!

Pálffy Albert magyar

Tudástár · 5 kapcsolódó alkotó

Nemférfi

Képek 1

Könyvei 4

Pálffy Albert: Egy mérnök regénye
Pálffy Albert: Esztike kisasszony professzora
Pálffy Albert: Egy kastély az erdőben
Pálffy Albert: Ne hallja hirét az anyjának

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Olcsó könyvtár Franklin-Társulat · Magyar regényírók képes kiadása · Nagy írók kis könyvei Franklin-Társulat

Antológiák 1

Fenyő István (szerk.): A reformkor prózairodalma

Népszerű idézetek

cassiesdream>!

– A mi Cseklész grófnét illeti, úgy nagyjából derék asszony, sőt kivétes esetekben még szíve is van. […] Dicséretet érdemel, hogy tisztességes házasságban él férjével. A nő az első, a férj a második emeleten lakik s volt már eset az utóbbi időkben is, hogy együtt ebédeltek.

1 hozzászólás
cassiesdream>!

– Mi ujság?
– Levelet hoztam.
– Kitől?
– A grófnétól.
A fiatal ember úgy lógázta fejét, mintha értené, melyik grófné az, a száz közül, a kivel ő ily szakadatlan correspondentiát folytat.

Pernilla>!

Gyönyörű szál legény volt a báró, épen oly magas és száraz, mint a távirda póznája. Még legszebb fiatal éveit élte, mert huszonöt éve sincs, hogy kibújt az iskola padja alól. Valaha ugyan gyanusan alacsony homloka volt, de most, az igen előkelő modorban kifejlődött kopaszság, egész a búbja tetejéig vitte fel az agy székhelyének határát.
Magas véleményét saját személyének fontosságáról, édes megelégedéssel fejezte ki tagjainak minden mozdulata. Épen nem törődött azzal, ha főúri nevetgélései alatt ajkai úgy szétterjednek, hogy roncsolt, ingadozó és elsárgult fogai közszemle alá kerülnek.
Ki követelheti tőle jogosan, hogy egészséges agyara legyen, mint a juhász bojtárnak, a ki egész éven át túrót és aludttejet eszik? Ez a föltétel nincs kikötve a bárói diplomában.
Igy lejtett el előtte az estély hőse, a férfikar királya, a leányos mamák eszményképe. Szemüvegét, divatosabban mondva, orrcsiptetőjét oly ügyesen igazgatta, hogy egyetlenegy oly egyént sem kellett megismernie, kikkel amott, kívül a kaszinón, vagy valamely választmányi gyűlésen, kötött kompanistaságot.
Ment és homlokán világosan olvasható betűkkel írva, ezen czímtáblát hordá: ide nézzen, a ki telivér bárót még nem látott! Igy kell az embernek otthon lenni, még mások szalonjában is. A ki e tudományt meg nem tanulta, vagy megtanulván, nem meri gyakorlatba venni, bujjék a föld alá.
Voltak, kik megkisérlék ezen remek példányt utánozni: de csakhamar visszariadtak a fenyegető következményektől. Érzették, hogy nem élhetnek oly biztosságban és oly önimádási gőzkörben, mint a báró, a ki mint páva lépdelgett, folyvást szuszogott, sőt orrából félreismerhetlenül hápogott is. Oly kizárólagos elegantia, mely csak bárónak illik: a közönséges ember pedig ha utána csinálná, csak azt nyerné vele, hogy többé ugyan ily helyre meg nem hívják.

cassiesdream>!

…asszonyi teremtmény soha sem szokott férfit szíve gyökeréből megvetni és megutálni, a nélkül, hogy a kebelében mindig készletben tartott kegyek kincseit egyúttal más férfi előtt fel nem tárná…

Pernilla>!

– Valami titkos regényhős a boldog. A rokonszenv már a kisasszony gyermekkorában fogamzott meg. Bizonyos fiatal ember eszével és tudományával tette meg első hódítását. Az igen kiváncsi és tudnivágyó gyermeknek megmagyarázta, mire való az asztrolabium, és hogy kell vasutat építeni?
– Grófné, ez elijesztőleg prózai tudomány; ily hideg forrásból meleg érzelmek nem keletkezhetnek.
– Oh, a tárgy maga nem határoz. A mester tekintélye, az értelmi fensőbbség: ez ragadja a hivő lélekkel megáldott tanítványt bámulatra és nagyrabecsülésre. Nálunk, asszonyoknál, ez nyilt út a szerelem felgerjedésére.

Kapcsolódó szócikkek: szerelem
Pernilla>!

A következő pillanatban a pályaőr feleségének vörös szegélylyel ékített kékpettyes szoknyája is tarkítá a kert pusztaságát. Örzse néni is óvatosan haladott előre s mégis, mihelyt észrevette a kis leány, hogy valaki közeleg feléje, nyájas arczczal intett, megfordult, a földre nézett s azután mint a galamb, mely repkedni indult, de a felhők között karvalyt pillantott meg, visszarepült a kastély oltalma alá.

cassiesdream>!

– Hogyan? itt mindenki boldog és elégedett s csak én legyek arra itélve, hogy elvesztvén egy vendégemet, a vigalom számláját megfizessem? Laurám! abból semmi sem lesz, hogy ma innen haza indulj! Itt maradsz. Ebédem nálad nélkül sótalan és sületlen. Uraim, hölgyeim, itt a felkelés vezére, a ki engem szeret, a forradalmi zászló alá gyülekezik, s ha kell, erőszakosan is ellenáll a báróné eltávozásának.

Azonnal sűrű tömegek alakultak a grófné hullámzó fodrainak védelme alatt. Egy úr ajánlkozott, hogy lemegy az udvarra és ketté vágja a kocsis gégéjét. Mások vállalkoztak, hogy futó betyárok módjára ellopják a lovakat. A hölgyek vitézül csattogtatták legyezőiket, mintha porrá zúzni készültek volna a bárónő ősi kocsiját.

– A nép szava Isten szava!

Fisu >!

"Előttünk egy pillanatra a múlt század elsűrűdött homályba oszlik el: 1760 körül vagyunk. Magyarország fővárosa tényleg: a népszerűtlen Pozsony.
Azon főúri házak, melyek itt építészeti ízlésökkel elevenen emlékeztetnek a bécsi császári lak alakjára, csaknem mind ez időtájban emelkedtek. Pozsonyban palotát birni egyike vala a főuriság mellőzhetetlen kellékeinek.És ma is, ha ez a komor s oly idegenszerű város utczáin végig megyünk, minden lépten akadunk építvényekre, melyek homlokzatain családok czímképei tünnek elő az elrégiesedés díszében. Az egyházakban a falakba épített márvány-sírköveken a történetekből ismeretes neveket olvasunk. az időszak, mely a magyar királyi széknek idegen földre lett áttételével szükségképen bekövetkezett, e város külalakjával leghívebben van jelképezve.
Igénytelen elbeszélésünk korában épen a kezdet virágzásában volt egy főrangú családtagokból alakult magas kör. Az ősi fegyverek honhagyattak a roskadozó várkastélyokban; a város élet, fénylő külsőségeivel nálunk most kezdett először kedves lenni."

cassiesdream>!

– Köszönöm uram. Egész terjedelmében megértettem szíves felvilágosítását. Nagy örömömre szolgálna, ha azon fáradságért, hogy e könyvet kegyeskedett előttem kinyitni, bármely kötelezett díjat fizetnem kellene.
– Semmit uram. A betekintés díjmentes.
Természetesen díjmentes. Azonban a sekrestyés még is oly kenetteljes fohászszal hajtá meg magát, mint a ki értésül adja, hogy saját csekély személyét illetőleg a tisztelt közönség nagylelkűségét nem lehet szándékában korlátok közé szorítani.

1 hozzászólás