!

V. N. Panov

Könyvei 3

V. N. Panov: Aljechin 300 válogatott játszmája
V. N. Panov: Megnyitások kézikönyve
V. N. Panov – J. B. Esztrin: Megnyitások kézikönyve