Sceurpien I értékelése


>!
Sceurpien I
Johannes Öhquist: A Führer birodalma

Ezt a könyvet azért kaptam kölcsön, mert ebből majd én megtudom, mennyire is voltak igazságosak a nácik…
Hát ezt nem érte el. Nem is érhette el. Folyamatosan sértegetett, de legalább jól tudtam vele veszekedni, és épp emiatt nagyon is élveztem.


Johannes Öhquist: A Führer birodalma

Johannes Öhquist: A Führer birodalma

ELŐSZÓ

Dr. Joseph Goebbels birodalmi miniszter egyik beszédében, amelyet 1933 szeptember 28-án, genfi sajtófogadásán tartott, többek között a következőket mondotta: „A nemzetiszocializmus problémája annyira újszerű s gyakorlati kialakulása Németországban a világ számára annyira előzmény nélkül való, hogy behatóan kell vele foglalkozni, míg valaki megérti, vagy éppenséggel jóindulatot érez irányában. Mert valóban egyedülálló és soha elő nem fordult kísérlet egy ország sorsának kiformálására, más módszerekkel, mint amelyek eddig szokásosak voltak.”

A külföldinek, akinek nem állott módjában saját szemeivel meggyőződni arról, mint tükröződik vissza a német nép legszélesebb köreiben a nemzetiszocializmus élménye, óvakodnia kell a mozgalom lényegére és értékére vonatkozó elhamarkodott ítéletektől. Különösen a külföld intellektuális rétegei, amelyek még teljes mértékben hagyományos politikai nézeteik hatása alatt állnak, s mint ilyenek sajátítják ki a maguk számra az igazságosság, tárgyilagosság és megértés erényeit, igyekezzenek kellő önuralmat és türelmet összeszedni annak a jelenségnek tárgyilagos tanulmányozására, amely néhány év alatt egy egész népet lelkileg átalakított, gazdaságilag meggyógyított és amelynek kisugárzásai messze szétáradnak országuk határain túl.

Ilyen tárgyi tanulmányt akar ez a könyv közzétenni. Nincsenek propagandisztikus vagy polémikus céljai, hanem elsősorban elfogulatlan tényleírás akar lenni. A valóság olyan becsületes és meggyőző nyelven beszél, hogy a dicséret vagy gáncsolás csak zavarólag hatna. Ahol vélemények vannak beszőve az ismertetésbe, azok főként külföldiek személyes tapasztalatainak közlésére szorítkoznak s legnagyobbrészt a jegyzetek közé kerültek. Ezek a jegyzetek nemcsak a szöveget mentesítik a részletektől s teszik olvashatóbbá, hanem azt a célt is szolgálni akarják, hogy ez a mű megbízható kézikönyvként legyen használható.

A szerző, mint külföldi, egy esztendőt fordított a nemzetiszocializmus tanulmányozására. Mi több: megismételt, hónapokra terjedő németországi tartózkodásai alatt a nemzetiszocialista mozgalom személyes élményévé vált. Úgy ismerte meg a nemzetiszocializmust, mint egy kizárólag német jellegű politikai-társadalmi jelenséget, amelyet más országokban leutánozni nem lehet. Egyúttal azonban azt is felismerte, hogy hatásai nem korlátozódnak és ne is korlátozódjanak egyedül a német népre. Mert ebben a jelenségben olyan, már ma is megfigyelhető materiális, szellemi és szociális fejlődés csírái rejlenek, amelyeknek befolyása messze túlterjed az anyatalaj határain.

Berlin, 1940 szeptember hó.
Johannes Öhquist.

Hirdetés