!

egyház fogalom

Eric Knight: Légy hű magadhoz
Esterházy Péter: Javított kiadás
Ildefonso Falcones: A tenger katedrálisa
Irvine Welsh: Pornó
Thomas Bernhard: Önéletrajzi írások
Maurice Druon: Az országvesztő
Jókai Mór: Az arany ember
Mika Waltari: Mikael
Fritz Riemann: A szorongás alapformái
A. S. Neill: Summerhill
Szepes Mária: A szerelem mágiája / A hűség mágiája
Salamon Gábor – Zalotay Melinda (szerk.): Állítsátok meg a világot! Ki akarok szállni. / Stop the World! I Want to Get Off
Maurice Druon: Az elátkozott királyok I-III.
Pázmány Péter: Pázmány Péter művei
Hamvas Béla: Tabula Smaragdina / Mágia szutra
Böszörményi Gyula: Fiókszavak
Jókai Mór: A jövő század regénye
Agatha Christie: Zátonyok közt
Adrian Plass: Növekedésem kínjai
Will Durant: A gondolat hősei
Mika Waltari: Mikael Hakim I-II.
Mika Waltari: Johannesz ifjúsága
Benedek István: Az értelem dicsérete
M. Nagy Miklós (szerk.): Orosz Erato – Szendvics vörös kaviárral
Benedictus de Spinoza: Teológiai-politikai tanulmány
I. R. Grigulevics: Az inkvizíció története
Brian Bates: Az igazi Középfölde
Hermann Imre: Az antiszemitizmus lélektana
Benedek István: A tudás útja
Magyar László András (szerk.): Pandaemonium
Thomas Bernhard: Kioltás
Peter Lauster: A társkapcsolat krízisei
A Katolikus Egyház Katekizmusa
Száraz Miklós György – Tóth Zoltán: A bujaság története
Teréz anya: Az egyszerű ösvény
Thomas Bernhard: Beton
Thomas Bernhard: Egy okkal több
Luby Margit: Bábalelte babona
Ariana Franklin: A cambridge-i vérvád
Michel Houellebecq: A térkép és a táj
Olivier Clément: Taizé
J. Lee Grady: 10 hazugság, amit az egyház mond a nőknek
Paul Feyerabend: A módszer ellen
Kulcsár Zsuzsanna: Inkvizíció és boszorkánypörök
Giordano Bruno: A végtelenről, a világegyetemről és a világokról
Mikonya György: Rend a rendetlenségben
Varjassy Péter – Métneki Júlia: Egy vagy kettő?
II. János Pál: Familiaris consortio – A családi közösség
Mátay Mónika: Törvényszéki játszmák
Erdő Péter: Egyházjog
Umberto Eco: Ellenséget alkotni
Larry Gonick: A modern világ képregényes története 2. – A Bastille ostromától az iraki háborúig
Clairvaux-i Szent Bernát: A megfontolásról
XVI. Benedek – Peter Seewald: A világ világossága
Faber Oszkár: A keresztényszocializmus
XVI. Benedek pápa: Verbum Domini
XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate
Csernai Zoltán (szerk.): A fekete sugár
Csaplár Vilmos: Az Isten
Alma Katsu: Halhatatlan
Zubánics László – Vargáné Katona Mária: Boszorkányok pedig nincsenek?!
Philip Yancey: Mire megyünk Istennel?
Spangel Péter: Isten bizalmasa
Végh Oszkár: Nyomdászat Magyarországon
I Millenari: Vatikáni szelek szárnyán
Gyermek enciklopédia – A macskák
Tiffany Reisz: A szent
Magyar-Nagy Kata: Gondolkozzunk egy élhető jövőről
Puzsér Róbert – Farkas Attila Márton: Apu azért iszik, mert te sírsz!
Walter Kasper: Luther Márton

Idézetek

>!
palastim

Olaszországban látom – ahol sokkal kevesebb intézményes egyházi vállalkozás van (mint Németországban – a fordító megjegyzése) –, hogy egyes kezdeményezések nem azért születnek meg, mert az egyház mint intézmény elrendeli őket, hanem azért, mert maguk az emberek hívők. A spontán kezdeményezések nem az intézményből születnek, hanem a hiteles hitből.

159. oldal

XVI. Benedek – Peter Seewald: A világ világossága A pápa, az egyház és az idők jelei – Peter Seewald beszélgetései a pápával

Kapcsolódó szócikkek: egyház · hit · Olaszország
>!
Röfipingvin MP

Nem, Adeliának az ellen volt kifogása, hogy az egyház Istent egy kicsinyes, ostoba, fösvény, maradi, begyepesedett zsarnoknak állítja be, aki miután megteremtett egy elképesztően változatos világot, megtiltott mindenféle kíváncsiskodást a világ bonyolultságát illetően, tudatlanságra kárhoztatva az Ő népét.
És a hazugságok ellen. Hétévesen Adelia Szent Giorgio zárdájában tanulta a betűvetést, és arra készült, hogy elhiggye, amit az apácák és a Biblia mondtak neki – mígnem Ambrose anya megemlítette a bordákat…

177. oldal

Kapcsolódó szócikkek: egyház · Isten
>!
Victoria_Crane

Hát a templom? Templom nincsen-e az Otthonban? Az is van. Kell lenni.

A templom a köznépnek tanácsadója, bírája, orvosa. Az Otthon templomain belül nem a szertartásban áll az isteni tisztelet, hanem az erkölcsök emelésében, az ismeretterjesztésben. Az Isten ismeretéhez nem a mesék, hanem a tények vezetnek. Az Otthon papja, mikor a világ teremtéséről prédikál, a geológiát magyarázza meg hallgatóinak s a földrétegek millioméves titkait fölfedve előttük, bizonyítja be az Isten nagyságát, kinek egy évmilliom egy nap! S mikor az Isten országáról veszi fel a textust, az emberi tudományok tökéletesültét mutatja fel, amikben nagy az Isten! És hirdet emberek között egyenlőséget, népek között békességet, ragaszkodást a hazához, felebaráti rokonszenvet, megtartását az adott szónak, önfeláldozást azokért, akiket szeretünk, s ahogy pietása diktálja, idézi hozzá Jézus vagy Mózes, Mahomed vagy Solon vagy Konfucsé szavait; hisz ők mind azon törekedtek, hogy az embert közelebb vigyék az Istenhez.

A pokollal nem ijesztgetnek többé senkit. A „tűzkürtők” bizonyítják minden házban, melyet tüzelővel ellátnak, hogy a föld alatt nem laknak ördögök, az is a jóltevő Isten világa. A pokol létezése kizárná a mennyországróli fogalmat: ember nem lehetne idvezült azzal a tudattal, hogy más emberek elkárhozottak.

A népszerű természettudományi előadások, mik a köznépet megismertetik az alkotó mindenség csodáival, lehetetlenné teszik az ortodox mesék érvényben tartását, s kényszerítik a papot, hogy ha a nép előtt akar haladni, az ismeret lámpáját vigye kezében. S e fénynél jobban megismerik a nagy teremtőt, mint a tradíciók sötétségében.

Az Otthon állama

Kapcsolódó szócikkek: egyház · Isten · Otthon állam · vallás
>!
Victoria_Crane

Ami azonban a templom hatalmát rég túlszárnyalta, az a nyomda.

Az Otthon állama

Kapcsolódó szócikkek: egyház · média
>!
Chöpp 

A katolikus egyház nagyapám számára egészen közönséges tömegmozgalom volt, nem több népeket butító, népeket kihasználó, az elgondolható legnagyobb vagyon szüntelen behajtása céljából létrejött egyletnél, az egyház az ő szemében gátlástalanul valami olyasmit árusított, ami nincs, azaz a jó, de egyúttal gonosz istent, és világszerte milliószámra zsákmányolja ki a szegények közül a legszegényebbeket is, csak abból a célból, hogy szakadatlanul gyarapítsa vagyonát, amelyet gigantikus iparvállalatokban és mérhetetlen részvénykötegekben helyezett el a világ majdnem minden bankházában. Minden embert, aki olyasmit árusít, ami nincs, perbe fognak és elítélnek, mondta nagyapám, az egyház az istent és a szentlelket évezredek óta a teljes nyilvánosság előtt, teljesen büntetlenül árusítja.

Egy gyerek, 33-34. oldal

Kapcsolódó szócikkek: egyház
>!
Lunemorte MP

És ez az igazság az, hogy az egyház – bármilyen hitűnek is vallja magát az ember, mi leginkább kongregacionalistának – a legnagyobb probléma, a legelitistább intézmény, és csak arra szolgál, hogy fenntartsa a status quót.

Kapcsolódó szócikkek: egyház · ember, emberiség
>!
Aurore

Descartes óvatossága abban állt, hogy e hajmeresztő magyarázatot, amely együtt kívánta tartani a geocentrikus kecskét a heliocentrikus káposztával, puszta hipotézisként tálalta, s így nem került nyíltan ellentétbe az egyház által elismert igazsággal.

223-4. oldal, Képzelt asztronómiák (Európa, 2011)

Umberto Eco: Ellenséget alkotni És más alkalmi írások

Kapcsolódó szócikkek: egyház · René Descartes
>!
lejla

az Christustúl fondáltatott anyaszentegyház-ellen a pokol ereje diadalmat soha nem vehet, hanem mint az igasságnak erős kő oszlopa, győzhetetlen megmarad

Egy keresztyén predikátortul S. T. D. P. P. az kassai nevezetes tanítóhoz, Alvinci Péter uramhoz íratott öt szép levél

Kapcsolódó szócikkek: egyház
>!
Victoria_Crane

– Valami harmadfél évtized óta – volt a válasz – arra a meggyőződésre jutottunk, hogy semmiféle intézet sem képes az embert vallásosabb érzelmekre buzdítani, mint a színház. S azért a templomokat bezártuk, s Thália papjait és papnőit fogadtuk oktatónknak a vallásban.

132. oldal Frankenburg Adolf: Magyarország nem volt, hanem lesz!

Kapcsolódó szócikkek: egyház · média · színház · vallás
>!
Carmilla 

Mintha csak attól félne az egyház, hogy hittant senki sem fog tanulni, ha nem lesz kötelező tantárgy, hogy templomba senki sem fog járni, ha iskolai kényszerrel nem lehet a zsenge gyermekeket preparálni. Igen kevésre kell annak a vallás tartalmát becsülni, aki azt hiszi, hogy a vallás tanítására csak kényszerrel lehet az embereket rászorítani. Krisztust a biblia szerint nemigen támogatta az állam, eszméit nem terjesztette a hivatalos iskolák által, és mégis tódultak hozzá az emberek. Krisztus és egyház! – Ne említsétek egy napon!

A keresztény-szociális hazafiság

Kapcsolódó szócikkek: állam · egyház · Jézus Krisztus · vallás