Egyházjog 4 csillagozás

Erdő Péter: Egyházjog Erdő Péter: Egyházjog Erdő Péter: Egyházjog Erdő Péter: Egyházjog

A ​II. Vatikáni Zsinat különös hangsúlyt adott azoknak az egyházi értékeknek, amelyeket azután – mintegy „utolsó zsinati okmányként” – az 1983-ban megjelent új Egyházi Törvénykönyvnek kellett gyakorlati szabályok formájába öntve Isten népe életében megerősítenie. Majd tizenkét éve annak, hogy a jelen kézikönyv első kiadása napvilágot látott. Azóta az egyetemes egyházjog, de a hazai részleges egyházjog, sőt térségünk egész egyházi szervezete és élete is igen megváltozott. Az Apostoli Szentszék élénk jogalkotói tevékenysége új és új egyetemes jogszabályok alkotását eredményezte. Mindezeket a jogszabályi változásokat természetesen könyvünk átdolgozása során figyelembe kellett vennünk. A kötetet az egyházmegyei, plébániai, bírósági és más egyházi hivatali használatra szánjuk, de az egyházi közösség életébe tevékenyen bekapcsolódó krisztushívők és a vallás meg a jog világa iránt általában érdeklődők tájékoztatására is. Az oktatás szempontjából különösképpen a felsőfokú teológiai… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István Kézikönyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 2022
896 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789636120320
>!
Szent István Társulat, Budapest, 2014
896 oldal · ISBN: 9789632772561
>!
Szent István Társulat, Budapest, 2006
878 oldal · ISBN: 9789633617168

2 további kiadás


Enciklopédia 16

Szereplők népszerűség szerint

laikus

Helyszínek népszerűség szerint

szeminárium


Most olvassa 3

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

Dénes_Gabriella>!
Erdő Péter: Egyházjog

Jó áttekintést és magyarázatot nyújt az Egyházi törvénykönyvhöz.
Sosem fogom elfelejteni, hogy vendégdiákként a Sapientia SZHF-en Orosz Lóránt OFM-nél jelesre vizsgáztam ebből a tárgyból, ebből a könyvből.
Főleg azért nem, mert nekünk a CIC-cikkelyeket is tudnunk kellett, míg Kolozsváron az évfolyamtársaim úgy vizsgáztak, hogy az orruk előtt lehetett a törvénykönyv…


Népszerű idézetek

loci93 IP>!

Minden krisztushívő köteles állapotának megfelelően szent életre törekedni, s – ezzel is – az egyház erősödésén fáradoznia.

218. oldal, 652 (Szent István Társulat, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: élet · szentség
loci93 IP>!

Az egyházi javának szolgálatával függ össze a törvény ésszerűségének követelménye is. Az ésszerűség itt nem csupán az emberi józan észnek való megfelelést jelenti, hanem a legkorábbi keresztény időktől fogva azt, hogy az egyházi törvényeknek összhangban kell lenniük a világmindenséget teremtő s az egyházat megalapító és sajátos küldetéssel megbízó Isten üdvözítő tervének nagy gondolatával, az isteni ratióval, logosszal. Ez pedig nemcsak arra utal, hogy az egyházi törvények nem ellenkezhetnek a „természetjoggal” és a kinyilatkoztatás forrásaiban megtalálható „pozitív isteni joggal”, hanem arra is, hogy elő kell segíteniük az üdvösség tervének kibontakozását.

96. oldal, 136 (Szent István Társulat 2014)

loci93 IP>!

Az egyházi hivatal olyan feladatkör, amelyet lelki cél érdekében kell gyakorolni.

165. oldal, 443 (Szent István Társulat 2014)

Kapcsolódó szócikkek: hivatal
loci93 IP>!

A hatalom gyakorlási területét hagyományos kánonjogi kifejezéssel
fórumnak nevezzük. Az egyház sajátos valóságából, látható és
egyszersmind láthatatlan jellegéből (vö. LG 8) következik, hogy benne a
hatalom gyakorlása nem szorítkozik teljesen a társadalmi
vonatkozásokra, vagyis a külső fórumra, hanem érinti az egyének belső
életét, lelkiismeretét, azaz a belső fórumot is. A külső fórum
sajátossága egyfajta nyilvánosság: a hatalom gyakorlása előírt
formaságokhoz, bizonyítható tényekhez kötődik. A belső fórum a jogi
bizonyítékokkal nem igazolható, rejtett valóságok világa, ahol a
hatalom gyakorlásához sem szükségesek a bizonyítékok.

155. oldal, 404 (Szent István Társulat 2014)

Kapcsolódó szócikkek: hatalom
loci93 IP>!

Az egyházi rend szentségében való részesedés szempontjából a krisztushívők két csoportra oszlanak: a klerikusokra (felszentelt vagy más szóval szent szolgálatot teljesítő személyek, „ministri sacri”) és a világiakra (laici) vagyis azokra a krisztushívőkre, akik az egyházi rendben nem részesedtek.

213. oldal, 635 (Szent István Társulat 2014)

Kapcsolódó szócikkek: keresztény · laikus · pap
loci93 IP>!

Az ember származási helye (locus originis) az a hely, ahol születésekor szüleinek lakóhelye vagy ennek hiányában pótlakóhelye volt. Ha a szülőknek nem ugyanaz a lakóhelye vagy a pótlakóhelye, akkor az anyáé az irányadó. Ha a szülők (vagy legalább az anya) lakóhelynélküliek voltak, származási helynek a születés helye számít, kitett gyermek esetében pedig az a hely, ahol megtalálták (101. k.).

138. oldal, 342 (Szent István Társulat 2014)

loci93 IP>!

A római jogból származó ősi kánonjogi elv szerint általában a tény nem tudása mentesít, a jog nem tudása nem mentesít a kötelezettség alól (RJ 13 in VI°: Ignorantia facti, non iuris excusat).

103. oldal, 180 (Szent István Társulat 2014)

Kapcsolódó szócikkek: római jog
loci93 IP>!

A klerikusok kötelesek együttműködni egymással, mivel mindnyájan ugyanazon fáradoznak: Krisztus testének építésén. A testvériség és az imádság általános kötelékén kívül ennek mindazokban a konkrét formákban is meg kell nyilvánulnia, amelyeket a részleges jog előír.

246. oldal, 757 (Szent István Társulat, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: ima · testvériség
loci93 IP>!

Megjegyzendő, hogy a Codex szerint nem érvénytelen, ha valaki önmagára szavaz, sőt a jog ezt nem is tiltja. Ennek a lehetőségnek a meghagyása célszerűnek látszik, hiszen különben mindig vizsgálni kellene, hogy melyik szavazatot ki adta le. Más kérdés, hogy erkölcsileg helyes-e ilyet tenni.

182. oldal, 512 (Szent István Társulat 2014)

loci93 IP>!

A papnevelés kötelező színhelye a nagyszeminárium (seminarium maius). Ez olyan sajátos felsőfokú (vö. 234. k. 2. §, 254. k. 2. §) oktatási és nevelési intézmény, mely a papságra készülőket képzi hivatásukra. Noha a magyar világi jog a szemináriumokat mint oktatási intézményeket hittudományi főiskolának ismeri el, az egyetemes egyházjog szerinti nagyszeminárium (tehát nem a német nyelvterületen sajátos történelmi okból kialakult, kivételes jogszabályokon alapuló különleges intézmények) egyszerre oktatási és nevelési intézmény.

233. oldal, 706 (Szent István Társulat, 2014)

Kapcsolódó szócikkek: egyház · intézmény · jog · nevelés · oktatás · pap · szeminárium

Hasonló könyvek címkék alapján

Athanasius Schneider: Katolikus Egyház, merre tartasz?
Kereszty Rókus: A Bárány menyegzője
Cserháti József: Az egyház
Balanyi György: A szerzetesség története
Liguori Szent Alfonz: Szűz Mária dicsősége
Moldova György: Negyven prédikátor
Bajtai Zsigmond: Krisztus tanúi a történelemben
Gárdonyi Máté: Bevezetés a Katolikus Egyház történetébe
Robert Sarah – XVI. Benedek: Szívünk mélyéből
Szent II. János Pál: A test teológiája