: Teljes élet cölibátusban
Nancy Leigh DeMoss: Séta Istennel
Philip Yancey: Az imádság
Anthony De Mello: A szeretet útja
Avilai Szent Teréz: A belső várkastély
Cseri Kálmán: Miatyánk
Gyökössy Endre: Életet adó örömhír
Gyökössy Endre: Könyvecske a böjtről
David Seamands: Gyógyító sebeink