A ​Názáreti Jézus III. 5 csillagozás

A gyermekségtörténet
Joseph Ratzinger (XVI. Benedek): A Názáreti Jézus III.

Végre ​átnyújthatom az olvasóknak ezt a régóta ígért kis könyvet Jézus gyermekségtörténetéről. Nem harmadik kötete, inkább egyfajta kicsiny előtere ez a Názáreti Jézus alakjáról és üzenetéről szóló két korábbi kötetnek. Múltbéli és jelenkori magyarázókkal párbeszédet folytatva ebben most azt igyekeztem feltárni, amit Máté és Lukács Jézus gyermekkoráról mondanak evangéliumuk kezdetén. Minden bizonnyal nem kell külön mondanom, hogy ez a könyv semmiképpen sem tanítóhivatali aktus, hanem csupán „az Úr arca" (vö. Zsolt 27,8) személyes keresésének kifejeződése részemről. Így mindenki szabadon ellentmondhat nekem. Mindössze a rokonszenvnek azon megelőlegezését kérem az olvasóktól, amely nélkül nem létezik semmilyen megértés." XVI. Benedek pápa XVI. Benedek pápa megvizsgálja Jézus nemzetségtábláját; megvitatja, egyes kérdéseknél cáfolja a modern teológiai értelmezéseket (Jézus szűzi születése, a születés helye: Betlehem vagy Názáret?, a betlehemi csillag valósága). Hivatkozik mind a négy… (tovább)

>!
Szent István Társulat, Budapest, 2013
144 oldal · ISBN: 9789632772684

Kedvencelte 1

Most olvassa 1

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 6


Népszerű idézetek

Cicu>!

Az Isten szeretet. De a szeretetet meg is gyűlölhetik, amikor azt követeli, hogy önmagunkat meghaladva lépjünk ki magunkból. A szeretet nem romantikus, kellemes érzés. A megváltás nem wellness, fürdőzés önmagunk élvezetében, hanem éppen megszabadulás az énbe való kényszeres elzárkózásból. Ennek a megszabadulásnak az ára a kereszt fájdalma. A fényről szóló prófécia és a kereszt igéje összetartoznak egymással.

83. oldal

Lunemorte P>!

Az Isten szeretet. De a szeretetet meg is gyűlölhetik, amikor azt követeli, hogy önmagunkat meghaladva lépjünk ki magunkból. A szeretet nem romantikus, kellemes érzés. A megváltás nem wellness, fürdőzés önmagunk élvezetében, hanem éppen megszabadulás az énbe való kényszeres elzárkózásból. Ennek a megszabadulásnak az ára a kereszt fájdalma. A fényről szóló prófécia és a kereszt igéje összetartoznak egymással.
83. oldal

Lunemorte P>!

A családfa felépítését és a benne kibontakozó történetet persze teljesen Dávid alakja határozza meg, a királyé, aki egy örök ország ígéretét kapta: „Trónod örökké szilárd marad” (2Sám 7,16). A családfát, amelyet Máté közöl, ez az ígéret jellemzi. Háromszor 14 nemzedékből épül, előbb Ábrahámtól Dávidig emelkedik, azután Salamontól a babiloni fogságig ereszkedik, majd újra felemelkedik Jézusig tartva, akiben az ígéret célhoz ér. Megjelenik a király, aki mindörökre megmarad – persze teljesen másként, mint azt előképéből, Dávidból kiindulva gondolhattuk volna.

Ez a tagolás még nyilvánvalóbbá lesz, ha meggondoljuk, hogy a héber betűk számértéke Dávid nevében 14, s így a számok szimbolikája szerint is Dávid, az ő neve és a neki adott ígéret jellemzi az Ábrahámtól Jézusig vezető utat. Ebből kiindulva azt mondhatnánk, hogy a családfa ezzel a háromszor 14 nemzedékkel igazi Krisztus Király-evangélium: az egész történelem afelé tekint, akinek trónja örökké szilárd marad.

12–13.

Lunemorte P>!

Míg Máté a három tizennégyes sorozattal világos teológiai–szimbolikus struktúrát kölcsönöz a családfának, addig Lukács külsőleg felismerhető tagolás nélkül sorolja fel a 76 nevet. Ámde itt is felismerhetjük a történelem idejének egyfajta szimbolikus struktúráját: a családfa tizenegyszer hét tagot számlál. Lukács talán ismerte azt az apokaliptikus sémát, amely a világ történetét tizenkét részre osztja, s amely végül tizenegyszer hét nemzedékből áll. Vagyis ezzel minden feltűnés nélkül arra utalna, hogy Jézussal eljött „az idő teljessége”; hogy vele elérkezett a világ történelmének döntő órája: ő az új Ádám, aki újra „Istentől” származik – még radikálisabban, mint az első, nemcsak Isten leheletét kapva, hanem valóban mint „Fiú”. Egyfelől Máténál az idő szimbolikus struktúráját a Dávidnak adott ígéret jellemzi, másfelől Lukács azt akarja megmutatni – amennyiben Ádámig visszatér –, hogy Jézussal újrakezdődik az emberiség. A családfa olyan ígéretet fejez ki, amely az egész emberiséget érinti.

Ezzel összefüggésben érdemes megemlíteni a lukácsi családfa egy másik olvasatát, amelyet Szent Iréneusznál találunk. Ő nem 76, hanem 72 nevet olvasott a szövegében. A 72 (vagy 70) a világ népeinek száma volt a Kiv 1,5 szövegéből levezetve – ez a szám a lukácsi hagyományban később a 72 (vagy 70) tanítvánnyal kapcsolatban jelenik meg, akiket Jézus a tizenkét apostol mellé állított. Iréneusz azt írja: „Ezért mutatja meg Lukács, hogy a genealógia, amely az Úr nemzésétől Ádámig tart, 72 nemzedéket foglal magába. Összeköti a véget és a kezdetet, és megmutatja, hogy Jézus minden népet, amelyek Ádámtól fogva szétszóródtak, és minden nyelvet, sőt az egész emberi nemet mint ilyet Ádámtól kezdve újra egybefoglal önmagában. Ezért nevezte Pál Ádámot a jövendő előképének” (Adv. haer. III 22,3).

16–17.

Cicu>!

Jézus szabadsága nem a liberális ember szabadsága. Inkább a fiú szabadsága, s így a valóban vallásos ember szabadsága. Mint Fiú Jézus új szabadságot valósít meg, de ez nem a kötöttség nélküli ember szabadsága, hanem azé, aki egy az Atya akaratával, s aki az embert az Istennel való belső egység szabadságához segíti.

113. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Helmut Weber: Speciális erkölcsteológia
A Katolikus Egyház Katekizmusa
Josh McDowell – Don Stewart: Válaszok a keresztyén hitet vizsgáló nehéz kérdésekre
Bajtai Zsigmond: Krisztus tanúi a történelemben
Gyarmati Ildikó: Egyházi protokoll
YouCat – A katolikus egyház ifjúsági katekizmusa
XVI. Benedek pápa: Verbum Domini
Reinhard Marx: A tőke
Ferenc pápa: Evangelii gaudium – Az evangélium öröme
Kereszty Rókus: Krisztus