Idézetek 18

>!
Dominicana

A női szüzesség erő, ami az anyaság erejét megalapozza. Korunk „se nem szűz, se nem anya” női ideálját csak a Szűz-Anya szabadíthatja meg reménytelenségétől.

31. oldal

Bolberitz Pál: Győzedelmes hit Elmélkedések, tanulmányok

>!
csillagka P

A filozófusnak nincs birtokában a bölcsesség, de tudatában van korlátainak és ezért iparkodik megszüntetni azokat. Nem tudatlan annyira, hogy nem ismerné tudatlanságát, de nem is tudós annyira, hogy ne kelljen törekednie a bölcsességre.

Mi a filozófia? - Név szerinti meghatározás

>!
Dominicana

Karácsonykor azért ajándékozunk, mert Isten megajándékozott bennünket egyszülött Fiával.

24. oldal

Bolberitz Pál: Győzedelmes hit Elmélkedések, tanulmányok

Kapcsolódó szócikkek: karácsony
>!
Dominicana

(…) Ezért szép szokás, hogy étkezés előtt és után imádkozunk, de minden munkánk előtt és után is: „Cselekedeteinket, kérünk, Urunk, sugallatoddal előzd meg és közreműködéseddel kísérd, hogy minden munkánk és tettünk általad megkezdve tebenned végződjék.” Továbbá: „Hálát adunk neked, mindenható Isten, minden jótéteményedért, Krisztus, a mi Urunk által.”

35. oldal

Bolberitz Pál: Győzedelmes hit Elmélkedések, tanulmányok

>!
Katica_Fejérvári

Qui non proficit, deficit. (Aki nem halad előre, az visszafelé halad.)

30. oldal

>!
cassiesdream

A „logika” elnevezés a görög logiké tekhné (logikai művészet) kifejezésből származik. A logosz jelentése: szó, értelem. ellentétben az epea-val (ami a szó szótári alakját és jelentését jelöli) a logosz azt az értelmet jelenti, amit a szó a szövegösszefüggésben kap. A logosz tehát az az értelem, ami a beszéd egészében és egységében jön létre. A logika azt vizsgálja, hogy a beszéd egységében milyen módokon jön létre ez az értelem.

Bevezetés a logikába - Név szerinti meghatározás

Hirdetés
>!
cassiesdream

A tekhné (magyarul művészet) az ókori gondolkodásban nem csupán készséget vagy rátermettséget jelent, hanem ugyanakkor tudást is. Ez más szavakkal annyit jelent, hogy a logika az értelem létrejöttének alakzataira való reflexióként a gondolkodásban gyökerezik.

Bevezetés a logikába - Név szerinti meghatározás

>!
cassiesdream

A jogtudomány az emberi cselekedetek külső, az etika pedig belső elveit vizsgálja. Az etika nem az elméleti, hanem a gyakorlati filozófia egyik ága.

Bevezetés az etikába - Az etika meghatározása

>!
cassiesdream

A filozófia a valóság egészének az ismerete a valóság alapjára való tekintettel és ilyenformán a szaktudományok alapja is. A bölcselet nem tárgyszerű „tárgya” a létezők léte, alapkérdése pedig a létkérdés.

Mi a filozófia? - A filozófia tárgya

>!
cassiesdream

Az efféle, önmagának elégséges tudást nevezi Arisztotelész theória-nak.

Mi a filozófia? - A filozófia és az élet