vargarockzsolt értékelése


vargarockzsolt>!
Tóth Imre: Szabadság és igazság

Tóth Imre: Szabadság és igazság Matematikai gondolkodás és filozófiai elmélkedés

Egy matematikus, aki a nemeuklidészi geometria alapján magyarázza a világot, egy filozófus, aki Platon és Hegel tanításait felhasználva az emberi eszmék magasabbrendűségét és szabadságát hirdeti az anyagi világ felett. A könyv stílusát az őszinte hit pátosza határozza meg, ezért néhol akár fellengzősnek is nevezhetnénk, ha rosszindulatúak volnánk, de nem vagyunk rosszindulatúak.
Olyan Magyarországon élünk, ahol a miniszterelnök szerint* Európát a kereszténység emelte világhatalommá, és a nacionalizmus az a modern eszme, amely újra hatalmassá teheti – ilyenkor meg kell becsülni, ha valaki a Nyugat szellemiségét a kritikai gondolkodással, a szubjektum szabadságával azonosítja**.
A kötet második részét a szerző Gottlob Frege német filozófus matematikai, logikai, filozófiai és politikai nézetei megsemmisítésének szenteli. Frege 1925-ben meghalt, ezért nem tud védekezni. Így járhat mindenki, aki nyilvánosság elé lép a nézeteivel, vonjuk le a tanulságot, és ez akár arra is ösztönözhetne, hogy a vitában ne foglaljunk állást, de nem így teszünk: csekély matematikai tudásunk és alaposabb politikai-filozófiai ismereteink alapján úgy látjuk, Tóth Imrének igaza van: ez a Frege alaposan mellényúlt a dolgoknak, és ha nem hal meg, útja valószínűleg Hitler táborába vezette volna.

Befejezésül néhány mondat a szerzőről. Tóth Imre Szatmárnémetiben született 1921-ben, matematikus volt, a bukaresti egyetemen tanított, 1969-ben kivándorolt Németországba, ahol a regensburgi egyetemen a tudományfilozófiai tanszék vezetését bízták rá. Élete utolsó éveit Párizsban töltötte. 2010-ben hunyt el. Könyvei világszerte ismertté tették a nevét. Műveinek egy olasz nyelvű kötetben kiadott jegyzéke kétszáz oldalt tesz ki.

Magyarul kiadott művei:
Isten és geometria (Budapest, Osiris, 2000)
Zsidónak lenni Auschwitz után (Budapest, Pont Kiadó, 2001)
Palimpszeszt, Szavak egy háromszög előtt (Budapest, Typotex, 2001)
Bécstől Temesvárig, Bolyai János útja a nem-euklideszi forradalom felé (Budapest, Typotex, 2002)
Szabadság és igazság (Budapest, Typotex, 2011)
Várdy Péter: „Az életben van, amit az ember nem tesz… és tesz — Beszélgetések Tóth Imrével” (Budapest, Pont Kiadó, 2004)

Egy hosszabb öninterjú, amelyben e könyvének fontosabb téziseit is kifejti, itt olvasható: http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidve…


*http://galamus.hu/index.php…
**http://moly.hu/karcok/142719

18 hozzászólás

Tóth Imre: Szabadság és igazság

Tóth Imre: Szabadság és igazság

A vi­lág­hí­rű ma­te­ma­ti­ka­fi­lo­zó­fus-tör­té­nész utol­só kö­te­té­ben is a dog­mák nél­kü­li gon­dol­ko­dás leg­je­len­tő­sebb his­to­ri­kus pró­bá­ja­ként mu­tat­ja be a nem­euk­li­de­szi geo­met­ri­át. Tu­do­má­nyos és fi­lo­zó­fi­ai gon­dol­ko­dás mér­kő­zé­sét kö­vet­het­jük nyo­mon.

Hirdetés