!

Sigmund Freud osztrák

1856. május 6. (Freiberg, Osztrák Birodalom - ma Příbor, Csehország) – 1939. szeptember 23. (London, Nagy-Britannia)

Tudástár · 89 kapcsolódó alkotó · 8 kapcsolódó könyv

Teljes névSigismund Schlomo Freud
Nemférfi
Életrajz

Képek 6

Könyvei 52

Sigmund Freud: Pszichoanalízis
Sigmund Freud: Álomfejtés
Sigmund Freud: Bevezetés a pszichoanalízisbe
Sigmund Freud: Három értekezés a szexualitásról
Sigmund Freud: A mindennapi élet pszichopatológiája
Sigmund Freud: Totem és tabu
Sigmund Freud: Rossz közérzet a kultúrában
Sigmund Freud: Esszék
Sigmund Freud: A Patkányember
Sigmund Freud: Mózes

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Mérleg Európa · Téka Kriterion · Reprint ex Hungarica · Sigmund Freud művei · GABO Pszichológia GABO · Filozófia mesterei Kossuth · Hírességek levelei Glória · Helikon Zsebkönyvek Helikon · Filozófiai kiskönyvtár Kossuth

Antológiák 4

Bókay Antal – Erős Ferenc: Pszichoanalízis és irodalomtudomány
Salyámosy Miklós (szerk.): Kultusz és áldozat
Adamik Lajos – Jelenczki István – Sükösd Miklós (szerk.): Mauzóleum
Mark Mitchell (szerk.): The Penguin Book of International Gay Writing

Róla szóló könyvek 34

Sarah Tomley: Mit tenne Freud?
Ernest Jones: Sigmund Freud élete és munkássága
Jean-Paul Sartre: Freud
Carl Gustav Jung: Freud és a pszichoanalízis
Peter Schneider: Sigmund Freud
Phil Mollon: Freud és a „téves emlékezés” tünetcsoportja
Sigmund Freud élete képekben és szövegekben
Richard Webster: Miben tévedett Freud?
Csabai Márta – Erős Ferenc (szerk.): Freud titokzatos tárgya
Frank J. Sulloway: Freud, a lélek biológusa

Népszerű alkotóértékelések

Frank_Spielmann I>!

Sigmund Freud

Szerintem tisztára Woody Allen. Neurotikus szexmániás zsidó. (Vagy az Philip Roth?)

LNB>!

Sigmund Freud

Freud tehát metafizikus volna? Igen, az; csak nem tud róla.
Ez utóbbi „költő” és kora között különösen nehéz megvonni a mérleget. Annyit mindenképp le kell szögeznünk, hogy Freud a valóság nagy alakítóinak sorába tartozik.
(…)
Az újkor kezdetén Descartes áll, aki nem ismer el egyebet, mint a clara et distincta perceptió-t, a tiszta és jól megkülönböztetett érzékelést, ezért – a legkövetkezetesebb módon – automatának nyilvánította az embert; az újkor végén pedig Freud áll, aki – még mindig merőben karteziánus eszközökkel – eljut a felismerésig, hogy a lélek titokzatos és megragadhatatlan valami, amelynek csak végső nyúlványai érnek át a háromdimenziós tapasztalat világába. Descartes számára azokból a megnyilvánulásokból áll a lélek élete, melyek a tiszta ráció nappali fényének övezetében zajlanak; Freud kijelenti, hogy a tiszta gondolkodásnak ez a napsütötte világa csak csekély töredékrésze lelki univerzumunknak: Leibniz, a „tudatlanul szunnyadó képzeletek” felfedezője hallatja itt hangját a sírból; kijelenti, hogy ez a nappali fény csak látszat, egy valódi, tudatunk számára éjjeli sötétbe burkolózó lét visszfénye, az irracionális realitás puszta tüneménye: itt meg – örök visszatérőként – Kant szelleme köszön ránk.

(Egon Friedell: Az újkori kultúra története I-VI. )


Népszerű idézetek

Black_Venus>!

És vajon az álomból meg lehet-e tudni a jövőt? Erre természetesen gondolni sem lehet. Mondjuk inkább így: az álomból múltat ismerjük meg. Mert az álom, akárhonnan nézzük is, a múltból ered. Bár abban a régi hitben is van némi igazság, hogy az álom elénk tárja a jövőt. Amikor az álom vágyunkat mutatja, kétségtelenül a jövőbe vezet minket, de ezt a jövőt, amelyet az álmodó jelennek tekint, az elpusztíthatatlan vágy a múlt képére alakítja.

430. oldal Utolsó bekezdés.

Kapcsolódó szócikkek: álom
Frank_Spielmann I>!

…a jók azok, akik beérik vele, hogy álmodnak arról, amit a többiek, a gonoszok, valóban elkövetnek…

Archibald_Tatum>!

Végül is minden baj csak érzés; csak annyiban áll fönn, amennyiben érezzük, és csak szervezetünk bizonyos berendezései következtében érezzük.

342, oldal, Rossz közérzet a kultúrában (Gondolat, 1982)

2 hozzászólás
giggs85>!

Egy apa éjeken és napokon át beteg gyermekét ápolta. Amikor a gyermek meghalt, az apa lepihent a szomszéd szobában. Az ajtót azonban nyitva hagyta, hogy hálóhelyéről odaláthasson, ahol gyermeke holtteste nagy gyertyák között ravatalon fekszik. A virrasztással egy öregembert bíztak meg, aki imákat mormolva ült a halott mellett. Néhány óra alvás után az apa azt álmodta, hogy gyermeke mellette áll, megfogja a karját és szemrehányóan suttogja: Apám, nem látod, hogy elégek? Az apa felébredt, s észrevette, hogy erős fény árad a halottas szobából; odasietett, és látta, hogy a virrasztó aggastyán elszundított, s egy ledőlt gyertyától megégett a takaró és a drága halott egyik karja.

Kapcsolódó szócikkek: halott
n P>!

Az én élettapasztalatom szerint sokkal inkább az úgynevezett „intelligencia” az, amely a végzetes tömegszuggesztiónak legkönnyebben a hatása alá kerül, azért, mert nem a közvetlen tapasztalatból meríti ismereteit, hanem a nyomtatott papír útján, ami a megértésnek a legkényelmesebb és legteljesebb módját teszi lehetővé.
(Albert Einstein Sigmund Freudhoz 1932.)

21. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Albert Einstein
Bla IP>!

A Salamon-szigeteken a férfi házasságától kezdve nem láthatja anyósát és nem is szólhat hozzá. Ha találkozik vele, úgy tesz, mintha nem ismerné, és amilyen gyorsan csak a lába viszi, elszalad és elbúvik.

19. oldal

Frank_Spielmann I>!

A szó egykor varázslat volt, s a szavak ma is még sokat megtartottak ősi varázserejükből. Szavaival az egyik ember a másikat boldoggá teheti vagy kétségbeesésbe kergetheti, szavak segítségével adja át a tanító a tudást a tanítványnak, szavai által ragadja magával a szónok a hallgatók gyülekezetét, s szabja meg ítéleteiket és elhatározásaikat. A szavak indulatokat keltenek, s általános eszközei az emberek kölcsönös befolyásolásának.

Első előadás - Bevezetés

Frank_Spielmann I>!

Minden reggeli fölébredés olyan aztán, mintha újra megszületnénk.

Ötödik előadás

encsy_eszter>!

Egyáltalán nem keresztülvihető, a világmindenség minden intézménye ellenszegül neki; azt mondhatnók, hogy azt a szándékot, hogy az ember boldog legyen, a teremtés terve nem foglalja magában. („Semmit sem nehezebb elviselni, mint a szép napok sorát.” Goethe)

Kapcsolódó szócikkek: boldogság
schummyka>!

Lenne elég pénz, elég munka és elég élelem, ha a világ gazdasági készleteit helyesen osztanák fel, ahelyett, hogy magunkat merev gazdasági doktrínák, illetve tradíciók rabszolgaságába kényszerítjük.

(első mondat)

Kapcsolódó szócikkek: Albert Einstein