!

spártai fogalom

P. G. Wodehouse: Bertie Wooster állja a sarat
Hérodotosz: A görög-perzsa háború
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Thuküdidész: A peloponnészoszi háború
Xenophón: Anabaszisz
Platón: Törvények
Marcus Tullius Cicero: Tusculumi eszmecsere
Cecilia Anghelescu Sămărghiţan: Fiam szíve

Idézetek

>!
Sli SP

Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak:
megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.

539. oldal, Hetedik könyv (Osiris, 2007)

Kapcsolódó szócikkek: haza · sírfelirat · Spárta · spártai · thermopülai csata
1 hozzászólás
>!
Sli SP

– (…) De mit is beszélek én itt lopakodásról? Hiszen hallom, ó, Kheiriszophosz, hogy ti spártaiak, már a teljes jogúak, kora gyermekségetektől fogva gyakoroljátok a lopást, és nemhogy rútnak, hanem egyenesen szépnek tartjátok a törvény által nem tiltott dolgokat elcsenni. Sőt, hogy minél ügyesebben és észrevétlenebbül próbáljatok lopni, törvénybe hoztátok, hogy akit lopáson rajtakapnak, azt megkorbácsolják. Nagyon is itt van most az ideje, hogy neveltetésedről bizonyságot adj, és vigyázz, hogy rajta ne kapjanak bennünket, amikor fellopakodunk a hegyre, nehogy aztán nagyon elverjenek bennünket.
– De én is azt hallottam rólatok, athéniekről – mondta Kheiriszophosz –, hogy szörnyű ügyesen lopjátok a közvagyont, noha szörnyű veszély fenyegeti a tolvajokat, és hogy legkiválóbb polgáraitok a legjobb tolvajok, ha ugyan ti a legkiválóbbakat tartjátok méltónak a főhivatalokra. Úgyhogy itt az ideje, te is adj bizonyságot neveltetésedről.

153-154. oldal, IV. könyv (Európa, 1968)

Xenophón: Anabaszisz A tízezrek hadjáratának története

Kapcsolódó szócikkek: athéni · lopás · spártai · tolvaj · Xenophón
>!
Sli SP

Mert nem igaz, amit egyesek állítanak, hogy az argosziak súlyos vereségük után a gyász jeléül lenyiratkoztak, a spártaiak pedig győzelmük örömére hosszú hajat növesztettek; és az sem igaz, hogy a spártaiak amiatt kaptak kedvet a hosszú hajviselethez, hogy a Korinthoszból Lakedaimónba menekült Bakkhiadák kopaszra nyírt fejükkel csúf és visszataszító látványt nyújtottak, mert ez a szokás Lükurgosztól ered. Ő mondta állítólag, hogy a hosszú haj a szebbeket még szebbé és a rútakat még ijesztőbbé teszi.

833. oldal, Első kötet - Lüszandrosz (Osiris, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: haj, hajszál · hajviselet · Lükurgosz · spártai
>!
Sli SP

(…) saját maga tört be Boiótiába, és sok kárt okozott a thébaiaknak. De azért kudarcok is érték, és amikor megsebesült, Antalkidasz így szólt hozzá: „Szép tandíjat kapsz te a thébaiaktól, mert megtanítod őket a harcra, pedig nem is akarták, és nem is értettek hozzá.” A thébaiak, mint mondják, akkor valóban harciasabbak voltak, mint valaha, mert a lakedaimóniak a rengeteg háborúval megedzették őket a hadviselésre. Ezért tiltotta meg hajdan Lükurgosz három úgynevezett intő rhétrájában, hogy a spártaiak gyakran hadakozzanak ugyanazon ellenség ellen, nehogy az megtanulja tőlük a hadviselést.

940. oldal, Első kötet - Agészilaosz (Osiris, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: ellenség · háború · hadviselés · harc · II. Agészilaosz · Lükurgosz · spártai
>!
Sli SP

(…) a lakedaimóniak nem azt akarják tudni ellenségeikről, hogy hányan, hanem hogy hol vannak.

554. oldal, Második kötet - Kleomenész (Osiris, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: ellenség · spártai
>!
Sli SP

Éjszaka a lakedaimóniak először arról tanácskoztak, hogy az asszonyokat elküldik Krétába, de azok ellenszegültek, sőt Arkhidamia karddal a kezében megjelent a tanácsházban, és a nők nevében szemrehányást tett a férfiaknak, mert feltételezték róluk, hogy élni kívánnak, ha Spárta elvész.

113. oldal, Második kötet - Pürrhosz (Osiris, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: Kréta · nők · Spárta · spártai
Hirdetés
>!
Sli SP

Boldogságban meghalni nem szerencsétlenség, amint Aiszóposz mondja, hanem a legnagyobb jótétemény, mert így a dicső tettek elkövetője biztonságba jut, és nincs kitéve a sors változandóságának. Diagoraszt, az olümpiai győztest, aki megérte fiainak, sőt unokáinak győzelmét és megkoszorúzását is, ezért figyelmeztette helyesen egy spártai ember: „Most halj meg, Diagorasz, hiszen az Olümposzra úgysem szállhatsz.”

41. oldal, Második kötet - Pelopidasz (Osiris, 2005)

Kapcsolódó szócikkek: Aiszóposz / Aesopus · boldogság · halál · spártai
>!
Sli SP

Athéniak: Ami az isten jóindulatát illeti, az, reméljük, minket sem fog cserbenhagyni. Hiszen mi semmi olyasmit nem kívánunk vagy teszünk, ami ellentmondana az emberek istenről való véleményének vagy egymás iránt táplált érzelmeinek. Istenről nagy valószínűséggel, az emberről pedig minden bizonnyal állíthatjuk, hogy a természetükben mindig ott rejlő kényszer alapján, ha megvan rá a hatalmuk, uralkodni akarnak. Ezt a törvényt nem mi találtuk ki, s fennállása óta nem mi alkalmazzuk először, hanem már készen örököltük, s minden időkre érvényes örökségként fogjuk is hátrahagyni. Ha e szerint járunk el, azt abban a tudatban tesszük, hogy ti vagy bárki más hasonló hatalom birtokában ugyanúgy cselekednék, mint mi. Így hát nyilvánvalóan semmi okunk nincs a félelemre, hogy az istenek jóindulatát esetleg elveszítjük. Ami pedig a lakedaimóniakról alkotott véleményeteket s azt a reményeteket illeti, hogy már csak becsületből is segítségetekre sietnek, nos, ebben az esetben csodálattal illethetjük gyermekhez illő bizalmatokat, de nem irigyeljük balgaságotokat. Mert igaz, hogy a lekedaimóniak, ha egymás közti érintkezésükről vagy hazai törvényeik tiszteletéről van szó, kiválóan viselkednek, de sokat lehetne arról beszélni, hogyan bánnak másokkal, s röviden szólva úgy jellemezhetjük őket, hogy aligha ismerünk még egy népet, amely a legteljesebb nyíltsággal azt tartja tisztességesnek, ami neki kellemes, és azt jogosnak, ami neki hasznos. S mivel ilyen a gondolkodásmódjuk, nagyon alaptalan a reményetek, hogy megmentenek.

402. oldal, Ötödik könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: athéni · emberi természet · hatalom · spártai
>!
Sli SP

S ha ti azt válaszoljátok, hogy nem fogadjátok el ajánlatunkat, de mint barátaink, szeretnétek, ha a visszautasításból nem származna károtok, s a felkínált függetlenséget sem tartjátok veszélytelennek, s ezt jog szerint olyanoknak kellene felajánlani, akik képesek is annak elfogadására, de senkit sem szabad rákényszeríteni, akkor én tanúnak hívom e föld isteneit és héroszait, hogy jó szándékkal érkeztem, de nem nyertem meghallgatást. S ha földeteket végigdúlva próbállak majd kényszeríteni, azt sem tartom majd jogtalanságnak, hiszen erre két méltányos ok is kényszerít. Egyrészt az, hogy a lakedaimóniakat, ha ti minden jóindulatuk ellenére sem akartok hozzájuk csatlakozni, ne érje kár a ti Athénnak fizetett adótok miatt, másrészt pedig, hogy a helléneket se akadályozzátok meg a szolgaság lerázásában. Hiszen különben nem volna semmi értelme, hogy így tegyünk, s nekünk, lakedaimóniaknak, nem is volna jogunk senkit akarata ellenére felszabadítani, ha ezt nem egy nagy, közös érdek parancsolná. Mi nem uralomra törünk, hanem inkább mások uralmát akarjuk megtörni, s a többséggel szemben követnénk el jogtalanságot, ha miközben mindenki számára ki akarjuk vívni a függetlenséget, elnéznénk, hogy ti nekünk ellenszegüljetek.

314. oldal, Negyedik könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: Braszidasz · függetlenség · spártai
1 hozzászólás
>!
Sli SP

El kell érnie, hogy a hellének önmaguk tegyék tönkre egymást. Hozzátette, hogy az athéniak alkalmasabbak arra, hogy nekik az uralomból részt adjon, mert hadviselésük kifejezett célja és módja jobban szolgálja a király érdekeit. Ugyanis segítenek leigázni a helléneket, s nemcsak a maguk számára, a tenger egy részén, de számára is mindazokat, akik csak királysága területén élnek, a peloponnészosziak azonban, velük ellentétben, felszabadítóként jelennek meg. S nem valószínű, hogy úgy szabadítják fel a helléneket a hellének elnyomása alól, hogy egyúttal ne szabadítanák fel őket a barbárok uralma alól is, feltéve, hogy addig nem rendítik meg hatalmukat. Azt tanácsolta tehát, először hagyja, hogy a két fél meggyengítse egymást, s ha majd a lehető legnagyobb mértékben korlátozta az athéniak hatalmát, akkor űzze ki területéről a peloponnészosziakat.

567. oldal, Nyolcadik könyv (Osiris, 2006)

Kapcsolódó szócikkek: Alkibiadész · athéni · spártai
1 hozzászólás