!

Kristó Gyula magyar

1939. július 11. (Orosháza) – 2004. január 24. (Szeged)

Tudástár · 4 kapcsolódó alkotó

Honlapjesz.ajk.elte.hu/kristo17.html
Életrajz

Könyvei 41

Kristó Gyula: Magyarország története 895-1301
Engel Pál – Kristó Gyula – Kubinyi András: Magyarország története 1301–1526
Kristó Gyula – Makk Ferenc: Az Árpád-házi uralkodók
Kristó Gyula – Makk Ferenc: Az Árpádok
Kristó Gyula: Az Árpád-kor háborúi
Kristó Gyula: Az aranybullák évszázada
Kristó Gyula: Csák Máté
Kristó Gyula: Az Anjou-kor háborúi
Kristó Gyula: Magyar historiográfia I.
Kristó Gyula: A rozgonyi csata

Kapcsolódó sorozatok: Magyar századok · Kisebbségkutatás könyvek · Összes sorozat »

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Magyar História · Osiris tankönyvek · Gyorsuló idő · Tudomány – Egyetem · Osiris iniciálé · Nemzet és emlékezet · Sorsdöntő történelmi napok · Magyarország Krónikája · 21. századi enciklopédia · Dél-alföldi évszázadok

Szerkesztései 11

Kristó Gyula (szerk.): Magyarország vegyes házi királyai
Kristó Gyula (szerk.): Az államalapító
Kristó Gyula (szerk.): Korai magyar történeti lexikon (9-14. század)
Kristó Gyula (szerk.): Középkori históriák oklevelekben (1002-1410)
Kristó Gyula (szerk.): A honfoglalás korának írott forrásai
Kristó Gyula (szerk.): Az államalapítás korának írott forrásai
Kristó Gyula (szerk.): Kun László emlékezete
Kristó Gyula – Makk Ferenc (szerk.): Európa és Magyarország Szent István korában
Kristó Gyula (szerk.): Szeged történeti kronológiája
Kristó Gyula (szerk.): Államalapítás, társadalom, művelődés

Fordításai 5

Szent István király Intelmei és Törvényei
Küküllei János – Névtelen szerző: Lajos király krónikája / Geszta Lajos királyról
Thuróczy János – Rogerius mester: A magyarok krónikája / Siralmas ének
Kristó Gyula (szerk.): Középkori históriák oklevelekben (1002-1410)
Kristó Gyula (szerk.): Kun László emlékezete

Antológiák 2

Veszprémy László (szerk.): Honfoglaló őseink
Kollár Tibor (szerk.): A középkori Dél-Alföld és Szer

Népszerű idézetek

apple_pie >!

Az emberi gyengeségről éppúgy példa alapján alkotunk képet, ahogy a pecsétnyomó lenyomatot hagy a viaszon.

126. oldal - Károly Róbert adománylevele Szécsi Péter, Miklós és Beke számára (1322. március 16.)

Perly P>!

Szent István neve forrt össze a legszorosabban a magyarsággal és egyszersmind a magyarok európaiságával. Az ő nevének szinonimája a szentkirály, ő volt falvak százaiban a templomcím, a település névadója. Ő az örök hivatkozási alap, minden cselekedet viszonyítási pontja, ő a Nagy Kezdet, az országalkotó, az államszervező, a keresztény hitet terjesztő uralkodó. Ő a valaha élt legnagyobb magyar államférfiú.

Creusa>!

Salamon és László akadályozták meg azt , hogy a nomád (besenyő,úz és kun) törzsek elfoglalják Magyarországot, és etnikailag megsemmisítsék a magyarságot.E királyok győzelmeik révén biztosították a magyar nép fennmaradását és további létét a Kárpát- medencében.

121.

Nokimaki>!

(…) az uralkodók ne csak fegyverekkel, hanem törvényekkel is ékeskedjenek, és inkább szilárd intézmények szigorával, mint "abszolút hatalommal kormányozzanak.

248. oldal

apple_pie >!

Midőn egy Zdenc nevű várat ostromolt, egy napon, magára öltve harci fegyverzetét, személyesen rohamra indulva a falakhoz közeledett, ahol az ostromlottak felismerték, és több nyíltól eltalálva lábán és kezén súlyos, halált okozható sebeket kapott, ennek ellenére a kitartás erényével övezve, bár fájdalmas sebei nagyon meggyötörték, úgy tett, mintha sértetlen lenne, és nem mutatta ki állapotát övéi előtt sem. Elfoglalta az említett várat, és még sok másfajta, nagyszerű és nagyszabású hűséges szolgálatot nyújtott nekünk […]

112. oldal - Károly Róbert adománylevele Babonic János számára (1317. december 20.)

1 hozzászólás
Szelén P>!

Miközben Géza erőfeszítéseket tett, hogy mind nagyobb területre terjessze ki az Árpádok fennhatóságát, belső riválisa támadt saját nemzetségén belül. Meg kellett osztoznia a hatalmon … Koppánnyal, aki a somogyi országrész kormányzását nyerte el, és megmaradt a pogány hiten. Ez az osztozás Géza főhatalmát még nem csorbította, de 997-ben bekövetkezett halálakor komoly veszély forrásává lett.

30. oldal

Szelén P>!

A korábbi döntés és eskü értelmében Gézát fiának, Istvánnak kellett követnie a főhatalomban. Ám ekkor váratlan esemény történt. Bejelentette igényét a hatalomra Koppány…

Uralma jogcíméül azt tekintette, hogy 997-ben ő számított az Árpád-nemzetség legidősebb férfitagjának…

35. oldal

Szelén P>!

István és Koppány összecsapásával és István győzelmével eldőlt a kérdés:az Árpádok nyugat – magyarországi területén István az úr.

37. oldal

Creusa>!

minden olyan ügyet, melyet jelenlétebben tárgyalnak meg, az írás bizonyságával erősítsék meg.
(1181, III. Béla)

217

Milán >!

A Magyarországra hurcolt foglyoknak csak egy részét értékesíthették a rabszolgakereskedelemben.

Másik részüket különböző módokon hasznosították.

Már a kortárs Regino krónikája említi, hogy a magyarok szolgáikat nagy szorgalommal tanítják nyilaz- ni. Feltételezhető, hogy kalandozó hadjárataikba a magyarok katonailag kiképzett fogoly szolgáikat is magukkal vitték, elsősorban azért, hogy a nagy emberáldozatokat követelő harcászati feladatokat velük végeztessék el.

63