!

Carmen Sylva német román

Tudástár · 5 kapcsolódó alkotó

Teljes névPauline Elisabeth Ottilie Luise of Wied
Nem

Képek 2

Könyvei 7

Carmen Sylva: Házasság szerelem nélkül
Carmen Sylva: Peles meséi – Povestile Pelesului
Carmen Sylva – Mite Kremnitz: Tábori posta
Carmen Sylva: Zoe regénye
Carmen Sylva: A szenvedés földi vándorlása
Carmen Sylva – Dito és Idem: Tábori posta
Krúdy Gyula – Carmen Sylva: Üres a fészek / Zoe regénye

Antológiák 1

Ann VanderMeer – Jeff VanderMeer (szerk.): The Big Book of Classic Fantasy

Róla szóló könyvek 1

Pierre Loti: Carmen Sylva / Ki kopog?

Népszerű idézetek

Fisu>!

Erzsébet román királyné Carmen Sylva néven publikálta írásait. A királyné leánya, Mária hercegnő (1870-1874) halála után kezdett írni. Műveit nem szánta a nyilvánosságnak, de Vasile Alecsandri bátorítására végül is megjelentek nyomtatásban.

“Jeges jégáramlatot érzek. Anyám sok gondot fordított fiatal feleségem szíves fogadtatására. Elmondta, minő örömet fog neki okozni a születendő örökös; de mégis aggodalomteljes arccal vizsgált, s csodálkozott ijesztő soványságom fölött. Nagy Isten! még egy szempár, mely szüntelenül fog kémlelni, vallatni! Minő irtóztató néha a szeretet!

Norának minden gyermekies örömet okozott. A kandalló, mely mellett esténként nekünk felolvasott, az asztal, a melyen először csodáltam írását, a park és az erdő, a melyet még nem látott nyári ékességében, minden a múlt emlékeit idézi fel lelkében. Bejárja a kastély minden zugát, kicsomagolja az úton szerzett tárgyakat, s lakosztályát díszíti! Semmit sem mer műtermembe hozni, a hová még eddig belépni sem mert. Újra csalódott; azt hívé, hogy napjait könyveivel kezében mellettem töltheti majd el és én arra kértem, hagyna magamra.

Először, mikor beléptem vele műtermembe, a helyett, hogy egy kíváncsi asszonyt tiszteltem volna meg, megmutatva neki minden egyes tárgyat, szerettem volna magamat a szőnyegekre dobni.

Nora kinyitotta a zongorát: “Játsszál nekem valamit.” Leültem s míg ujjaimmal keresztülfutottam a billentyűkön, ő minden egyes sarkot kikutatott. Egyszer csak egy gyenge kiáltást hallatott. Feléje fordítottam szemeimet s láttam, hogy egy fal felé fordított vásznat emelt fel s bámult mereven.”
https://konyvespolc.com/szepirodalom/carmen-sylva-hazassag-szerelem-nelkul/

Fisu>!

Mindazok, a kik melegen érző szívvel figyelték meg az élet hullámfolyását, a kik valóban tudják és érzik, hogy ama halvány arcú leányka: a Szenvedés, mindenütt, a bölcsőtől a koporsóig meg-meg jelenik bánatos tekintetével a vigadók fölött és a szivek mélyében… a kik érzik a vigasznak és a megnyugvásnak szükségét s az életharcz ádáz tudása fölé emelkedett bölcselő léleknek erejét és gyógyító hatalmát: e könyvet – drága részét egy mély és nemes érzésekben gazdag szívnek, értékes ajándékát egy fényes költői szellemnek – bizonyára a lelki gyönyörnek ép oly bensőségével fogják át s újra átolvasni, mint én, ki mint nő és anya csak egy parányi részét róttam le a koronás költőnő iránt érzett hálámnak, midőn műveinek ez egyik legbecsesebbjét a mi édes magyar nyelvünkre átfordítva, ime közrebocsátani bárorkodom.
Fokozza hálámat a felséges asszony iránt a kegyesség, melylyel a magyar jogát részemre annyi jósággal megadni méltóztatott.

Fisu>!

Isten bocsásson meg! Nős vagyok. Rosszul cselekedtem, de azt hivém, hogy meg lehet nősülni anélkül, hogy eladnánk lelkünket, épen mintha csak csendes barátságot kötnénk. Egy pillanatig sem álmodoztam a szerelemről és legnagyobb bámulatomra tapasztalom, hogy feleségem szeret. Ez őrültté tesz. Nora, a ki engem szeret. Ha tudtam volna, sohasem vettem volna el. Én tehát egy hazug, egy esküszegő vagyok. Gyűlölöm magamat, nem tudom magamat becsülni, öngyilkos szeretnék lenni.

Fisu>!

Dr. Hardtlanné úrhölgynek
Sorinban, Berlin mellett.
TÁBORI POSTA – LEVELEZŐ-LAP.
Maim, 1880. aug. 5.
Még egyszer kívántam Németországból azt a kérést intézni hozzád, hogy kíméld az egészségedet s tartsd meg jókedvedet és köszönetet is akartam mondani – tudod, miért. Rolff.
TÁBORI POSTA – LEVELEZÓ-LAP.
1880. aug. 10.
géretemhez képest ott írok neked, a hol lehet. Folytonos előrenyomulásban vagyunk, tegnap Saarbrückent, csatamezőt láttam; király, vezérkar, mindenki a városban. Ma átléptünk a határon s Hombourg-bas-ban vagyunk. Közelebbit e nyílt lapon nem fejezhetek ki. Szíves üdvözlettel Rolff.