!

Apponyi Albert magyar

Tudástár · 18 kapcsolódó alkotó

Teljes névGróf nagyapponyi Apponyi Albert György Gyula Mária
Nemférfi

Képek 1

Könyvei 2

Apponyi Albert: Emlékirataim
Apponyi Albert – Fodor Ferenc – Teleki Pál: Igazságot Magyarországnak!

Antológiák 1

Raffay Ernő (szerk.): Trianon 100

Róla szóló könyvek 1

Tábori László: A Danaidák kabátja

Népszerű idézetek

ajikarei P>!

Rideg betű-kultusz lépett az élő fejlődés helyébe, mégpedig egy olyan betűnek kultusza, amelyet kétféleképp értelmeztek; kerülni kellett tehát a dolgok mélyére, a lényegbe való hatolást, nehogy az ellentét kipattanjon; valósággal dédelgetni kellett a kétértelműséget, mert csakis ennek a segítségével lehetett napról napra élősködni. Ezt nevezték „államférfiúi bölcsességnek”. Rettentő kicsiny mértékkel mérték az államférfiúi kvalitásokat: lelkileg össze kellett zsugorodni annak, aki azt meg akarta ütni. Ettől természetszerűleg összezsugorodott és kiaszott a nemzeti lélek. […] következett az idealizmus hanyatlása, az utilitarizmus uralkodása már az ifjúság lelkében is, a jellemek elgyengülése. Ez a nemzeti elsatnyulás okozta azt is, hogy válságos órákban tehetség nélküli kalandorok ülhettek a nemzet nyakára anélkül, hogy valamire való ellenállással találkoznának.

62. oldal, IV. Képviselői pályám kezdete (Helikon Kiadó, 2016)

Apponyi Albert: Emlékirataim Ötven év / Ifjukorom – huszonöt év az ellenzéken

balazs>!

A beszéd ne legyen túl hosszú; a kezdő szónok szerénysége rövidségben nyilvánuljon meg…, de semmiképp se szerénységi frázisokban, mentegetőzésekben, amelyek unalmasak is, és amelyeket nem is tekintenek őszintéknek. Ha van mondanivalód, jogod is van azt elmondani; ha nincs, ne mentegetőzzél, hanem hallgass.

67. oldal

Apponyi Albert: Emlékirataim Ötven év / Ifjukorom – huszonöt év az ellenzéken

ajikarei P>!

A magyar nemzet politikai egysége nemzeti politikánknak olyan alaptétele volt, mely felette állott a pártok versengésének. Tisza Kálmán látta e problémának nehézségeit; látta, hogyan nőttek azok abban a mértékben, amint mindig nagyobb számú értelmiség fejlődött ki a nemzetiségekből, amely többé nem fejlődött bele a magyarságba. Ennek a nemzeti veszélynek ellensúlyozására három fő eszközt látott, mint olyat, amely sikert is ígér, rendelkezésünkre is áll. Először egy európai nagyhatalomra való támaszkodást, amiből a feltétlen ragaszkodás következett a Habsburgok monarchiájához. Továbbá: a zavartalan harmóniát a királyi hatalommal, mely különben a nemzetiségekkel való szövetkezés felé szoríttatott volna; ennek a szempontnak tehát fel kellett áldozni mindazon nemzeti követelményeket, amelyek összeütközést idézhettek elő a királlyal. Végül: erős, a jogállam biztosítékaitól nem túlságosan korlátozott, sőt inkább a lehetőség határáig diszkrecionális kormányhatalmat.

132. oldal, VI. A szabadelvű párt-uralom fénykora - A mérsékelt ellenzék fejlődése [1878-1889] (Helikon, 2016)

Apponyi Albert: Emlékirataim Ötven év / Ifjukorom – huszonöt év az ellenzéken

ajikarei P>!

A kaotikus forrongás napjaiban írom e sorokat, amikor emberi ész nem tudja még meglátni a nemzeti és társadalmi erők leendő egyensúlyviszonyait. Csak annyi látszik bizonyosnak, hogy a régi többé vissza nem tér, hogy mind a régi nemzeti eszme, mind a régi társadalmi rend olyan gyökeres átalakuláson megy keresztül, milyent a kereszténység terjedése óta a világ nem látott, hogy tehát erről a korról mint a régi Magyarország utolsó korszakáról kell beszélnünk, bár töretlen hittel bízom az új Magyarországban, a magyar nemzetnek most ellankadt és megzavart, de feltámadásra rendelt életerejében és hivatásában.

11 - 12. oldal, Előszó (Helikon Kiadó, 2016)

Apponyi Albert: Emlékirataim Ötven év / Ifjukorom – huszonöt év az ellenzéken

balazs>!

Jellemző ez a tény az átlag magyar ember pszichológiájára, amint az több száz évi, mondjuk ki a szót: idegen uralom alatt kifejlődött. Tárgyi tekintetben tovább tud menni a lemondásban, mint amennyi helyes, de a duzzogását nem engedi bántani.

210. oldal

Apponyi Albert: Emlékirataim Ötven év / Ifjukorom – huszonöt év az ellenzéken

balazs>!

…a Szabadelvű Párt… végre hivatkozhatott valamire, amivel hangzatos nevét igazolhatta, és volt alapja arra, hogy ellenfeleit az „illiberalizmus” bélyegével lássa el. Akkor időben ez nagyon sokat jelentett. A liberalizmus annyira keresett divatcikk volt, hogy annak nélkülözése a politikai szalonképességet határozottan veszélyeztette.

219. oldal

Apponyi Albert: Emlékirataim Ötven év / Ifjukorom – huszonöt év az ellenzéken

balazs>!

…a múltnak tökéletesebb megértésével – miután annak részese voltam –, tisztán látva a jövő feladatait, segítségére akarok lenni az ifjú nemzedéknek, a folytonosságnak és fejlődésnek azon összekapcsolására, amelyből áll az élet; mert megszűnés és újból kezdés éppúgy nem élet, mint nem élet a megcsontosodott maradiság; az élet nem más, mint folytonos fejlődés.

276. oldal

Apponyi Albert: Emlékirataim Ötven év / Ifjukorom – huszonöt év az ellenzéken