H. Anheier (szerk.) · M. Glasius (szerk.) · M. Kaldor (szerk.)

Globális ​civil társadalom 1. 0 csillagozás

H. Anheier – M. Glasius – M. Kaldor (szerk.): Globális civil társadalom 1.

A ​kötet célja egy­szer­re el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti. Az igen nagy gond­dal meg­írt és le­nyű­gö­ző szak­iro­dal­mat moz­ga­tó ta­nul­má­nyok igye­kez­nek kü­lön­bö­ző szem­pon­tok­ból meg­ra­gad­ni a civil tár­sa­da­lom fo­gal­mát és meg­ha­tá­roz­ni azt. Az ala­pos eset­ta­nul­má­nyok és a gaz­dag szo­cio­ló­gi­ai hát­tér­anyag segít a téma jobb meg­is­me­rés­ben, kö­rül­jár­ja azt. Az Év­könyv négy té­ma­kör­re kon­cent­rál. Elő­ször is három meg­ál­la­pí­tást tesz közzé a glo­bá­lis civil tár­sa­da­lom­ról: ezek ki­in­du­ló kö­vet­kez­te­té­sek és a jö­vő­be­li ku­ta­tá­sok­ra vo­nat­ko­zó hi­po­té­zi­sek egy­ben. Má­sod­szor, tömör váz­la­tot ad a fo­ga­lom ki­ala­ku­lá­sá­ról és a kü­lön­bö­ző de­fi­ní­ci­ók­ról. Har­mad­szor, be­mu­tat­ja az adat­gyűj­tés prob­lé­má­ját és a „mód­szer­ta­ni na­ci­o­na­liz­mus” ki­hí­vá­sát. Az utol­só rész össze­fog­lal­ja az ak­ti­vis­ták­ra és stra­té­gák­ra vo­nat­ko­zó konk­lú­zi­ó­kat, ame­lyek az egyes fe­je­ze­tek­ből… (tovább)

>!
Typotex, Budapest, 2004
492 oldal · ISBN: 963954826x · Fordította: Gyárfás Vera
>!
Typotex, Budapest, 2002
360 oldal · ISBN: 9789637546167 · Fordította: Gyárfás Vera

Hasonló könyvek címkék alapján

Vincent Liegey – Stéphane Madelaine – Christophe Ondet – Anne-Isabelle Veillot: Jólét gazdasági növekedés nélkül
Howard Zinn: Engedetlenség és demokrácia
Bőhm Antal: Helyi társadalom, önkormányzatok, településfejlesztés
Saul D. Alinsky: A civil szervezkedés ábécéje
Lányi András – Farkas Gabriella (szerk.): Miért fenntarthatatlan, ami fenntartható?
Tőkéczki László: Kell-e az államot lerombolni?
Helen Rose Ebaugh: A Gülen-mozgalom
George Orwell: Csavargóként Párizsban, Londonban
Kákai László: Önkormányzunk értetek, de nélkületek!
Antal Attila (szerk.): A civilek hatalma