!

hindu fogalom

Gabriel García Márquez: A bölömbikák éjszakája
Széchenyi Zsigmond: Năhar
Ilija Trojanow: Világok gyűjtője
Andy Weir: A marsi

Idézetek

>!
fióka P

In­di­án he­gyi ös­vé­nye­ken me­ne­kül­tünk, és mi­köz­ben egy­re el­ve­szet­tebb­nek hit­tük ma­gun­kat, mind több és több hely­ről hal­lot­tuk, hogy a ten­ge­rész­gya­lo­go­sok a sár­ga­láz le­küz­dé­se ürü­gyén el­özön­löt­ték az or­szá­got, és min­den út­juk­ba ke­rü­lő há­za­lót le­ka­sza­bol­nak, akár hi­va­tá­sos, akár al­kal­mi árus, de nem­csak a benn­szü­löt­tek­kel vé­gez­tek óva­tos­ság­ból, ha­nem szó­ra­ko­zás­ból a kí­na­i­ak­kal, meg­szo­kás­ból a né­ge­rek­kel, a hin­duk­kal pe­dig azért, mert kí­gyó­bű­vö­lők, majd el­pusz­tí­tot­ták a nö­vény­ze­tet, az ál­lat­vi­lá­got és – amennyi­re tud­ták – az ás­vány­kin­cse­ket, mert or­szá­gunk­kal fog­lal­ko­zó szak­em­be­re­ik­től tud­ták: a ka­ri­bi em­be­rek át tud­nak vál­toz­ni, hogy rá­szed­jék a grin­gó­kat.

Jó Blacamán, a csodaszeres

Kapcsolódó szócikkek: bennszülött · gringó · hindu · karibi · kínai · néger · szakember · tengerészgyalogos
>!
BakosJuci 

– Hiszel te istenben, Venkat? – kérdezte Mitch.
– Persze, nem is egyben – válaszolta az. – Hindu vagyok.
– Mindannyiuktól kérj segítséget ehhez a kilövéshez.
– Úgy lesz.

235. oldal

Kapcsolódó szócikkek: hindu · hit · Mitch Henderson · segítség · Venkat Kapoor
>!
András_József_Tóth

Az ortodox hinduság annyira viszi a tehéntiszteletet, hogy még imáiban is így fohászkodik: „Bárcsak halálom órájában szent tehén farkát szorongathatnám.” És az utolsó kívánság, amit a haldokló fülébe súgnak: „Isten veled! Légy tehén!”

88-89. oldal, IV. fejezet - Bélpoklos Calcutta (Szépirodalmi, 1987)

Kapcsolódó szócikkek: hindu · hinduizmus
Hirdetés
>!
Lunemorte MP

– Zagyvaság, Dick, tudod jól, hogy a hinduk nem térítenek.

120. oldal

Kapcsolódó szócikkek: hindu · hinduizmus