!

Gyulai Pál magyar

1826. január 25. (Kolozsvár) – 1909. november 9. (Budapest)

Nemférfi
Életrajz

Könyvei 26

Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája
Gyulai Pál: A szél és a nap
Gyulai Pál: Gyulai Pál válogatott művei I-II.
Gyulai Pál – Arany László: Romhányi / A délibábok hőse
Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza
Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok
Gyulai Pál: Adj' Isten egészségére és más mesék
Gyulai Pál: Nők a tükör előtt / A vén színész
Gyulai Pál: Apróbb gyermekmesék
Gyulai Pál: Gyermekversek

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Osiris Diákkönyvtár Osiris · Populart Füzetek Interpopulart · Magyar regényírók képes kiadása · Olcsó könyvtár Franklin-Társulat · Magyar Klasszikusok Szépirodalmi · Nagy írók kis könyvei

Szerkesztései 2

Gyulai Pál (szerk.): Králjevics Márkó
Gyulai Pál (szerk.): A Balkán-félszigeti népek költészetéből

Antológiák 12

Bauer Gabriella (szerk.): Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény
Domokos Mátyás (szerk.): A magyar novella antológiája I-II.
Katona Tamás (szerk.): Én angyalkám, szép madárkám
Baranyi Ferenc (szerk.): Aranyasszony
Micsoda madár!
Falus Róbert – Szilágyi Péter (szerk.): A múzsák dicsérete
Bikády György (szerk.): Noé vesszeje
Endrei Zalán (szerk.): A magyar költészet remekei
Kerényi Ferenc (szerk.): Régi magyar regények I-II.
G. Büttner Julia (szerk.): Rózsák könyve

Róla szóló könyvek 5

Hatvany Lajos – Glink Károly: Beszélő házak és tájak
Erdélyi csillagok
Riedl Frigyes: Gyulai Pál
Németh G. Béla: Küllő és kerék
Beke Albert: Hatalom és szerep

Népszerű idézetek

bbea>!

Oly erős szenvedéllyel csüngött a múlton, hogy föl nem foghatta a jelent. Egész álomvilágban élt, amelyben csak az volt való, hogy szenved, haragszik, fárad és vénül.

encsy_eszter>!

HADNAGY URAM.

«Hadnagy uram, hadnagy uram!»
««Mi bajod van, édes fiam?»»
«Piros vér foly a mentére.»
««Ne bánd, csak az orrom vére.»»

«Hadnagy uram, hadnagy uram!
El ne essék itt az útban.»
««Bele botlám egy nagy kőbe;
Szegezz szuronyt s csak előre!»»

Megy a honvéd, áll a hadnagy,
Mély sebében összeroskad.
«Hadnagy uram, hadnagy uram!»
««Csak előre, édes fiam!»»

3 hozzászólás
Espresso>!

Még mindenből érdekelte valami, de csak félig; még fellángoltak szenvedélyei, de csak mint az emlékezet világa; még élt, de csak álmodozott, minden nap haldokolva.

pwz IP>!

EMLÉKBESZÉD ARANY JÁNOS FÖLÖTT.
SZÜLETETT 1817 MÁRCZ. 1-ÉN, MEGHALT 1882 OKT. 22-ÉN.
FÖLOLVASTATOTT A KISFALUDY-TÁRSASÁG 1883 OKTÓBER 28-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉBEN.

Ezelőtt egy évvel, október 22 dikén, épen ez órában haldoklott Arany János egyik szobájában e palotának, melynek dísztermében íme emléke ünneplésére gyűltünk össze. Hatvanöt év időköze választja el a szalontai kunyhó bölcsőjét az akadémiai palota koporsójától. Egy egész élet tárul elénk, látszóan csendes, nyugalmas, mégis tele ellentéttel, küzdelemmel és szenvedéssel. Ki gondolta volna, hogy a düledező kunyhó méla, sápadt gyermekében lángész szunnyadjon? Ki képzelte volna, hogy a bátortalan, hallgatag diák egy új világot nyisson költészetünkben s nyelvünk alig ismert bájait tolmácsolja? Ki jósolta volna meg, hogy a vándor szinészújoncz, a ki a színpadon semmi sikert nem tudott kivívni, egykor Shakspere és Aristophanes remek fordításával ajándékozza meg nemzetét? Ki hitte volna, hogy az iskoláit sem végzett ifjú magányában többet tanúljon, mint a mennyit tanárai tudnak ? Ki remélte volna, hogy az egyszerű vidéki jegyző egyszerre országos hírre emelkedjék s néhány év múlva Magyarország legkitünőbb emberei között foglaljon helyet?

3. oldal, Előszó (Franklin, 1911)

ppeva P>!

Radnóthy ifjabb korában tudott valamit németül, tisztelője volt a német műveltségek, de most már keveset ért belőle, s mióta német lett a hivatalos nyelv, ha tudna németül, sem akarna tudni.

5. fejezet

InterCity>!

Gyermek volt, aki önmagával tehetetlen, öreg, aki elfáradt már élni.

chhaya P>!

Hánykódott a múlt és jelen között; nem tudott feledni, mert minden a múltra emlékeztette, és örömest feledte a jelent, ha a múlton mélázhatott.

2. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: jelen · múlt
Kisanna >!

– Jaj, gyilkos, megöli az én kedves Figarómat – sikoltá az ezredesné.
– Papa, az istenért, ne rugdalja szegény Figarót! – esengett Erzsi sírva.
– Ember, mit csinálsz? – ismétlé nagy pátosszal az ezredesné.
– Megbolondulok! – fuldoklott Radnóthy.
A kis haszontalan kutya még élesebben ugatott, még jobban harapdálta Radnóthy lábát, aki egész dühbe jött. Az ezredesné három nyelven sikoltozott, németül a kutyához, franciául Erzsihez, magyarul Radnóthyhoz. Erzsi folyvást pattogott és sírt. István és az ezredesné cselédei ijedve rohantak be, s velök együtt Maros, a házi komondor, amely pártul fogta gazdáját, s majdnem szétszaggatta Figarót. Valóságos pokoli lárma keletkezett, amelyben senki sem tudott szóhoz jutni, s mindenki kapott legalább egy oldaldöfést.

25. oldal

ppeva P>!

Itt hasalt vagy kapkodott csontok után a nagy komondor, amelyet, hogy meg ne dühödjék, folyóvíz nevére, Marosnak keresztelt a babonás béres.

1. fejezet

Cheril>!

A nemesi birtok, számtartó uram, nem városi ház, amelyet adni-venni, cserélni-berélni lehet. Azt karddal szerezték, az szent dolog, az a családé, nem egy emberé. Úgy adom át fiamnak, amint atyámtól örököltem.

15. oldal (pdf-formátumban a MEK-en)