Agyunk ​által világosan 4 csillagozás

Jean-Pierre Changeux: Agyunk által világosan Jean-Pierre Changeux: Agyunk által világosan

A ​ne­u­ro­bio­ló­gi­ai is­me­re­tek olyan rob­ba­nás­sze­rű hir­te­len­ség­gel gya­ra­pod­tak az el­múlt év­ti­ze­dek­ben, amely akár a fi­zi­ka szá­zad eleji fej­lő­dé­sé­hez is mér­he­tő. A szi­nap­szis és funk­ci­ó­i­nak fel­fe­de­zé­se olyan ha­té­kony és szé­les­kö­rű kö­vet­kez­mé­nyek­kel járt, mint az atomi mű­kö­dés fel­tá­rá­sa. „Egy új világ tá­rult fel, s el­ér­ke­zett­nek lát­szik az idő, hogy e fel­hal­mo­zó­dott tu­dást a szak­em­be­rek szűk cso­port­já­nál szé­le­sebb kö­zön­ség szá­má­ra is hoz­zá­fér­he­tő­vé te­gyük, s ha lehet, meg­osszuk velük a lel­ke­se­dést, amely e te­rü­let ku­ta­tó­it fűti” – írja a fran­cia ne­u­ro­bio­ló­gus szer­ző. Mun­ká­ja zász­ló­bon­tás a kog­ni­tív tu­do­mány egé­szét te­kint­ve. Kon­cep­ci­ó­já­nak lé­nye­ge a dar­wi­ni sze­lek­ci­ós fel­fo­gás „bel­ső­vé té­te­le”, a szo­ma­ti­kus dar­wi­nis­ta fel­fo­gás ki­bon­ta­koz­ta­tá­sa az ideg­rend­szer mo­del­lá­lá­sá­ra.

Az érin­tett tu­do­mány­te­rü­le­tek: bio­ló­gia,… (tovább)

>!
Typotex, Budapest, 2012
336 oldal · ISBN: 9789632792675 · Fordította: Gervain Judit
>!
Typotex, Budapest, 2000
336 oldal · ISBN: 9639132632 · Fordította: Gervain Judit

Kedvencelte 1

Várólistára tette 12

Kívánságlistára tette 10

Kölcsönkérné 1


Népszerű idézetek

pjanos>!

A valóság próbája abból áll, hogy egy fogalmat vagy képet egybevetünk egy észlelettel. A teszt tehát az lenne, hogy a két neuroncsoport „rezonáns”, vagy éppen ellenkezőleg, „disszonáns”-e. A rezonancia az aktivitás felerősödésében, a disszonancia annak kioltódásában nyilvánul meg. Így következhet be azután a „rezonáns”, a valóságnak megfelelő, vagyis az „igaz” fogalom szelekciója. Magától értetődik, hogy az összehasonlítást végző szerkezet ugyanígy működne „belül” is, összevetve az emlékezet tárgyait, az észleleteket, képeket.

148. oldal 5. fejezet: Mentális tárgyak

pjanos>!

Egy mentális tárgynak állandósult nyomként való tárolása a memóriában, vagyis a tanulás közvetve történik. Nem „lenyomat”, melyet az észlelet hagy a neuronhálózatban, mint pecsétnyomó a viaszban. Nem is arról van szó, hogy a külvilággal való kölcsönhatás idegsejtek egy teljes egészében előhuzalozott csoportját hozza működésbe. Az elmélet alapvető kiinduló tétele az, hogy az agy spontán, átmeneti, „nagy vonalakban felvázolt” reprezentációt hoz létre, amelyeknek percről percre változik a gráfja. E különleges mentális tárgyak, e vázlatok vagy pre-prezentációk már a külvilággal való interakció előtt léteznek. Neuronok előhuzalozott csoportjainak, együtteseinek rekombinációjából jönnek létre, s mint ilyenek igen változatosak, de labilisak és átmenetiek. Csak néhány raktározódik el belőlük a memóriában, s ez szelekció eredménye!

148. oldal 5. fejezet: Mentális tárgyak

pjanos>!

Az életműködések nem akármikor, és nem akárhogyan nyilvánulnak meg. A szomjúság- vagy az éhségérzet, a szexuális vágy nem vezet azonnali iváshoz, evéshez vagy közösüléshez! Inkább egy motivációs állapotot hoz létre, amely azután ivásra, evésre, szeretkezésre ösztönöz, s amely a vágyak kielégítése után megszűnik.

116. oldal 4. fejezet: A tettek mezején


Hasonló könyvek címkék alapján

Pléh Csaba – Kovács Gyula – Gulyás Balázs: Kognitív idegtudomány
Robert Sekuler – Randolph Blake: Észlelés
Marco Mumenthaler: Neurológia
Szente Magdolna – Toldi József: A gerinces idegrendszer ontogenezise és plaszticitása
Juhász Pál: A klinikai neurológia alapjai
Christine Pauli: Az agy
Hámori József: Az idegsejttől a gondolatig
Norman Doidge: Hogyan gyógyul az agy?
Per Olov Enquist: Blanche és Marie könyve
Oliver Sacks: Zenebolondok