!

Peter Szondi magyar német

1929. május 27. (Budapest) – 1971. november 9. (Berlin)

Nemférfi

Képek 2

Könyvei 2

Peter Szondi: A modern dráma elmélete
Peter Szondi: Bevezetés az irodalmi hermeneutikába

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Athenaeum-könyvek T-Twins


Népszerű idézetek

Amondóvagyok>!

A dráma időbeli szerkezetét a jelen idők abszolút egymásutánja szabja meg,s ebben csupán a mindenkori jelenbeli pillanat válik láthatóvá, amely nyilván a jövő felé fordul, de amely a bekövetkezett pillanattal együtt el is pusztítja önmagát.

155. oldal

Röfipingvin P>!

Az irodalmi hermeneutika az irodalmi művek értelmezésének, interpretációjának tana. Bár a hermeneutika a 20. században erősen rányomta bélyegét a filozófiára és – önreflexióként – a szellemtudományokra, nem lehet egyszerűen igennel válaszolni arra a kérdésre, hogy ma létezik-e ez a diszciplína, melybe az alábbiakban bevezetni kívánjuk az olvasót. Dilthey 1900-ban publikálta A hermeneutika keletkezése című tanulmányát, s ő, mint tudjuk, életművének egy jelentős részét különben is a megértés (kiváltképp a történeti megértés) elméletének szentelte, mely a szellemtudományok megalapozására lett volna hivatott. Heidegger Lét és idő-jében (1927) is fontos helyet foglal el a megértésnek mint úgynevezett egzisztenciálénak az elemzése, valamint a megértésben rejlő circulus kimutatása és az a felismerés, hogy ez a körforgás a megértés egziszttenciális szerkezetében, az értelmező megértésben gyökerezik. Három évtizeddel később, 1960-ban jelent meg Gadamer Igazság és módszer című könyve, melynek alcíme: Egy filozófiai hermeneutika alapvonalai. S végül most (1967) németül is kiadtál Emilio Betti Teoria generale della interpretazione-ját (1955) Allgemeine Auslegungslehre als Methodik der Geisteswissenschaften [Általános értelmezéstan mint a szellemtudományok módszertana] címmel.