!

Nagy András

Tudástár · 1 kapcsolódó alkotó · 29 film

Könyvei 30

Hoppál Mihály – Szemadám György – Nagy András – Jankovics Marcell: Jelképtár
Nagy András: Savonarola
Gondos László – Nagy András – Pap Péter – Hatala András – Bálint Ferenc – Magó Károly: Repülőászok 1914–1918
Nagy András: Savonarola-kísérlet
Nagy András: „Dráma van”
Nagy András: A Bang-Jensen ügy
Nagy András: Blaszfém
Bereményi Géza – Gosztonyi János – Görgey Gábor – Kiss Anna – Nagy András – Pruzsinszky Sándor – Szilágyi Andor: Hét szép magyar komédia
Nagy András: Kis angyaltan
Nagy András: Az árnyjátékos

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Helikon Universitas Helikon · Curiositas Helikon · A Színház folyóirat drámamellékletei · Új termés

Szerkesztései 7

Kovács Vilmos – Illésfalvi Péter – Nagy András (szerk.): Capronitól a Gripenig
Nagy András (szerk.): Kierkegaard Budapesten
Nagy András (szerk.): Négy festőművész
Nagy András (szerk.): Brusznyai-tanulmányok
Nagy András (szerk.): Magos a rutafa
Fenyő D. György – Fráter Zoltán – Gelniczky György – Nagy András (szerk.): „A lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd”
Nagy András (szerk.): Gegesi Kiss Pál műgyűjteménye

Fordításai 10

Schalom Asch: A Názáreti I-III.
Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita (színpadi játék)
Louis Aragon: Úri negyed
M. P. Pandit: A kundalini-jóga
Marcel Brion: Medici Lőrinc
Edna Ferber: Az erdő fia
L. I. Lopatnyikov: Közgazdasági-matematikai kisszótár
R. C. Sherriff: Világvége
Ralph Becker: Folyamatmenedzsment a gyakorlatban
Aldert van der Ziel: Szilárdtest-elektronika

Illusztrálásai 20

József Attila: József Attila válogatott versei
Kós Károly: Az országépítő
Karczag György: Idegen páncélban
Hoppál Mihály – Szemadám György – Nagy András – Jankovics Marcell: Jelképtár
Lev Tolsztoj: Hadzsi Murat
Korán
Eckhart mester: A Teremtés könyvének magyarázata
Jankovics Marcell: A Nap könyve
Terebess Gábor: Ezerízű Kína
Lenzsér Levente – Reider László: Közlekedési alapismeretek

Antológiák 3

Lovas Ildikó (szerk.): Rivalda 89-90
Kardos György (szerk.): Rivalda 83-84
Arday Géza (szerk.): Fiatal kortárs írók I.

Róla szóló könyvek 1

Kocsis L. Mihály: Olvasó példány

Népszerű idézetek

Scarlett0722 P>!

Kezdetben volt az iszonyat. Azután arcot kapott: angyalit.

Nagy András: Kis angyaltan Kísérlet a leíró angelológiában

Scarlett0722 P>!

Korai rítusok és napjainkig is eleven mágikus hiedelmek sokszor a megnevezés hatalmával élnek – nevükön szólítva meg a megidézett szellemeket, lényeket és angyalokat, utasítva ezzel őket, vagy általuk fohászkodva a legfőbb Erőhöz, a megnevezhetetlenhez, de közvetetten befolyásolhatóhoz.

Nagy András: Kis angyaltan Kísérlet a leíró angelológiában

Kapcsolódó szócikkek: rítus
Scarlett0722 P>!

Philón felfogása szerint a „szublunáris” világban a természeten, technikán, betegségeken s az élet másféle mozzanatain démonok uralkodnak, s ők válnak közvetítőkké e világ és túlvilág között…

Nagy András: Kis angyaltan Kísérlet a leíró angelológiában

Kapcsolódó szócikkek: démon
1 hozzászólás
Scarlett0722 P>!

Ézsaiásnak a Bibliában leírt magasba emelkedése során – mint ezt megidéző apokrif feljegyzések tanúsítják – a megszokott e világi fények, a földiek és földközeliek szinte csak a sötétség
árnyalatainak tűnnek. Ami egyben azt a nagyon fontos felismerést is tartalmazza, hogy maga a sötétség is valamiféle fény lehet…

Nagy András: Kis angyaltan Kísérlet a leíró angelológiában

Kapcsolódó szócikkek: fény · sötétség
Scarlett0722 P>!

A korai gnoszticizmus szerint a tizenkét fény-aión volt az Atyaisten első emanációja, még mielőtt az anyag „támadásba lendült” volna feltétlen uralmáért. Később az aiónokat az „igazak angyalaiként” határozták meg, majd pedig a megvilágosítottak, a küldöttek szinonimája lett, s ennek betagolódása a különféle vallásos tradíciókba igazodási pontot jelentett az égi alakok és erők meghatározása számára is.

Nagy András: Kis angyaltan Kísérlet a leíró angelológiában

1 hozzászólás
Scarlett0722 P>!

…Mani szerint például maga a világ efféle fényrészecskék elnyelésére szolgáló szerkezet, amelyet Isten azért teremtett, hogy valamiként mégis visszanyerje ezeket a szédült lényeket. Az ember azonban ebben a felfogásban a gonosz demiurgosz műve – szaporodása által továbbterjeszti ezeket a fényrészecskéket, s így válik mindinkább az anyag és a káosz rabjává a valaha ettől független, még mindent átható, árnyéktalan ragyogás…

Nagy András: Kis angyaltan Kísérlet a leíró angelológiában

2 hozzászólás
Scarlett0722 P>!

…maguknak az angyaloknak is meg kell mosniuk nyelvüket és ajkukat a tűz folyójában – amelyből valaha létrejöttek –, hogy tisztán énekelhessék a Kedusah-t. A tisztítótűz ekként nemcsak transzcendens helyszín lehet későbbi mennyei geográfiákban, de – elsősorban az angyali beavatkozás eszköze annak érdekében, hogy az üzenet hamisítatlanul és makulátlanul juthasson el a címzetthez, akkor is, ha ennek fájdalom, iszonyat, szenvedés az ára. Az emberfeletti közlendő kifejezéséhez szó szerint égő nyelv és lángoló ajkak kellenek – a metafora archaikus jelentése ezek szerint egyszerre sejtet beszédmódot – akár radikális erejűt: „gyújtó hatásút”, mint az Ótestamentum prófétáinál –, szükséges kínzást és elvont értelemben orvosi beavatkozást, illetve a kifejezhetetlen hevület jelentésének keresését e világi élményeink között. Mindez tovább él azokban a konkrét és jelképes tüzekben, amelyek majd eretnekeket és boszorkányokat hamvasztanak el, illetve a tűz mágikus szerepében a nem kanonizált hagyományok között.

Nagy András: Kis angyaltan Kísérlet a leíró angelológiában

cippo I>!

Ha egy patkány surrant a csatornarács alá, ha szemközt pipára gyújtott a fűszeres, ha lassú pelyhekben hullani kezdett a hó, egyszerűen a létezés megelégedettsége töltött el, és vártam az estét, amikor talán sült bárányfej lesz friss salátával, de ha nem az lesz, akkor éppen úgy lesz jó.

cippo I>!

Gyanútlansága volt a legtöbb, amit adhatott.
A lekváros buktákkal a táskánkban, amit csomagolt, hogy ha majd Isten színe előtt, akkor legalább a bukta.

(Felkiált) Miért nem veszi el ő maga, ha akarja?! Itt van, sújtson le rá a híres mennyköveivel, nyissa meg a földet, ragadja el szökőárral, hiszen igazán bőséges a választék!
(Halkan) De, neki, éppen, az, kell, ahogy, az, én, kezem, ráemeli, a, kést.
Már tudom: mi más.
A kezem, amivel betakartam az első este, amikor megszálltunk az úton, hogy valamiként meg ne fázzon, mert hát tüsszögve talán áthúzná Isten számításait.
Fázzon meg!
Kitakarjam?