!

Yves Congar

Tudástár · 4 kapcsolódó alkotó

Könyvei 3

Yves Congar: Az Egyház élő hagyománya
Yves Congar: Szeretem az egyházat
Jacob Kremer – Pierre-André Liégé – René Voillaume – Yves Congar – Balthasar Fischer – Jacques Loew: Hűség és haladás

Kapcsolódó kiadói sorozatok: XX. századi keresztény gondolkodók Vigilia · A dialógus jegyében OMC · Sensus Fidei Fidelium L'Harmattan

Antológiák 1

Sántha Máté (szerk.): Szegénységünk kincse

Róla szóló könyvek 1

Szabó Ferenc: H. de Lubac / Y. Congar

Népszerű idézetek

>!

Blaise Pascal (1623–1662) emlékezetesen szépen utal a traditio – nagy gondolkodók számára mindig is fontos – szellemi értékeket összegyűjtű és közvetítő szerepére: „A századokon keresztül egymást követő emberek sorára úgy tekinthetünk, mintha egyazon ember állna előttünk, aki örökké él, és folyamatosan tanul.”

Yves Congar: Az Egyház élő hagyománya Tanulmány a hagyomány teológiai fogalmáról

>!

Amit továbbadnak az „tanítás”, de nem kizárólagosan csak az. A „hagyomány” szó ebben az elsődleges és formális jelenségében mindennek az átadására vonatkozhat, semmit sem zár ki eleve a továbbadás folyamatából. A továbbadás tartalmát tekintve, a számunkra érdekes hagyomány tartalmazza a Szentírást, de azon túl a dogmákat és az Egyház életének más megnyilvánulásait is: a szentségeket, az egyházi intézményeket, a szolgálat hivatalait, a szokásokat és a liturgia szertartásait, azaz a keresztény élet teljes valóságát.

26. oldal

Yves Congar: Az Egyház élő hagyománya Tanulmány a hagyomány teológiai fogalmáról

2 hozzászólás
>!

Szembe kell néznünk azzal a katolikusok és a protestánsok közötti évszázados vitával, amelyben az utóbbiak egyes-egyedül a Szentírást fogadják el a hitletétemény megismerésének elveként, míg az előbbiek a hagyományt is szükségesnek tartják a Szentírás helyes értelmezéséhez.

Yves Congar: Az Egyház élő hagyománya Tanulmány a hagyomány teológiai fogalmáról

>!

Látni kell, hogy a katolikus álláspont szoros rokonságot mutat a keleti kereszténység hagyományfelfogásával.

Yves Congar: Az Egyház élő hagyománya Tanulmány a hagyomány teológiai fogalmáról

>!

Az orosz ortodox Hosszú Katekizmus ezt írja: „A hagyomány szó a hit doktrinális tartalmát jelenti, Isten törvényét, a szentségeket és a liturgikus szertartásokat, ahogyan az élőszóban és példaadással – nemzedékről nemzedékre – az egyik emberről a másikra száll.”

Yves Congar: Az Egyház élő hagyománya Tanulmány a hagyomány teológiai fogalmáról

>!

A jog világában, amikor anyagi dolgokról van szó, az, aki valaki másnak átörökít egy tárgyat, elveszíti annak tulajdonjogát és haszonélvezetét. Szellemi javak esetében azonban ez másképp történik. Amikor a mester „átadja” tanítását – tanítványait részesítve abban, ami az övé –, maga nem szenved veszteséget, miközben ténylegesen átad valamit a tanítványainak, akik immár szabadon élhetnek a kapott ajándékkal. Ezt többszörösen is szem előtt kell tartanunk a hagyomány esetében.

Yves Congar: Az Egyház élő hagyománya Tanulmány a hagyomány teológiai fogalmáról

>!

A traditio az Atyától indul, aki az abszolút eredet, a princípium nélküli Princípium, minden „láthatónak és láthatatlannak” a Teremtője. Az Atya egyszülött Fiát adja a világnak: kiszolgáltatja őt nekünk. Az Újszövetség itt azért használja a „kiszolgáltatás” értelmében a paradidonai igét, mert ezáltal akarja kifejezni a húsvéti misztérium teljességét, hogy az Atya „saját fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta” (Róm 8,23), a Fiú „odaadta magát értünk” (Ef 5,2; vö. Ef 5,25; Gal 2,20), és „átadta” vagy „kilehelte” a Lelket a kereszten, amelynek a jelenlévő János és Mária voltak a tanúi, akik ott és akkor az egész Egyházat képviselték (Jn 19,25–30).

Yves Congar: Az Egyház élő hagyománya Tanulmány a hagyomány teológiai fogalmáról

>!

Nagy Szent Baszileiosz, a IV. század utolsó harmadában néhány lényeges észrevételt tett a keresztény hagyomány természetére vonatkozóan. Szerinte a hagyomány mint egész lényegileg írásba foglalhatatlan (agraphos), mert – a közlés írástól eltérő módozatából fakadóan – valamiféle többlettel rendelkezik.

Yves Congar: Az Egyház élő hagyománya Tanulmány a hagyomány teológiai fogalmáról

>!

A protestánsok minden bizonnyal azért óvatosak az íratlan hagyományt illetően, mert naivan felfogott „szájhagyományra” gondolnak, amely könnyen hitelét veszítheti, torzulhat, átalakulhat, fellazulhat, miközben a Szentírás rögzített apostoli tanítással hoz közvetlen kapcsolatba, amelyből akár még az apostoli kor szóhasználatát is megismerhetjük. Amikor azonban katolikusként a továbbadás valamilyen írástól különböző eszközére utalunk, akkor elsődlegesen nem valamely íratlan tanítás szóbeli közvetítésére gondolunk, hanem sokkal inkább a keresztény élet lényegének továbbadására, amely a verbális szinten túl valósul meg.

35. oldal

Yves Congar: Az Egyház élő hagyománya Tanulmány a hagyomány teológiai fogalmáról

>!

Krisztus kétféle módon, két formában vezet oda bennünket önmagához: az emberi szóval hirdetett Ige által, valamint a kenyér és a bor szentségi színei alatt megjelenő Ige által.

Yves Congar: Az Egyház élő hagyománya Tanulmány a hagyomány teológiai fogalmáról