NoemiSmile 59


Több mint három éve moly ★★★★ Boszorkányok márpedig vannak! ★ Fekete könyvek Starbucks Cofee Szárnyaljuk túl 2012-ben elolvasott könyvek számát! ★★★ Emlékül a _kis hercegnek_! ★ »> Top 3 Anita Blake aranyköpés «< ★ Olvassuk el a Csodák korát! ★ Rubinvörös, Zafírkék és Smaragdzöld, avagy olvassuk el az Időtlen szerelem sorozatot! ★ Irtsuk a nagyokat! (650 oldal felett) Molynyomozó 3. ★★★★ 30 napos Trónok Harca kihívás 20 napos Időtlen szerelem kihívás Olvassuk el Lakatos István Lencsilány című könyvét ☺ Macskák, macskák mindenhol.. Elég volt a sorozatokból! ★★★

Összes kitüntetés 44


Kedvenc könyvek 7


Aktuális olvasmányok


Utolsó karc

+
>!
NoemiSmile
Történelem

Vasárnapi Újság 1891. május 31-én kiadott számából:

"HÍRES KÖNYVTOLVAJOK.
A könyvgyűjtés szenvedélye igen gyakran ragad el egyes különben nagyon tiszteletreméltó egyéneket is annyira, hogy a kincseket bármily úton igyekeznek megszerezni. Nemcsak nálunk, de az egész művelt világban ismerik ezt a ragályos szenvedélyt, annyira, hogy a nagyobb könyvtárakban némely szenvedélyes könyvgyűjtők minden mozdulatát kettőzött figyelemmel kisérik. Több híres irodalomtörté­nész, jogász s történetíró szenvedett a kleptománia e bajában s szakértők közt egész sereg adoma kering még most is arról, hogyan csípték rajta őket egyszer-másszor a könyvtolvajláson. Sőt mondhatni, hogy a könyvtolvajok nagyobb része valóságos tudós vagy legalább tudománykedvelő. Oly eset, minő Rómában 1882-ben történt, midőn Boethius egyik leghíresebb kéziratát lopta el valaki a vatikáni könyvtárból, hogy azután pár óra múlva egy másik könyvtárnak eladja, igen ritka eset; a hivatásos könyvtolvaj a lopott jószágot magának tartja s félté­kenyen Őrizi.
Már a könyvnyomtatás felfedezése előtt ismerték ezt a betegséget s ezért a középkori nagy könyvtárakban az értékesebb müveket lánczokkal erősítették meg. A Etolemaeusok, kik a hí­res alexandriai könyvtárt alapították, nem riadtak vissza semmi eszköztől, hogy gyűjteményeiket szaporítsák. Pisistratus könyvtárát ellopta Xerxes, ezét Seleucus s innen ismét nem tiszta úton jutott Sulla kezébe. A híres Lucullus szintén szenvedélyes könyvtolvaj volt, Marcus Antonius a pergamusi 200,000 kötetnyi óriási gyűjteményt rabolta el, de mivel ez mintegy hadi zsákmány volt, a könyvtolvajlások közé nem számítható. Az újabbkori könyvtolvajlások közül nevezetes volt Aymané, ki a hires st.-denisi biblia kéziratából 15 levelet lopott el, melyek nagyobb része idővel a British-Múzeumba került. Pinelli nagyhírű könyvtára tulnyomólag tolvajlás utján került s Pamphilis püspököt, ki később pápa lett, Du Monstier rajta kapta, midőn egy tridenti zsinatról szóló híres kéziratot ellopni akart. Dr. More, Ely püspöke, egyházi körútja alkalmával csaknem minden papjának könyvtárát megrabolta,. Hires könyvtolvaj volt Sir Bodley Tamás, a kiről nevezik ma az oxfordi egyetem hires könyvtárát s Cotton Róbert szintén tekintélyes angol tudós. Suffolk lordról, Conway tábornokról s még a hires Miltonról is állítják, hogy sok könyvet s hivatalos okmányt loptak el. így volt ez a; kontinensen is, különösen Francziaországban, hol ma is igen nagy a szenvedélyes könyvgyűjtők száma, kik máskülönben nagyon derék s becsületes emberek, de könyveket ellopni soha sem haboznak.
Az amerikai könyvtárakban állítólag 10-szer több könyvet lopnak el, mint az európaiakban, mivel ott lazább a felügyelet. Sokszor azonban maga a könyvtárnok a valódi főtolvaj. Szentpétervárit egy nagy hírű könyvtárnokot kellett saját alattvalóinak elfogni, mivel a csá­szári könyvtárból a legritkább müveket elcsente s egyszer, midőn már gyanakodtak reá, a lopott kincstől púpossá lett hátán, köpenye alatt megtalálták az ellopni szándékozott műveket. Tekintettel nagy hírnevére, kíméletesen bántak el vele s a könyvek visszavétele után nyugdíjba tették. Nálunk azonban egy szintén nagy hírnevű könyvtárnok s egyúttal szenvedélyes könyvtolyaj, még ily büntetést sem kapott s holta napjáigmegmaradt a hűtlenül kezelt könyvtár élén.
Magyarország nagy részében különben még most sem tartják bűnnek a könyvtolvajlást s igen sok müveit ember sajnálattal tapasztalja, hogy kölcsön adott könyveinek nagyobbrészét soha sem kapja vissza. "
(forrás: http://epa.oszk.hu/00000/00030/01943/pdf/01943.pdf)