!

Schütz Antal magyar

Antonius Schütz

1880. október 26. (Torontáltószeg) – 1953. április 20. (Budapest)

Képek 2

Könyvei 18

Schütz Antal: Isten a történelemben
Schütz Antal: A bölcselet elemei
Sík Sándor – Schütz Antal: Imádságoskönyv, egyszersmind kalauz a lelki életre a tanulóifjúság számára
Schütz Antal: A házasság
Schütz Antal: Életem
Schütz Antal: Krisztus
Balanyi György – Schütz Antal – Sebes Ferenc – Szamek József – Tomek Vince: Szentek élete I-IV.
Schütz Antal: Katolikus erkölcstan
Schütz Antal: Katholikus hitvédelem
Schütz Antal: Eucharisztia

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Szent István könyvek

Szerkesztései 1

Schütz Antal (szerk.): Aquinói Szent Tamás szemelvényekben

Fordításai 1

F. W. Foerster: Élet és jellem

Antológiák 1

Magyar katolikus elbeszélők

Róla szóló könyvek 1

Előd István (szerk.): Deum docuit

Népszerű idézetek

>!
Lilaakác

T. i. az egyetemen eleinte egyik fő tárgyam volt az ószövetségi Szentírás. Ennek tanára, az öreg Berger János, mindenképp eredeti ember volt. Sokat beszélt az órákon, mindig magyarul, vagy ha úgy tetszik magyar latinsággal. Azt a nyelvet, mellyel teológusoknál gyakran találkozunk, melynél minden második szó latin, persze magyar végzettel, ő a művészet fokára emelte. Legendaszerű hagyományok keringtek erről hallgatói között. De magam saját fülemmel hallottam tőle ezt: A diabolusok violálván a Dei potestasát, az infernumra damnáltattak. E nemben netobábbja, egyúttal tanításmódjára is jellemző a következő. Védte az ószövetségi áldozatok mózesi álláspontját: kizárólag az ároni papság mutathatott be áldozatokat, még pedig Jeruzsálemben. Igen, de ennek látszólag ellene mond Sámuelnek Galgalában bemutatott áldozata (v. ö. 1Kir. 13,9. 10). Ő ezt a látszólagos nehézséget így oldotta meg: Ez se nem abrogatio (a mózesi törvénnyel szemben), se nem derogatio, hanem a circumstantiák specialis necessitásán bazirozó peculiaris exceptio.

46. oldal (pdf-változat)

>!
Lilaakác

Újabb munkát hozott a vallástan tanítása. Régóta láttam, épen a fiúk komolyabb lelki vezetésének hatása alatt, hogy nagy szükségük volna egy jó imádságos könyvre, mely nemcsak megfelelő imádságokat nyújt bő választékban, hanem az egész vallási és erkölcsi életre útmutatást ad. A terv az évek során megérlelődött bennem s 1913-ban kivitelre került. De akkor már annyira el voltam foglalva, hisz akkor jártam az egyetemre is, hogy a jó tollú és fogékony Sík Sándort kértem meg segítőnek. A gondolatokat én adtam, a formába-öntést és a technikai munkát jobbára ő végezte, így született meg az Imádságos könyv, egyszersmind kalauz a lelki életre. Tanárok és tanulók igen kedvezően fogadták. Ma egyike a legelterjedtebb magyar könyvnek, és igen nagy örömöm volt, mikor egy volt tanítványom esketése alkalmával előáll egy ötvenes férfiú, hogy személyesen megismerjen, és köszönetét fejezze ki: Szibériában volt fogságban, valakinek megvolt az imádságos könyv, darabokra szedték, úgy járt
körutat a fogolytáborban és tartotta a szegény emberekben a lelket.

59. oldal (pdf-változat)

>!
Lilaakác

Az eschatologiára többnyire nem jutott ideje. Ilyenkor így intézte el: majd meglátják haláluk után.

66. oldal (pdf-változat)

>!
Lilaakác

Mint lelkes magyarnak és hivatalos dogmatikusnak szívbéli bánata volt, hogy nincsenek magyar eretnekségek. Dehát irodalmi jártassága kisegítette (annak idején szakvizsgát tett magyarból és történelemből). Eléggé komor képpel hangzott megállapítása: „Börtönéből szabadult sas lelkem” – origenizmus; „Lelkemből lelkezett gyönyörű magzatom” – traducianizmus.

66. oldal (pdf-változat)

>!
Lilaakác

Édesatyámtól sokszor hallottam, hogy az ő falujában, Bogároson más nép lakott. Ott a legények egy este meglátták, hogy a gondos gazda másnapra megrakta a trágyás szekerét. Nosza, egy-kettőre lerakták a sötétben, szétszedték a szekeret, darabonként fölvitték a háztetőre, ott ismét összerakták. Kosaranként fölvitték és megint szekérre tették a trágyát, rá szabályszerűen a vasvillát. Reggel a megrökönyödött gazda ott találta a trágyás szekerét a háztetőn. Máskor meg jókedvükben a falu végén néhány háznak kiszedték a deszkakerítését, és azzal eltorlaszolták az utcát. Korán reggel aztán a gazdák arra nem tudtak a határba menni. Jót nevettek és másfelé fordultak.

5. oldal (pdf-változat)

>!
Lilaakác

A kisiskola tanítójául még akkor hivatalosan az öreg és siket Klein bácsi szerepelt. Már említettem, hogy leánya, nagybátyám felesége helyettesítette, aki, úgy ítélek visszafelé, egészen kivételes tanító és nevelő tehetséggel és készséggel rendelkezett. Mégis hasonlíthatatlanul nagyobb hatást tett rám férje, nagybátyám. Nyilván nemcsak azért, mert hosszabb ideig tanított, négy évig; én ugyanis kijártam a hat elemit. Hanem azért, mert jelentékenyebb egyéniség volt, és – férfi. Hiába, a gyereknek az igazi férfiú imponál.

15. oldal (pdf-változat)

>!
[névtelen]

Az álszerénységet meg mint minden álságot utálom. Ami kiválóságot magammal kapcsolatban találtam, azt úgy állapítottam meg, mint ha idegenben találtam volna. Egyszerűen, mint Isten teremtő tevékenységének művét vettem, azzal az erkölcsi elkötelezettséggel, hogy akinek több adatik, több is követeltetik attól. Tehát tehernek éreztem, melyet azonban magától-értődéssel kell viselni.

16. oldal (pdf-változat)

>!
Ninácska P

Kik a szentek? A szó tágabb értelmében szentek mindazok, akik a kegyelem állapotában vannak és istennek tetsző életet élnek, vagyis hittel vallják Isten kinyilatkoztatásait és komoly igyekezettel teljesítik parancsait. Ilyenek az Egyházban mindenkor nagy számmal voltak és vannak; sőt a keresztségben minden ember hivatást és képesítést kap, hogy szentül éljen. A szó szűkebb értelmében szenteknek valljuk azokat, akik nemcsak szentül éltek, hanem szentül is haltak meg és üdvözültek, kik most már Istent színről-színre látják.

>!
Lilaakác

Anyám igen gyors munkás volt és rendkívül szorgalmas. Óriási hatással volt rám, hogy esztendőkön keresztül télen-nyáron bejött hozzánk hat órakor fölkelteni bennünket. Akkor már mindent elvégzett a ház körül és a sok állatot ellátta. Minden helyzetben, nehéz csapások között is, könnyen és biztosan föltalálta magát.

9. oldal (pdf-változat)

>!
Kek P

Betegségben: Ha megnagyobbítod bajomat, Uram, nagyobbítsd meg türelmemet is.
(Assisii Szent Ferenc)

75. oldal (internetes linken: 93. oldal)